EVSBKSRP Správní právo

Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
léto 2024
Rozsah
12/0/0. Přednáška 12 HOD/SEM. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
JUDr. Michal Márton, PhD. (přednášející)
Garance
JUDr. Petr Pospíšil, Ph.D., LL.M.
Katedra ekonomie a veřejné správy – Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
Kontaktní osoba: Dr. Ing. Ingrid Majerová
Rozvrh
So 2. 3. 11:25–13:00 A206, So 23. 3. 11:25–13:00 A206, So 20. 4. 11:25–13:00 A206
Předpoklady
FAKULTA ( OPF ) && TYP_STUDIA ( B ) && FORMA ( K ) && ( EVSBAPRA Law || EVSBPPRA Právo || EVSBKPRA Právo || EVSBALAW Law || EVSBPLAW Právo || EVSBKLAW Právo || PEMBPPEP Právo v ekonomické praxi || PEMBKPEP Právo v ekonomické praxi || PEMBAPRA Law || PEMBPPRA Právo || PEMBKPRA Právo || PEMBALAW Introduction to Law || PEMBPLAW Právo || PEMBKLAW Právo ) && ( PROGRAM ( B_VES ) || PROGRAM ( B_MSS ) || ( OBOR ( VES ) && ROCNIK ( 3 )))
Úspěšné absolvování předmětu Právo
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 100 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 29/100, pouze zareg.: 0/100
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět navazuje na poznatky získané v uvozujících předmětech Právo a Veřejná správa, když obsahem předmětu je výklad problematiky jednoho ze systému veřejné správy, a to procesního postupu při výkonu státní správy. Absolvování předmětu umožní studentům získat znalosti o funkci veřejné správy, kterou uskutečňuji orgány státní správy, veřejnoprávní korporace i právnické a fyzické osoby pověřené státem na ústřední i územní úrovni při výkonu státní správy.
Osnova
 • 1. Veřejná správa a správní právo,
  2. Prameny správního práva,
  3. Správní právo - obecná charakteristika
  4. Základní principy veřejné správy
  5. Normy správního práva
  6. Správně právní vztahy
  7. Subjekty správního práva
  8. Metody a formy výkonu státní správy
  9. Správní trestání
  10. Zjištění zákonnosti a kontrola při výkonu státní správy
  11. Správní právo procesní
  12. Rozhodování ve správním právu procesním
  13. Opravné prostředky, Správní exekuce
  1. Veřejná správa a správní právo
  Vymezení pojmů správní právo, veřejná správa, státní správa, samospráva. Předmět a role správního práva při správě věcí veřejných.
  2. Prameny správního práva
  Pojem a druhy pramenů správního práva, jejich členění a charakteristika. Prameny práva v materiálním a formálním smyslu. Publikace pramenů správního práva, problematika kodifikace
  3. Správní právo - obecná charakteristika
  Předmět, administrativně právní metoda regulování společenských vztahů. Postavení správního práva v systému práva. Úloha správního práva
  4. Základní principy veřejné správy
  Pojem a obsah vybraných zásad, které provází řízení při výkonu státní správy. Zásada zákonnosti, materiální pravdy, volného hodnocení důkazů, rovnosti, ochrany dobré víry, veřejné správy jako služby veřejnosti aj.
  5. Normy správního práva
  Pojem a povaha norem správního práva, druhy norem správního práva. Realizace norem správního práva
  6. Správně právní vztahy
  Pojem a charakteristické rysy správně právních vztahů. Druhy správně právních vztahů. Předpoklady vzniku správně právních vztahů, prvky správně právních vztahů
  7. Subjekty správního práva
  Pojem a druhy orgánů státní správy, postavení územních samosprávných celků v systému státní správy, fyzické a právnické osoby, jejich práva a povinnosti
  8. Metody a formy výkonu státní správy
  Základní metody, pojem a klasifikace formy výkonu státní správy. Správní akty, správní dohody
  9. Správní trestání. Zajištění zákonnosti a kontrola při výkonu státní správy
  Správně právní odpovědnost, přestupkové právo. Způsoby zajištění zákonnosti, pojem, funkce, systém a zásady kontroly. Výkon kontroly orgány státní správy
  10. Správní právo procesní
  Pojem a postata správního práva procesního, zásady činnosti správních orgánů a správního řízení
  11. Subjekty správního řízení
  Správní orgány, účastníci řízení
  12. Rozhodování ve správním právu procesním
  Postup před zahájením řízení, průběh řízení v prvním stupni, správní rozhodnutí
  13. Opravné prostředky, Správní exekuce
  Přezkoumání správních rozhodnutí, řádné a mimořádné opravné prostředky, obecně o správní exekuci, exekuce na nepeněžitá plnění
Literatura
  povinná literatura
 • SCISKALOVÁ, M. Správní právo. SU OPF Karviná, 2014. ISBN 978-80-7248-994-7. info
 • SCISKALOVÁ, M. Správní řízení (Studijní opora). SU OPF Karviná, 2006. info
  doporučená literatura
 • SKULOVÁ, S et. al. Správní právo procesní. Plzeň: Aleš Čeněk, 2008. ISBN 978- 80-7380-110-. info
 • VOPÁLKA, V. Nový správní řád, zákon č. 500/2004 Sb. Praha: ASPI, 2005. ISBN 80-7357-109-9. info
 • ONDRUŠ, R. a kol. Průvodce úředníka správním řízením se vzory procesních postupů správních úřadů. Praha: Linde, 2003. ISBN 80-7201-410-2. info
 • PÍTROVÁ, L., POMAHAČ, R. Průvodce judikaturou evropského soudního dvora. Praha: Linde, 2000. ISBN 80-7201-204-5. info
Výukové metody
Demonstrace dovedností
Samostudium studentů
Metody hodnocení
Kombinovaná zkouška
Informace učitele
průběžný test, kombinovaná forma zkoušky
AktivityNáročnost [h]
Konzultace6
Ostatní studijní zátěž88
Přednáška6
Zkouška40
Celkem140
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2015, léto 2016, léto 2017, léto 2018, léto 2019, léto 2020, léto 2021, léto 2022, léto 2023.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.slu.cz/predmet/opf/leto2024/EVSBKSRP