PEMBKZPO Zakládání podniku

Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
léto 2018
Rozsah
Přednáška 12 HOD/SEM. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Ing. Pavel Adámek, Ph.D. (přednášející)
Ing. Werner Bernatík, Ph.D. (přednášející)
Garance
Ing. Werner Bernatík, Ph.D.
Katedra podnikové ekonomiky a managementu – Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
Kontaktní osoba: Ing. Šárka Zapletalová, Ph.D.
Předpoklady
Předmět předpokládá znalosti Podnikové ekonomiky a Účetnictví.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět se zaměřuje na seznámení studenta s mnoha náležitostmi, se kterými se setká při zakládání podniku (přípravě a realizaci investičního projektu) zejména v oblasti obchodu a služeb, ale také výroby. Cílem předmětu je naučit studenta sestavit realistický podnikatelský plán (záměr) se všemi podstatnými součástmi. Předmět rozšiřuje teoretické poznatky studentů z ekonomických předmětů, managementu, personalistiky a práva s důrazem na zahájení podnikání.V rámci přednáškového cyklu bude zajištěna přednáška odborníka z praxe MSP na téma praktické zkušenosti z investiční činnosti a strategického řízení MSP.
Osnova
 • 1. Podnikatelský plán, projekt, investiční záměr
  2. Historický vývoj a budoucnost podnikání
  3. Sociální a osobností předpoklady pro podnikatelskou činnost
  4. Právní formy podnikání
  5. Technologie a plán výroby, řízení výrobních činností a služeb
  6. Jakost v podnikatelské činnosti, ochrana spotřebitelských zájmů
  7. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci a požární ochrana
  8. Inovační činnost a rozvojová strategie firmy, VaV
  9. Podnikatelská rizika v investiční činnosti podniku
  10. Životní cyklus podniků, spojování podniků
  11. Udržitelné podnikání, environmentální management
  12. Investiční příležitosti
  13. Případové studie
  1. Podnikatelský plán, projekt, investiční záměr (PZ)
  Podstata a smysl PZ. Rozsah a formy PZ. Hodnota PZ jako know-how. Informační zabezpečení, situační analýza. Realizace plánu. Proč mnohé plány nových podniků selhávají? Podnikatelské riziko a jeho omezení či eliminace; Struktura PZ s důrazem na MSP.
  2. Historický vývoj a budoucnost podnikání
  Podstata a vývoj podnikání. České historické osobnosti podnikání. Úloha podnikání v ekonomickém rozvoji a budoucnost podnikání. Globalizace a znalostní společnost.
  3. Sociální a osobností předpoklady pro podnikatelskou činnost
  Definice podnikatele. Sebehodnocení a zodpovědnost rozhodnutí stát se podnikatelem. Zaměstnanecké vs. manažerské vs. podnikatelské cíle a motivace. Podnikatelské vzdělávání.
  4. Právní formy podnikání
  Legislativní prostředí pro podnikání. Právní formy podnikání v platném právním řádu. Faktory ovlivňující volbu právní formy podnikání. Typologie z pohledu výrobního, obchodního a podniku služeb. Podstata a rizika franchisingu.
  5. Technologie a plán výroby, řízení výrobních činností a služeb
  Metody organizace a řízení výroby. Výrobní činnost, její struktura a způsob uspořádání. Efektivní tok materiálu. Výrobní kapacita a časové fondy. Výpočty požadovaných počtů pracovníků, strojů, zařízení a ploch.
  6.Jakost v podnikatelské činnosti, ochrana spotřebitelských zájmů
  Systémy řízení jakosti. Plány a postupy při zavádění a udržování systému jakosti, audit jakosti. Ochrana zájmů spotřebitele v kontextu koncepce spotřebitelské politiky ČR. Odpovědnost za škody způsobené vadou výrobku.
  7. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci (BOZP) a požární ochrana (PO)
  Základní právní normy z oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany. Plán BOZP, analýza rizik. Povinnosti podnikatele v oblasti PO.
