CVABPCLH Lázeňství a hotelnictví

Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
zima 2023
Rozsah
2/1/0. 6 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Ing. Miroslava Kostková, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Klára Václavínková (cvičící)
Garance
Ing. Miroslava Kostková, Ph.D.
Katedra cestovního ruchu a volnočasových aktivit – Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
Kontaktní osoba: doc. Ing. Pavlína Pellešová, Ph.D.
Rozvrh
St 8:05–9:40 VD110
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
CVABPCLH/01: St 9:45–10:30 VD110, K. Václavínková
Předpoklady
FAKULTA ( OPF ) && TYP_STUDIA ( B ) && FORMA ( P ) && ( ROCNIK ( 2 ) || ROCNIK ( 3 ))
fakulta OPF, typ studia bakalářský, forma studia prezenční
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 30 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 16/30, pouze zareg.: 0/30
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu Lázeňství a hotelnictví je popsat studovanou problematiku v České republice i ve světě. Předmět seznamuje studenty se základními pojmy, historickým vývojem, rozdělením, charakteristikou, specifikací a základní nabídkou komplexních služeb lázeňských zařízení a podniků ubytovacích služeb, prezentuje studentům základní prvky řízení lázeňského provozu a provozu hotelnictví.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen: - identifikovat a shrnout důležité rysy lázeňství a hotelnictví u nás a ve světě - určit a popsat současné domácí a zahraniční lázeňské trendy a trendy v oblasti poskytování ubytovacích služeb - popsat faktory, jež ovlivňují rozhodnutí spotřebitele ke koupi lázeňského produktu a služeb hotelnictví - analyzovat současné vědecké poznatky v oblasti hotelnictví a lázeňství - charakterizovat lázeňský cestovní ruch a určit prvky jeho rozvoje.
Osnova
 • 1. Význam a historický vývoj lázeňství a hotelnictví
  Lázeňství a hotelnictví, jeho historický vývoj v České republice a zahraničí, základní principy a základní pojmy, význam hotelnictví a lázeňského cestovního ruchu pro region. Lázeňská místa v České republice a jejich specifika, významná lázeňská místa ve světě.
  2. Lázeňství a hotelnictví z pohledu ekonomiky
  Přínosy lázeňství a hotelnictví pro ekonomiku země, SWOT analýza českého lázeňství, statistické vykazování lázeňství a hotelnictví, specifikace ekonomiky lázeňství a hotelnictví, výkonnostní ukazatele ubytovacích zařízení, způsoby financování lázeňských zařízení a lázeňských pobytů.
  3. Specifické formy lázeňského cestovního ruchu
  Charakteristika lázeňského cestovního ruchu a wellness, odlišnosti wellness oproti tradičnímu léčebnému lázeňství, wellness filosofie, wellness v Evropě, vztah hotelnictví a wellness.
  4. Trendy v lázeňství a hotelnictví
  Trendy v hotelnictví a v lázeňském cestovním ruchu. Kvalita v hotelnictví a lázeňství. Možnosti využití služeb ubytovacích zařízení a lázeňských služeb pro podporu konkurenceschopnosti. Klasifikace a specifikace služeb v lázeňském cestovním ruchu. Rozdělení lázeňských zařízení dle charakteru služeb.
  5. Hotelový a lázeňský marketing
  Specifika marketingu v lázeňství a hotelnictví, cílové a realizační potřeby účastníků lázeňského cestovního ruchu, marketingový proces hotelnictví, marketingový mix a marketingové plánování v lázeňství a hotelnictví.
  6. Management ubytovacích a lázeňských zařízení
  Procesy v hotelnictví a lázeňství, organizace a řízení hotelových a lázeňských zařízení. Nabídka služeb ubytovacích zařízení. Kategorizace ubytovacích zařízení. Řízení hotelového provozu, specifické služby hotelu.
Literatura
  povinná literatura
 • KOSTKOVÁ, M. a L. SCHELLONG, 2018. Lázeňství a hotelnictví: Distanční studijní text. 1. vyd. Karviná: SU OPF. ISBN 978-80-7510-305-5.
 • JAKUBÍKOVÁ, D., 2019. Lázeňství management a marketing. Praha: Grada Publishing. ISBN 978-80-271-2461-9.
  doporučená literatura
 • BERÁNEK, J. a kol. Moderní řízení hotelového provozu. Praha: MagConsulting, 2016. ISBN 978-80-86724-45-4. info
 • ATTL, P. Ekonomika českého lázeňství a cestovní ruch. Hradec Králové: Univerzita Hradec Králové, Fakul, 2014. ISBN 978-80-7435-366-6. info
 • VÁCLAVÍNKOVÁ, K. Lázeňství. Karviná: SU OPF, 2013. ISBN 978-80-7248-854-4. info
 • NEUFUS, J. a F. KŘÍŽEK. Moderní hotelový management. Praha: Grada, 2011. ISBN 978-80-247-3868-0. info
 • JANDOVÁ, D. Balneologie. Praha: Grada Publishing, 2009. ISBN 80-247-28-206. info
 • BERÁNEK, J. Hotelnictví a wellness. Praha: Grada, 2008. ISBN 978-80-86724-33-1. info
 • DĚDINA, J. Management, organizování a ekonomika lázeňství - vybrané kapitoly. Praha: VŠ CRHL, 2004. ISBN 80-86592-01-4. info
 • SEIFERTOVÁ, V. Marketing v lázeňském cestovním ruchu. Praha: Pragoline, 2003. ISBN 80-86592-00-6. info
Výukové metody
Teoretická příprava, seminář, workshop, průzkum prostřednictvím dotazníkového šetření, exkurze, expertní přednášky.
Metody hodnocení
Písemná zkouška, hodnocení seminární práce a její prezentace, hodnocení účasti na průzkumu a aktivity v seminářích a na workshopu.
Navazující předměty
Informace učitele
Požadavky na studenta: docházka na semináře, zpracování a prezentace seminární práce, účast na výzkumu. Vypracování a prezentace sem. práce – 20 bodů, spoluúčast na výzkumu - dotazníkové šetření: získání dotazníků z oblasti cestovního ruchu – 20 bodů, písemná zkouška – 60 b.
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2018, zima 2019, zima 2021, zima 2022.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.slu.cz/predmet/opf/zima2023/CVABPCLH