UBKDX017 Syntax 1

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
zima 2013
Rozsah
Cvičení 4 HOD/SEM. 3 kr. Ukončení: z.
Garance
prof. PhDr. Jana Svobodová, CSc.
Ústav bohemistiky a knihovnictví - Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Disciplína vede studenty k pochopení vnitřní výstavby vyšších mluvnických celků a jejich fungování v komunikaci.
Osnova
 • Disciplína seznamuje se vstupními základními syntaktickými pojmy, jednak tradičními a školsky dosud užívanými, jednak novějšími, ať už založenými na valenci, anebo na sémanticko-pragmatickém přístupu k textu. Výklady se opírají o konkrétní jazykový materiál a zahrnují i popis rysů komunikačních situací, které ke vzniku komunikátů vedou. Základní studijní příručka má podobu distančního textu nazvaného Základy syntaxe, v němž jsou veškeré výchozí teoretické výklady. Ty je možno doplnit z doporučené literatury.
  Témata k navazujícím disciplínám DX017 a DX018 (dělí se obvykle tak, že témata 1. až 3. jsou náplní ZS, tzn. DY017, témata 4. a 5 LS, tzn. DX018):
  1. Úvod do syntaktické problematiky, komentář k odborné syntaktické literatuře. Pojetí skladby; termíny věta a výpověď. Gramatický větný vzorec.
  2. Vlastnosti výpovědi, propoziční akt a jeho složky.
  3. Syntaktické vztahy a jejich realizace. Úvod k interpunkčnímu pravopisu.
  4. Pojetí větných členů a jejich klasifikace, větná a nevětná podoba větných členů. Zvláštnosti a nepravidelnosti (včetně vsuvky).
  5. Souvětí.

Literatura
  povinná literatura
 • Svobodová, J. Základy syntaxe. Distanční text. Opava, 2009. info
  doporučená literatura
 • Svobodová, J. Průvodce českou interpunkcí. VADE MECUM BOHEMIAE, 2012. info
 • Hubáček, J. aj. Čeština pro učitele. VADE MECUM BOHEMIAE, 2010. info
Informace učitele
Účast v přímé výuce a průběžné samostudium zadaných pasáží.
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2011, zima 2012, zima 2014, zima 2015, zima 2016, zima 2017, zima 2018, zima 2019, zima 2020, zima 2021, zima 2022, zima 2023.