  8. Inovační činnost a rozvojová strategie firmy, VaV
  Vývoj systému řízení. Nevyhnutelnost inovací. Inovační projekty a investice. Transfer znalostí a technologií. Věda a výzkum v prostředí ČR. Instituce podpory inovací, vědecko-technologické parky a podnikatelské inkubátory.
  9. Podnikatelská rizika v investiční činnosti podniku
  Vymezení pojmů a vztahů v oblasti investic a rizika. Ukazatele pro měření efektivnosti a návratnosti projektů. Zdroje financování. Podstata a princip rizikového kapitálu. Situační (sumarizační) analýzy: SWOT, PEST. Finanční analýza podniku, rozpočet projektu.
  10. Životní cyklus podniků, spojování podniků
  Životní cyklus podniku. Úvodní fáze života podniku. Problémy a varovné signály v podniku. Sanace, konsolidace, fúze a likvidace podniku. Koupě a prodej podniku jiným podnikem. Zakládání společných podniků. Strategické aliance; Identifikace faktorů úspěchu, opatření k minimalizaci rizik.
  11. Udržitelné podnikání, environmentální management
  Pojem a principy udržitelného rozvoje. Environmentální politika a její legislativní úprava, ISO 14000. Obnovitelné zdroje ene
Literatura
  povinná literatura
 • FOTR, J. Investiční rozhodování a řízení projektů. Praha:Grada, 2010. ISBN 978-80-247-3293-0. info
 • SYNEK, M. a kol. Manažerské výpočty a ekonomická analýza. Praha:C.H.Beck, 2010. ISBN 978-80-7400-154-3. info
 • KORÁB, V., PETERKA, J., REŽŇÁKOVÁ, M. Podnikatelský plán. 1. vyd. Brno: Computer Press, 2007. ISBN 978-80-251-1605-0. info
 • FOTR, J., SOUČEK, I. Podnikatelský plán a investiční rozhodování. Praha: Grada Publishing, 2006. ISBN 80-247-0939-2. info
 • MATUSIKOVA, L., STELMACH, K. Zakládání podniku a investování. Karviná: SU OPF, 2006. ISBN 80-7248-358-7. info
 • PROKOP, M. Jak napsat podnikatelský plán. Praha: CzechInvest, 2005. URL info
  doporučená literatura
 • SYNEK, M. Manažerská ekonomika. Praha:Grada, 2011. ISBN 978-80-247-3494-1. info
 • SRPOVÁ, J. Podnikatelský plán. Praha:Oeconomica, 2007. ISBN 978-80-245-1263-1. info
 • CHUCHRO, J. Podnikatelské projekty a plánování. Ostrava: VŠB TU, 2002. ISBN 80-248-0200-7. info
 • VESELÝ, I., WOJNAROVÁ, E. Zpracováváme podnikatelský plán. Karviná: SU OPF, 2000. ISBN 80-7248-079-0. info
Výukové metody
Přednáška s diskusí
Projekce (statická, dynamická)
Individuální konzultace
Laboratorní praktika
Demonstrace dovedností
Seminární výuka
Samostudium studentů
Metody hodnocení
Známkou
Analýza výkonů studenta
Rozhovor
Kombinovaná zkouška
Informace učitele
https://elearning.opf.slu.cz/course/view.php?id=705
Týmová semestrální práce (podnikatelský záměr) se závěrečnou obhajobou
Individuální semestrální práce (dotazníkové šetření)
Zkouška kombinovaná:
1)Závěrečný test (úspěšnost minimálně 60%).
2)Ústní ověření získaných znalostí a dovedností

AktivityNáročnost [h]
Konzultace6
Ostatní studijní zátěž93
Přednáška6
Zkouška40
Celkem145
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2016, léto 2017, léto 2019, léto 2020, léto 2021, léto 2022, léto 2023, zima 2023, zima 2024.