UPPVU0109 Teorie výchovy

Fakulta veřejných politik v Opavě
zima 2012
Rozsah
2/2/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. PhDr. PaedDr. Kamil Janiš, CSc. (přednášející)
doc. PhDr. PaedDr. Kamil Janiš, CSc. (cvičící)
Garance
doc. PhDr. PaedDr. Kamil Janiš, CSc.
Ústav pedagogických a psychologických věd - Fakulta veřejných politik v Opavě
Předpoklady
Orientace v základních pedagogických termínech.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem výuky předmětu Teorie výchovy je předat studentům znalosti z uvedených témat s důrazem na nutnost individualizovaného a současně celostního přístupu při působení na žáka a skupinu žáků. Vedle toho si klademe za cíl vybavit studenty řadou praktických dovedností, které jim umožní úspěšně zvládnout i náročné výchovně vzdělávací situace. Bude schopen využít širokou teoretickou základnu z oblasti obecné pedagogiky a psychologie. K této základně připojí znalosti o chování a dovednosti z praktických výchovných situací z hlediska současných potřeb výchovy. Získané znalosti a zkušenosti bude moci uplatnit například při koncipování výchovných programů apod.
Osnova
 • - Proměny pojetí předmětu teorie výchovy. Obecné vymezení výchovy (definice, historická vymezení, chápání výchovy v rozličných koncepcích). Znaky výchovy. Intencionální a funkcionální pojetí.
  - Cíle výchovy (funkce cílů, taxonomie výchovných cílů). Složky výchovy a jejich systémová podmíněnost.
  - Trendy ve výchově a vzdělávání, směřování českého - zejména základního a středního školství
  Bílá kniha, rámcový vzdělávací program, školní kurikula.
  - Individualizovaný přístup ve výchově a vzdělávání (strategie umožňující individualizaci). Inkluzivní vzdělávání - "vzdělávání pro všechny" (integrace žáků se zdravotním postižením do "hlavního proudu" vzdělávání).
  - Hodnoty, druhy hodnot, hodnotová orientace. Hodnotová orientace dětí a mládeže a role školy při jejím ovlivňování. Metody a postupy při "vyjasňování" hodnot na základní a střední škole.
  - Výchova charakteru a mravní výchova. Možnosti její realizace v podmínkách současné základní a střední školy. Metody a prostředky mravní výchovy.
  - Výchova k demokracii, práva dětí, jejich participace na utváření školních (třídních) norem a pravidel. Problematika kázně, příčiny a možné strategie řešení žákovské nekázně, nespolupracujícího chování atd.
  - Sociálně - patologické jevy dětí a mládež a role školy při jejich prevenci a nápravě. Diagnostika a postupy při nápravě alkoholismu, nealkoholové toxikomanie, gamblerství, záškoláctví, šikaně atd.
  - Sociální patologie mládeže (delikvence, alkoholismus, toxikomanie, gamblerství) a možnosti školní výchovy.
  - Výchova mezilidských vztahů, techniky mezilidských vztahů, sociální dovednosti (asertivita, pozitivní chování, řízení konfliktů, řešení náročných situací).
  - Média a jejich vliv na pubescenta a adolescenty. Výchovné možnosti základní a střední školy.
  - Multikulturní výchova a vzdělávání (xenofobie, rasismus, vztah k minoritám?). Problémy rasismu, xenofobie, šikany na školách a možnosti výchovy.
  - Výchova ke zdravému životnímu stylu. Fyzické a duševní zdraví .
  - Sexuální pedagogika, sexualita pubescentů a adolescentů a její výchovná kultivace, Biologické, psychické a sociální podmínky výchovy pohlavní, sexuální, výchovy k partnerství, manželství a rodičovství. Dvě pojetí výchovy k partnerství:
  a) Výchova k partnerství představující východisko pro kvalitativně vyšší pojímání výchovy k manželství, rodičovství a rodinné výchovy, jako nezbytný předpoklad soužití dvou partnerů,
  b) Výchova k partnerství ve svých důsledcích představuje dlouhodobě "volný", nelegalizovaný partnerský svazek, který ve svých důsledcích přispívá k další erozi rodiny.
  - Sexuální výchova na základní a střední škole, její obsah, prostředky a metody. Pohlavní výchova. Prevence a sexuální patologie
  - Kulturní zařízení a jejich spolupráce se školou. Dětská muzea. Kulturní zařízení jako nositelé hodnot. Vztah zařízení k pedagogice (kulturní pedagogiky, bibliopedagogika, muzeopedagogika, divadelní pedagogika.
  - Vývoj vztahů mezi školou, rodinou a veřejností. Postavení rodiny mezi výchovnými činiteli. Spolupráce rodiny a školy. Komunikace škola - rodina, její formy a možnosti.
  - Rodina a rodinná výchova. Rodinná výchova a dynamika rolí.
