UPPVP0047 Seminář z etopedie

Fakulta veřejných politik v Opavě
zima 2009
Rozsah
0/1/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Magda Hermanová (cvičící)
Garance
Mgr. Magda Hermanová
Ústav pedagogických a psychologických věd – Fakulta veřejných politik v Opavě
Předpoklady
UPPVP0025 Pedagogicko-psychologická diag && UPPVP0019 Teorie výchovy pro SP && UPPVP0028 Sociální patologie II
Student se orientuje v základních i aplikovaných psychologických a pedagogických disciplínách včetně sociální patologie.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět úzce navazuje na poznatky z přednášek. Jednotlivá etopedická témata jsou v semináři probírána z pohledu praktického a to především po úspěšné prezentaci seminární práce studujících. Dalším cílem předmětu je nahlédnutí do praxe etopedické péče formou předání poznatků z odborné praxe, jiné vlastní zkušenosti apod.
Osnova
 • Návrhy a náměty pro seminární práci - esej
  1. Vznik etopedických poruch z medicínského pohledu
  2. Efektivnost etopedických přístupů u romské populace
  3. Poruchy chování a citová deprivace
  4. Poruchy chování a psychická deprivace
  5. Poruchy chování a deprivace sociální
  6. Etopedické přístupy v zahraničí
  7. Integrace žáka s poruchami chování v běžné základní škole
  8. Důsledky " neošetřených" poruch chování v dospělosti
  9. Systém studijních možností etopedie v ČR a uplatnění studia v praxi
  10. Přístupy k dítěti s poruchami chování - role rodiče
  11. Přístupy k dítěti s poruchami chování - role pedagoga ve vyučovacím procesu
  12. Přístupy k dítěti s poruchami chování - role speciálního pedagoga - etopéda
  13. Speciálně pedagogické instituce v ČR a mém regionu
  14. Etopedické přístupy v penitenciárním prostředí
  15. Zajímavosti z historie etopedie
  16. Na co dnešní etopedie zapomněla
  17. Možnosti nápravy poruch chování u dospělých?
  18. Dostupná etopedická literatura, česká i zahraniční
  19. Moje oblíbená kniha s etopedickým obsahem
  20. Volné téma
Literatura
  povinná literatura
 • FISCHER, S., ŠKODA, J. Speciální pedagogika. Praha: Triton, 2008. ISBN 978-80-7387-014-0. info
 • PIPEKOVÁ, J. a kol. Kapitoly ze speciální pedagogiky. Brno: Paido, 2006. ISBN 80-7315-120-0. info
 • ŠVARCOVÁ, I. Mentální retardace. Praha: Portál, 2006. ISBN 80-7367-060-7. info
 • SLOMEK, Z. Speciální pedagogika, etopedie. České Budějovice: ZSF JČU, 2006. info
 • VÁGNEROVÁ, M. Psychopatologie pro pomáhající profese. Praha: Portál, 2004. ISBN 80-7178-802-3. info
 • KOUKOLÍK, F., DRTILOVÁ, J. Zlo na každý den. Život s deprivanty I. Praha: Galén, 2001. ISBN 80-7262-088-6. info
 • RAHN, E., MAHNKOPF, A. Psychiatrie, učebnice pro studium a praxi. Praha: Grada, 2000. ISBN 80-7169-964-0. info
 • MATOUŠEK, O., KROFTOVÁ, A. Mládež a delikvence. Praha: Portál, 1998. ISBN 80-7178-226-2. info
 • ŘÍČAN, P. Agresivita a šikana mezi dětmi. Praha: Portál, 1995. ISBN 80-7178-049-9. info
  doporučená literatura
 • BUCHTOVÁ, B. Rétorika. Praha : Grada Publishing, 2006. ISBN 80-247-0868-X. info
 • RÖHR, H. Hraniční porucha osobnosti. Praha: Portál, 2003. ISBN 80-7178-724-8. info
 • HAYDEN, L. T. Spratek. Praha: Portál, 2003. ISBN 978-80-7367-375-8. info
  neurčeno
 • LANGER, S. Mládež problémová, její typy a možnosti uplatnění. Hradec Králové: Kotva, 2008. ISBN 978-80-902210-0-0. info
 • TRAIN, A. Nejčastější poruchy chování dětí. Praha: Portál, 2001. ISBN 80-7178-503-2. info
Výukové metody
Přednáška s diskusí
Metody hodnocení
Analýza výkonů studenta
Informace učitele
Zpracovat seminární práci - esej písemnou formou, a to z oblasti etopedie obecně, z okruhu možností převýchovné péče, nebo také z nabídky odborné literatury k etopedickému tématu. Jako velmi důležité pro splnění povinnosti je esej kvalitně prezentovat po stránce rétorické a v neposlední řadě fundovaně odpovídat a reagovat na případné dotazy k tématu.
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 1993, zima 1994, zima 1995, zima 1996, zima 1997, zima 1998, zima 1999, zima 2000, zima 2001, zima 2002, zima 2003, zima 2004, zima 2005, zima 2006, zima 2007, zima 2008, zima 2010, zima 2011, zima 2012, zima 2013, zima 2014, zima 2015.