PEMBKZPO Zakládání podniku

Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
léto 2022
Rozsah
12/0/0. Přednáška 12 HOD/SEM. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Ing. Pavel Adámek, Ph.D. (přednášející)
Garance
Ing. Pavel Adámek, Ph.D.
Katedra podnikové ekonomiky a managementu – Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
Kontaktní osoba: Ing. Šárka Zapletalová, Ph.D.
Rozvrh
Pá 4. 3. 9:45–11:20 MS, Pá 25. 3. 9:45–11:20 MS, Pá 22. 4. 9:45–11:20 MS
Předpoklady
FAKULTA ( OPF ) && TYP_STUDIA ( B ) && FORMA ( K ) && ( PROGRAM ( B_BPP ) || PROGRAM ( B_FU ) || PROGRAM ( B_DB ) || PROGRAM ( B_MAR ) || PROGRAM ( B_MSS ) || PROGRAM ( B_VES ) || OBOR ( MI ) || OBOR ( PEM ) || OBOR ( VES ))
Předmět předpokládá znalosti Podnikové ekonomiky a Účetnictví.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 100 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 8/100, pouze zareg.: 0/100
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět je zaměřen na problematiku podnikání, zakládání firmy, aplikační rovinu tvorby business modelu, podnikatelského plánu včetně vymezení legislativních požadavků a provázání ekonomických aspektů z oblasti managementu, marketingu, personalistiky a financování podnikání. Cílem předmětu je poskytnout studentům znalosti nutné pro založení, provozování, inovovování a rozvoj podnikatelské aktivity včetně využití kreativních technik pro tvorbu business modelu a podnikatelského plánu.
Osnova
 • 1. Charakteristika základních pojmů
  Vymezení a definice podnikání. Mýty o podnikání, podnikatelské cíle, společensky odpovědné podnikání. Podnikatel a jeho role, osobnost a předpoklady k podnikání. Vymezení pojmu fyzická a právnická osoba. Charakteristika podniku, firmy, obchodního závodu, provozovny.
  2. Právní úprava a vymezení podnikání
  Legislativní prostředí pro podnikání. Vymezení právních forem podnikání. Kritéria pro volbu formy podnikání. Rozdíly mezi OSVČ a společností s ručením omezeným. Všeobecné a zvláštní podmínky provozování živnosti, založení, zrušení a druhy živností. Povinnosti podnikatele.
  3. Design business modelu a jeho prvky
  Postupná tvorba business modelu, proces návrhu business modelu a vzájemná vazba na strategii firmy. Business model Canvas a vymezení jeho základních devíti složek: zákaznické segmenty, hodnotové nabídky, kanály, vztahy se zákazníky, zdroje příjmů, klíčové zdroje, klíčové činnosti, klíčová partnerství a struktura nákladů.
  4. Podnikatelský plán
  Podstata, smysl, rozsah a formy podnikatelského plánu. Tvorba hodnoty a monetizace podnikatelského nápadu. Kreativní techniky pro podnikatelský potenciál. Struktura podnikatelského plánu. Informační zabezpečení a situační analýza. Proč mnohé plány nových podniků selhávají?br> 5. Alternativy a možnosti financování podnikání
  Interní (samofinancování) a externí (dluhové) zdroje financování. Alternativní zdroje financování. Rizikový kapitál, business angels, peer2peer, crowfunding, soukromá a státní podpora podnikání. Podstata a rizika franchisingu. Podnikatelská rizika. Investiční činnost podniku, rozpočet, návratnost a efektivnost investičních projektů.
  6. Startupy a inovační potenciál
  Startup a jeho vymezení, vybrané faktory přežití startupů. Vývojové fáze startupů. Alternativy financování startupu dle vývojových fází. Lean startup. Startupová komunita. Formy a způsoby podpory startupů, inovační voucher, systém poradenských a inovačních center, podnikatelské inkubátory, vědecko-technologické parky.
  7. Formy podnikání na mezinárodních trzích
  Faktory ovlivňující volbu formy vstupu na mezinárodní trhy. Formy vstupu na zahraniční trhy. Podpora mezinárodního obchodu. Vývoz a dovoz zboží a služeb. Formy nenáročné na kapitál na zahraničních trzích. Kapitálové vstupy na zahraniční trhy.
Literatura
  povinná literatura
 • ADÁMEK, Pavel. Zakládání podniku: Distanční studijní opora. Karviná: SU OPF, 2020. ISBN 978-80-7510-399-4. info
 • FOTR, J., SOUČEK, I. Podnikatelský plán a investiční rozhodování. Praha: Grada Publishing, 2006. ISBN 80-247-0939-2. info
 • KOLÁŘOVÁ, Monika. Velká kniha pro podnikání pro fyzické a právnické osoby. Rubico, s.r.o., 2013. ISBN 978-80-7346-157-7. info
 • OSTERWALDER, A a PIGNEUR. Tvorba business modelů: příručka pro vizionáře, inovátory a všechny, co se nebojí výzev. Brno: BizBooks, 2015. ISBN 978-80-265-0425-2. info
 • RIES, Eric. The Lean Startup – How Constant Innovation Creates Radically Successful Businesses. Portfolio Penguin, 2011. ISBN 978-0-670-92160-7. info
 • SRPOVÁ, J. et al. Podnikatelský plán a strategie. Praha:Grada Publishing, 2011. ISBN 978-80-247-4103-1. info
  doporučená literatura
 • MAURYA, Ash. Running Lean: Iterate from Plan A to a Plan that Work. O’Reilly Media, Inc., 2012. ISBN 978-1-4493-0517-8. info
 • SCARBOROUGH, Norman a Jeffrey CORNWALL. Esentials of Etrepreneurship and Small Business Management. Pearson, 2019. ISBN 978-0-13-474108-6. info
 • SRPOVÁ, J. , ŘEHOŘ, V. A KOL. Základy podnikání. Praha, 2010. ISBN 978-80-247-3339-5. info
Výukové metody
Přednáška s diskusí
Projekce (statická, dynamická)
Individuální konzultace
Samostudium studentů
Metody hodnocení
Hodnotící metody: semestrální práce a případová studie (40 % hodnocení), zkouškový test (60 % hodnocení). Celkové hodnocení studenta je dáno součtem získaných bodů. Minimální hranice úspěšnosti je 60 % z jejich celkového počtu.
Informace učitele


Aktivity Náročnost [h]
Konzultace 6
Ostatní studijní zátěž 73
Přednáška 6
Zkouška 40
Celkem 125
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2016, léto 2017, léto 2018, léto 2019, léto 2020, léto 2021, léto 2023, zima 2023.