Literatura
  povinná literatura
 • BROKLOVÁ, Z. aj. Média tvořivě. Kladno, 2008. ISBN 978-80-904071-1-4. info
 • PRŮCHA, J. Multikulturní výchova : příručka (nejen) pro učitele. Praha, 2006. ISBN 80-7254-866-2. info
 • STŘELEC, S. (ed.). Studie z teorie a metodiky výchovy II. Brno, 2005. ISBN 80-210-3687-7. info
 • STŘELEC, S. (ed.). Studie z teorie a metodiky výchovy I. Brno, 2004. ISBN 80-86633-21-7. info
 • MALACH, J. Teorie a metodika výchovy [cit. 2005-04-11]. Ostrava, 2004. ISBN 80-7042-374-9. URL info
 • MATOUŠEK, O. Rodina jako instituce a vztahová síť. Praha: Sociologické nakladatelství (Slon), 2003. ISBN 80-86429-19-9. info
 • MATĚJČEK, Z. (ed.) aj. Osvojení a pěstounská péče. Praha: Portál, 2002. ISBN 80-7178-637-3. info
 • PRŮCHOVÁ, B. Slušný rozvod. Brno: Vydavatelství ERA, 2002. ISBN 80-86517-25-X. info
 • KRATOCHVÍL, S. Manželská terapie. Praha: Portál, 2000. ISBN 80-7178-332-3. info
 • VÝROST, J., SLAMĚNÍK, I. (ed.). Aplikovaná sociální psychologie I. Praha: Portál, 1998. ISBN 80-7178-269-6. info
 • HINTNAUS, L. Člověk a rodina, Smysl a funkce rodiny: (Anatomie, fysiologie a patologie lidské rodiny). České Budějovice: Jihočeská univerzita, Zdravotn, 1998. ISBN 80-7040-315-2. info
 • STŘELEC, S. Kapitoly z teorie a metodiky výchovy I. Brno: Paido, 1998. info
 • HILL, G. Moderní psychologie. Praha: Portál, 1998. ISBN 80-7178-641-1. info
  doporučená literatura
 • Národní program rozvoje vzdělávání v ČR. Bílá kniha. info
 • Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. info
 • BRANDER, P. aj. Kompas : Manuál pro výchovu mládeže k lidským právům. Praha, 2006. ISBN 80-7203-827-3. info
 • LEMAN, K. Sourozenecké konstelace. Praha: Portál, 2006. ISBN 80-7367-194-8. info
 • ŘÍČAN, P. Cesta životem. Praha: Portál, 2004. ISBN 80-7178-829-5. info
 • MATOUŠEK, O. Slovník sociální práce. Praha: Portál, 2003. ISBN 80-7178-549-0. info
 • HAVLÍK, R., KOŤA, J. Sociologie výchovy a školy. Praha: Portál, 2002. ISBN 807178-635-7. info
 • BŮŽEK, A., MICHALÍK, J. Informatorium (nejen) o právech dítěte se zřetelem k otázkám výchovy a vzdělání. Olomouc: Univerzita Palackého, 2000. info
 • PLAŇAVA, I. Manželství a rodiny - struktura, dynamika a komunikace. Brno: Doplněk, 2000. ISBN 80-7239-039-2. info
 • VACEK, P. Morální vývoj v psychologických a pedagogických souvislostech. Hradec Králové: Gaudeamus, 2000. ISBN 80-7041-148-1. info
 • MATOUŠEK, O., KROFTOVÁ, A. Mládež a delikvence. Praha: Portál, 1998. ISBN 80-7178-226-2. info
 • MLČÁK, Z. Vybrané kapitoly z psychologie manželství a rodiny. Ostrava: FF OU, 1996. ISBN 80-7042-452-4. info
 • MOŽNÝ, I. Moderní rodina. Brno: Blok, 1990. info
  neurčeno
 • CHAMRAZOVÁ, S. Jak si vybíráme životního partnera. Psychologie dnes, 2004, roč. X, č. 11, 2004. info
 • CHODĚRA, O. Partnerství, manželství a paragrafy. GRADA Publishing, 2002. ISBN 80-247-0217-7. info
 • MATĚJČEK, Z. Dítě a rodina v psychologickém poradenství. Praha: SPN, 1992. ISBN 8004-25236-2. info
 • HORSKÁ, P. Dětství, rodina a stáří v dějinách Evropy. Praha: Panorama, 1990. ISBN 80-7038-01 I-X. info
 • DUNOVSKÝ, J. Dítě a poruchy rodiny. Praha: Avicenum, 1986. info
 • MATĚJČEK, Z. Rodiče a děti. Praha: Avicenum, 1986. info
Výukové metody
Přednáška s aktivizací
Metody hodnocení
Test
Informace učitele
- aktivní účast na seminářích
- vypracování seminární práce
- zvládnutí vybraného okruhu u ústní zkoušky
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2011, zima 2013, zima 2014, zima 2015, zima 2016, zima 2017, zima 2018.