PEMBKZPO Zakládání podniku

Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
léto 2020
Rozsah
12/0/0. Přednáška 12 HOD/SEM. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Ing. Pavel Adámek, Ph.D. (přednášející)
Garance
Ing. Pavel Adámek, Ph.D.
Katedra podnikové ekonomiky a managementu – Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
Kontaktní osoba: Ing. Šárka Zapletalová, Ph.D.
Rozvrh
Čt 12. 3. 13:55–15:30 A318, Pá 13. 3. 9:45–11:20 MS, Pá 15. 5. 9:45–11:20 MS
Předpoklady
FAKULTA ( OPF ) && TYP_STUDIA ( B ) && FORMA ( K )
Předmět předpokládá znalosti Podnikové ekonomiky a Účetnictví.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 50 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 1/50, pouze zareg.: 0/50
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět se zaměřuje na seznámení studenta s mnoha náležitostmi, se kterými se setká při zakládání podniku (přípravě a realizaci investičního projektu) zejména v oblasti obchodu a služeb, ale také výroby. Cílem předmětu je naučit studenta sestavit realistický podnikatelský plán (záměr) se všemi podstatnými součástmi. Předmět rozšiřuje teoretické poznatky studentů z ekonomických předmětů, managementu, personalistiky a práva s důrazem na zahájení podnikání.V rámci přednáškového cyklu bude zajištěna přednáška odborníka z praxe MSP na téma praktické zkušenosti z investiční činnosti a strategického řízení MSP.
Osnova
 • 1. Podnikatelský plán, projekt, investiční záměr
  2. Historický vývoj a budoucnost podnikání
  3. Sociální a osobností předpoklady pro podnikatelskou činnost
  4. Právní formy podnikání
  5. Technologie a plán výroby, řízení výrobních činností a služeb
  6. Jakost v podnikatelské činnosti, ochrana spotřebitelských zájmů
  7. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci a požární ochrana
  8. Inovační činnost a rozvojová strategie firmy, VaV
  9. Podnikatelská rizika v investiční činnosti podniku
  10. Životní cyklus podniků, spojování podniků
  11. Udržitelné podnikání, environmentální management
  12. Investiční příležitosti
  13. Případové studie
  1. Podnikatelský plán, projekt, investiční záměr (PZ)
  Podstata a smysl PZ. Rozsah a formy PZ. Hodnota PZ jako know-how. Informační zabezpečení, situační analýza. Realizace plánu. Proč mnohé plány nových podniků selhávají? Podnikatelské riziko a jeho omezení či eliminace; Struktura PZ s důrazem na MSP.
  2. Historický vývoj a budoucnost podnikání
  Podstata a vývoj podnikání. České historické osobnosti podnikání. Úloha podnikání v ekonomickém rozvoji a budoucnost podnikání. Globalizace a znalostní společnost.
  3. Sociální a osobností předpoklady pro podnikatelskou činnost
  Definice podnikatele. Sebehodnocení a zodpovědnost rozhodnutí stát se podnikatelem. Zaměstnanecké vs. manažerské vs. podnikatelské cíle a motivace. Podnikatelské vzdělávání.
  4. Právní formy podnikání
  Legislativní prostředí pro podnikání. Právní formy podnikání v platném právním řádu. Faktory ovlivňující volbu právní formy podnikání. Typologie z pohledu výrobního, obchodního a podniku služeb. Podstata a rizika franchisingu.
  5. Technologie a plán výroby, řízení výrobních činností a služeb
  Metody organizace a řízení výroby. Výrobní činnost, její struktura a způsob uspořádání. Efektivní tok materiálu. Výrobní kapacita a časové fondy. Výpočty požadovaných počtů pracovníků, strojů, zařízení a ploch.
  6.Jakost v podnikatelské činnosti, ochrana spotřebitelských zájmů
  Systémy řízení jakosti. Plány a postupy při zavádění a udržování systému jakosti, audit jakosti. Ochrana zájmů spotřebitele v kontextu koncepce spotřebitelské politiky ČR. Odpovědnost za škody způsobené vadou výrobku.
