EVSBPVES Veřejná správa

Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
zima 2023
Rozsah
2/0/0. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
JUDr. Jaromír Richter (přednášející)
Garance
JUDr. Petr Pospíšil, Ph.D., LL.M.
Katedra ekonomie a veřejné správy – Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
Kontaktní osoba: Dr. Ing. Ingrid Majerová
Rozvrh
Čt 9:45–11:20 A111
Předpoklady
FAKULTA ( OPF ) && TYP_STUDIA ( B ) && FORMA ( P ) && ( EVSBKLAW Právo || EVSBPLAW Právo || EVSBPPRA Právo || PEMBKLAW Právo || PEMBPLAW Právo || PEMBPPRA Právo || PRABPPRA Právo )
Úspěšné absolvování předmětu Právo.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 15 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 17/15, pouze zareg.: 0/15
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Public AdministrationCílem předmětu Veřejná správa je navázat na poznatky získané v předmětu Právo a to zejména z práva ústavního. Seznámit studenty s fungováním státní správy a územní samosprávy v České republice a řízením ve věci veřejné správy včetně správního soudnictví. Z hlediska praxe pak získat znalosti o činnosti orgánů státní správy, veřejnoprávních korporací v přenesené samosprávné působnosti.
Osnova
 • 1. Veřejná správa v České republice
  2. Veřejná moc a veřejná správa
  3. Činnost veřejné správy
  4. Organizace veřejné správy
  5. Obecní zřízení
  6. Krajské zřízení
  7. Pracovníci územních samosprávných celků
  8. Pracovníci ve veřejné správě
  9. Hospodaření ve veřejné správě
  10. Hospodaření územních samosprávných celků
  11. Kontrola ve veřejné správě
  12. Dozor ve veřejné správě
  13. Evropská veřejná správa
  1. Obsah a struktura kurzu, význam veřejné správy v České republice v kontextu systémů veřejné správy zemí Evropské unie.Úloha veřejné správy v systému práva. Základní prameny právní úpravy.
  2. Vymezení základních pojmů veřejné správy v kontextu právního státu. Charakter státní moci a samosprávy, jejich vzájemný vztah. Postavení občana v systému veřejné správy. Ústavní základ moci zákonodárné, výkonné a soudní v České republice a jejich vztah k veřejné správě.
  3. Charakter činnosti veřejné správy ve vztahu k občanům. Formy této činnosti, zejména normativní správní akty, individuální správní akty, veřejnoprávní smlouvy a jiná jednání ve veřejné správě s právními důsledky.
  4. Principy organizace státní správy a samosprávy. Organizace ústředních orgánů státní správy (ministerstev a jiných ústředních správních úřadů). Územní členění státu za účelem výkonu státní správy. Nepřímí vykonavatelé veřejné správy. Ústavní základy samosprávy.
  5. Základní charakteristika obecního zřízení. Prameny právní úpravy. Územní, personální a samosprávný základ obce. Změny území obce. Práva občanů obce. Obec, město a statutární město. Výkon samostatné a přenesené působnosti. Pravomoc vydávat normativní správní akty. Spolupráce obcí při plnění jejich úkolů. Orgány obce. Zastupitelstvo a rada obce, jejich pravomoci při výkonu samostatné a přenesené působnosti. Výbory zastupitelstva a komise rady obce. Starosta obce, tajemník a obecní úřad. Zvláštní orgány obce.
  6. Základní charakteristika obecního zřízení a prameny právní úpravy. Základní konstituční znaky kraje. Území kraje, občané kraje a jejich práva. Výkon samostatné a přenesené působnosti. Orgány kraje. Zastupitelstvo kraje, práva a povinnosti členů zastupitelstva. Rada kraje a její členové. Výbory zastupitelstva kraje a komise rady kraje. Hejtman, ředitel krajského úřadu a krajský úřad. Zvláštní orgány kraje.
  7. Úředníci územních samosprávných celků, právní úprava jejich postavení. Pojem úředník, vznik a trvání jeho pracovního poměru. Práva a povinnosti úředníků. Vstupní vzdělávání, průběžné vzdělávání úředníků, zvláštní odborná způsobilost. Vzdělávání vedoucích úředníků.
  8. Státní zaměstnanci a jejich služební poměr. Kodex etiky pracovníků ve veřejné správě.
  9. Právní úprava hospodaření ve veřejné správě. Státní rozpočet a jeho vztah k rozpočtům územních samosprávných celků.
  10. Finanční hospodaření územních samosprávných celků. Územní rozpočet a jeho skladba, rozpočtový výhled, peněžní fondy. Proces schvalování územních rozpočtů. Porušení rozpočtové kázně.
  11. Pojem kontrola a její poslání ve veřejné správě. Vnitřní a vnější kontrola, administrativní dozor. Systém kontroly veřejné správy v České republice.
  12. Funkce Nejvyššího kontrolního úřadu, správního soudnictví, Ústavního soudu, veřejného ochránce práv a jiných specializovaných kontrolních orgánů. Veřejnost a právo na informace. Státní dozor nad výkonem samosprávy.
  13. Vymezení evropského správního prosto
Literatura
  povinná literatura
 • SCISKALOVÁ, M. Veřejná správa. SU OPF Karviná, 2013. ISBN 978-80-7248-917-6. info
 • SCISKALOVÁ, M., GONGOL, T. Základy správního práva a veřejné správy. SU OPF Karviná, 2006. info
  doporučená literatura
 • SCISKALOVÁ, M. Správní právo. SU OPF Karviná, 2013. info
 • KOUDELKA, Z., ONDRUŠ, R., PRŮCHA, P. Zákon o obcích - komentář. Praha: Linde, 2005. ISBN 80-7201-525-7. info
 • POLIÁN, M. Organizace a činnost veřejné správy. Praha: Prospektrum, 2001. ISBN 80-7179-748-0. info
Výukové metody
Demonstrace dovedností
Metody hodnocení
Známkou
Informace učitele
průběžný test, kombinovaná forma zkoušky
AktivityNáročnost [h]
Ostatní studijní zátěž74
Přednáška26
Zkouška40
Celkem140
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2014, zima 2015, zima 2016, zima 2017, zima 2018, zima 2019, zima 2020, zima 2021, zima 2022.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.slu.cz/predmet/opf/zima2023/EVSBPVES