UPPVBK021 Supervize odborné praxe

Fakulta veřejných politik v Opavě
zima 2014
Rozsah
Přednáška 6 HOD/SEM. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
PaedDr. Miroslav Pilát, Ph.D. (přednášející)
Garance
PaedDr. Miroslav Pilát, Ph.D.
Ústav pedagogických a psychologických věd – Fakulta veřejných politik v Opavě
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je reflexe odborné praxe v rámci supervize, která vede studenta k získávání těchto základních dovedností a v oblasti supervize. Studenti jsou seznámeni se základními poznatky o formách a cílech supervize včetně základních supervizních přístupů a etických zásad supervize. Pozornost je rovněž věnována procesu přípravy, vyjednávání a obsahu supervizního kontraktu. Předmět akcentuje skupinovou supervizní práci, týmovou supervizi včetně uplatnění Bálintovských skupin v supervizi. Studenti jsou seznámeni se základními informacemi využití transakční analýzy a psychodramatu v supervizi a vybranými supervizními technikami. Záměrem předmětu je zajistit funkční propojení teoretické báze s praktickou aplikací získaných poznatků.
Osnova
 • 1. Supervize v ČR. Formy a cíle supervize. Supervizní přístupy. Etické zásady supervize. Možnosti, hranice, přínosy a rizika supervize.
  2. Supervizní kontrakt. Proces přípravy kontraktu.
  3. Supervizní kontrakt. Vyjednávání a obsah kontraktu.
  4. Skupinová práce v supervizi. Výhody a nevýhody skupinové práce v supervizi. Druhy a formy supervizních skupin. Úloha supervizora při práci se skupinou.
  5. Kompetence supervizora, kompetence supervizantů a vzájemný vztah. Struktura a proces ve skupinové supervizi.
  6. Základní principy a zdroje dynamiky skupinové supervize. Členství ve skupině. Kontrakt a další dohody. Pravidla skupiny. Dodržování prvků skupinové práce.
  7. Začínající supervizní skupina a její formace. Téma pro skupinovou supervizi. Práce na naplnění potřeb supervizanta. Problémy skupinového procesu.
  8. Týmová supervize. Organizace a tým před supervizí. Kontakt, oslovení nebo zakázka. Vyjednávání se zadavatelem supervize. Prví setkání se supervidovanými a kontrakt s týmem. Vlastní proces supervize.
  9. Týmová supervize. Techniky supervizní práce v týmu. Ohniska zaměření supervizního procesu. Dynamika vztahů v rámci supervizního trojúhelníku. Hodnocení. Ukončování supervize.
  10. Bálintovské skupiny. Bálintovská skupina a supervize. Struktura Bálintovských skupin.
  11. Transakční analýza a její využití v supervizi. Moc.
  12. Využití psychodramatu v supervizi. Jeviště. Výměna rolí, změna rolí, interview. Význam skupiny, jednání na nečisto a zpětná vazba.
  13. Vybrané techniky v supervizní práci. Modelování situací, hraní rolí, kreslení map, využívání videozáznamu, focusing.
Literatura
  povinná literatura
 • HAVRDOVÁ, Z., HAJNÝ, M. et al. Praktická supervize. Praha: Galén, 2008. ISBN 978-80-7262-532-1. info
 • PAČESOVÁ, M. Lékař, pacient a Michael Bálint. Praha: Triton, 2004. ISBN 80-7254-491-8. info
 • HAWKINS, P., SHOHET R. Supervize v pomáhajících profesích. Praha: Portál, 2004. ISBN 80-7178-715-9. info
 • MATOUŠEK, O., et al. Metody a řízení sociální práce. Praha: Portál, 2003. ISBN 80-7178-548-2. info
 • HAVRDOVÁ, Z. Kompetence v praxi sociální práce. Praha: Osmium, 1999. ISBN 80-902081-8-5. info
  doporučená literatura
 • PETITCOLLIN, CH. Oběť, kat a zachránce ve vztazích a komunikaci. Praha: Portál, 2008. ISBN 978-80-7367-362-8. info
 • BÄRTLOVÁ, E. Supervize v sociální práci. Ústí nad Labem: FSE UJEP, 2007. ISBN 978-807044-952-3. info
 • CARROLL, M., THOLSTRUPOVÁ, M. Integrativní přístupy k supervizi. Praha: Triton, 2004. ISBN 80-7254-582-5. info
 • Supervize - kazuistiky. Praha: Triton, 2004. ISBN 80-7254-496-9. info
 • PAGE, S., WOSKET W. Úvod do supervize: cyklický model. Tišnov: Sdružení SCAN, 2002. ISBN 80-86620-002-X. info
Informace učitele
Podmínkou k získání zápočtu je zpracování stati v minimálním rozsahu 5 normostran na téma, které si student vybere ze sylabu předmětu. Literatura, z níž bude studující čerpat, bude v minimálním rozsahu 3 tituly z okruhu literatury základní a 1 titul z okruhu literatury doporučené. Základním kritériem při posuzování kvality stati bude prokázání schopnosti práce s odborným textem, s akcentem na vhodné propojování tezí jednotlivých autorů do uceleného logického rámce
a schopnost promítnout teoretické poznatky do praxe. Zpracovanou stať studenti odevzdají nejpozději dva týdny před zahájením zápočtového týdne, aby měl pedagog příležitost práce vyhodnotit a případně vrátit k přepracování prostřednictvím elektronické pošty. V rámci konzultací (osobních, elektronických) může student využít čas pro řešení nejasností při zpracovávání úkolů. Zpracovaná stať je podmínkou k získání zápočtu.
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2015, zima 2016, zima 2017, zima 2018, zima 2019, léto 2021, léto 2022, léto 2023, léto 2024.