UBKCJLBP06 Zvuková stránka a grafémika češtiny

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
zima 2021
Rozsah
2/2/0. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. PhDr. PaedDr. Zbyněk Holub, Ph.D. (přednášející)
doc. PhDr. PaedDr. Zbyněk Holub, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Ing. Bc. Roman Sukač, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. PhDr. PaedDr. Zbyněk Holub, Ph.D.
Ústav bohemistiky a knihovnictví – Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
Rozvrh
každé liché úterý 14:45–18:00 H6
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
UBKCJLBP06/A: každou lichou středu 14:45–18:00 H1, Z. Holub
UBKCJLBP06/B: každou lichou středu 11:25–14:40 H1, Z. Holub
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je podat základní informace o zvukové a pravopisné stránce češtiny. V rámci zvukové stránky se student seznámí s hlediskem fonetickým a fonologickým. Součástí přednášek je rovněž poučení o grafémice češtiny a pravidlech českého pravopisu.
Výstupy z učení
Student bude schopen: - znát základní fonetickou a fonologickou terminologii - popsat zvukou stránku jazyka - popsat změny fonémů při výslovnosti - provést fonetickou transkripci - znát a používat základní principy českého pravopisu
Osnova
 • 1. Předmět studia fonetiky a fonologie
 • 2. Prozódie a suprasegmentální jednotky
 • 3. Slabika
 • 4. Takt a modulace
 • 5. Distinktivní rysy a opozice
 • 6. Artikulační fonetika
 • 7. Akustická a auditivní fonetika
 • 8. Přehled pravidel výslovnosti a pravopisu vokálů
 • 9. Přehled pravidel výslovnosti a pravopisu konsonantů
 • 10. Spojování konsonantů a asimilace, hranice slov v písmu
 • 11. Členicí znaménka v pravopise češtiny
 • 12. Pravopis velkých písmen
 • 13. Psaní a výslovnost slov přejatých
Literatura
  povinná literatura
 • KRČMOVÁ, M. Úvod do fonetiky a fonologie pro bohemisty. Ostrava : OU, 2009. info
 • Hlavsa, Zdeněk-a kol. eds. PRAVIDLA ČESKÉHO PRAVOPISU:. s Dodatkem Ministerstva školství,mládeže a tělovýchovy České republiky, Praha : Academia 2005n. Praha : Fortuna 1997. Praha, 2005. info
 • KROBOTOVÁ, Milena; JODASOVÁ Helena. Základy českého pravopisu a pravopisná cvičení. Ostrava: OU, 2005. Ostrava, 2005. info
 • HŮRKOVÁ, J. Česká výslovnostní norma. Praha: Scientia, 1995. info
  doporučená literatura
 • HÁLA, B. Výslovnost spisovné češtiny I. Výslovnost slov českých. Praha: SPN, 1967. info
 • Karlík, P., Nekula, M., Z Rusínová (Eds.). Příruční mluvnice češtiny. Praha: NLN, 2000. info
 • KRČMOVÁ, M. In Příruční mluvnice češtiny KARLÍK, P. - NEKULA, M. - RUSÍNOVÁ, Z., eds. Praha: 1996, 1996. info
  neurčeno
 • ROMPORTL, M., aj. Výslovnost spisovné češtiny II. Výslovnost slov přejatých. Praha: Academia, 1978. info
Výukové metody
Přednáška a seminář.
Metody hodnocení
Zápočet.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2020, zima 2022, zima 2023.