  7. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci (BOZP) a požární ochrana (PO)
  Základní právní normy z oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany. Plán BOZP, analýza rizik. Povinnosti podnikatele v oblasti PO.
  8. Inovační činnost a rozvojová strategie firmy, VaV
  Vývoj systému řízení. Nevyhnutelnost inovací. Inovační projekty a investice. Transfer znalostí a technologií. Věda a výzkum v prostředí ČR. Instituce podpory inovací, vědecko-technologické parky a podnikatelské inkubátory.
  9. Podnikatelská rizika v investiční činnosti podniku
  Vymezení pojmů a vztahů v oblasti investic a rizika. Ukazatele pro měření efektivnosti a návratnosti projektů. Zdroje financování. Podstata a princip rizikového kapitálu. Situační (sumarizační) analýzy: SWOT, PEST. Finanční analýza podniku, rozpočet projektu.
  10. Životní cyklus podniků, spojování podniků
  Životní cyklus podniku. Úvodní fáze života podniku. Problémy a varovné signály v podniku. Sanace, konsolidace, fúze a likvidace podniku. Koupě a prodej podniku jiným podnikem. Zakládání společných podniků. Strategické aliance; Identifikace faktorů úspěchu, opatření k minimalizaci rizik.
  11. Udr
Literatura
  povinná literatura
 • FOTR, J. Investiční rozhodování a řízení projektů. Praha:Grada, 2010. ISBN 978-80-247-3293-0. info
 • SYNEK, M. a kol. Manažerské výpočty a ekonomická analýza. Praha:C.H.Beck, 2010. ISBN 978-80-7400-154-3. info
 • KORÁB, V., PETERKA, J., REŽŇÁKOVÁ, M. Podnikatelský plán. 1. vyd. Brno: Computer Press, 2007. ISBN 978-80-251-1605-0. info
 • FOTR, J., SOUČEK, I. Podnikatelský plán a investiční rozhodování. Praha: Grada Publishing, 2006. ISBN 80-247-0939-2. info
 • MATUSIKOVA, L., STELMACH, K. Zakládání podniku a investování. Karviná: SU OPF, 2006. ISBN 80-7248-358-7. info
 • PROKOP, M. Jak napsat podnikatelský plán. Praha: CzechInvest, 2005. URL info
  doporučená literatura
 • SYNEK, M. Manažerská ekonomika. Praha:Grada, 2011. ISBN 978-80-247-3494-1. info
 • SRPOVÁ, J. Podnikatelský plán. Praha:Oeconomica, 2007. ISBN 978-80-245-1263-1. info
 • CHUCHRO, J. Podnikatelské projekty a plánování. Ostrava: VŠB TU, 2002. ISBN 80-248-0200-7. info
 • VESELÝ, I., WOJNAROVÁ, E. Zpracováváme podnikatelský plán. Karviná: SU OPF, 2000. ISBN 80-7248-079-0. info
Výukové metody
Přednáška s diskusí
Projekce (statická, dynamická)
Individuální konzultace
Laboratorní praktika
Demonstrace dovedností
Seminární výuka
Samostudium studentů
Metody hodnocení
Známkou
Analýza výkonů studenta
Rozhovor
Kombinovaná zkouška
Informace učitele
Týmová semestrální práce (podnikatelský záměr) se závěrečnou obhajobou
Individuální semestrální práce (dotazníkové šetření)
Zkouška kombinovaná:
1)Závěrečný test (úspěšnost minimálně 60%).
2)Ústní ověření získaných znalostí a dovedností

AktivityNáročnost [h]
Konzultace6
Ostatní studijní zátěž93
Přednáška6
Zkouška40
Celkem145
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2016, léto 2017, léto 2018, léto 2019, léto 2021, léto 2022, léto 2023, zima 2023.