PEMBKNOP Nauka o podniku

Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
zima 2015
Rozsah
Přednáška 12 HOD/SEM. 6 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Ing. Pavel Adámek, Ph.D. (přednášející)
Ing. Pavel Adámek, Ph.D. (cvičící)
Garance
Ing. Pavel Adámek, Ph.D.
Katedra podnikové ekonomiky a managementu - Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
Kontaktní osoba: Ing. Žaneta Rylková, Ph.D.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je vysvětlit základní pojmy související s popisem podniku, činnostmi podniku, podstatou podnikání a poskytnout přehled o jednotlivých činnostech podniku a jejich řízení (nákup, výroba, odbyt, personální práce, financování, investiční činnost), dále o cílech podniku, organizační výstavbě, efektivnosti podniku v aplikaci na praktickém podnikovém početnictví.
Osnova
 • Struktura výkladu:
  1. Charakteristika podniku a podstata podnikání
  2. Cíle podniku, jeho funkce a vymezení okolí podniku
  3. Typologie a morfologie podniků
  4. Život podniku (založení, růst, stabilizace, krize, sanace, zánik)
  5. Organizační výstavba v podniku
  6. Podnikové řízení (obsah, fáze, strategické, taktické, operativní řízení, podnikové plánování)
  7. Efektivnost podniku a její základní atributy
  8. Majetková a kapitálová výstavba podniku
  9. Výrobní a nákupní činnosti v podniku
  10.Prodejní činnosti podniku
  11.Personální práce (cíle, organizace, plánování, atd.)
  12.Financování podniku
  13.Investiční činnost
Literatura
  povinná literatura
 • SYNEK, M. a kol. Manažerská ekonomika. 5. vyd. Praha: Grada Publishing, 2011. ISBN 978-80-247-3494-1. info
 • M. Synek, E. Kislingerová. Podniková ekonomika. 5., přeprac. a dopl. vyd. C.H. Beck, Praha, 2010. ISBN 978-80-7400-336-3. info
  doporučená literatura
 • VÁCHAL, J., VOCHOZKA, M., a kol. Podnikové řízení. Praha: Grada, 2013. ISBN 978-80-247-4642-5. info
 • KURATKO, D. F. Entrepreneurship: Theory, Process, Practice. Cengage Learning, 2012. ISBN 9781285051758. info
 • DVOŘÁČEK, J., SLUNČÍK, P. Podnik a jeho okolí. Jak přežít v konkurenčním prostředí. Praha: C. H. Beck, 2012. ISBN 978-80-7400-224-3. info
 • VOCHOZKA, M. Metody komplexního hodnocení podniku. Praha: Grada, 2011. ISBN 978-80-247-3647-1. info
 • SRPOVÁ, J. , ŘEHOŘ, V. A KOL. Základy podnikání. Praha, 2010. ISBN 978-80-247-3339-5. info
Výukové metody
Individuální konzultace
Demonstrace dovedností
Samostudium studentů
monologická (výklad, přednáška)
Metody hodnocení
Známkou
Písemná zkouška
Kombinovaná zkouška
Informace učitele
Zpracování semestrální práce zaměřené na vyhodnocení vybrané podnikové činnosti nebo podnikového procesu z podnikatelské praxe. Průběžný test zaměřený na podnikové početnictví.
Seminární práce zaměřená na provedení analýzy a vyhodnocení vybrané podnikové činnosti nebo podnikového procesu z podnikatelské praxe. Kontrola seminární práce před zkouškou vyučujícím. Možnosti e-konzultací s vyučujícím. Zkouška formou písemného testu pro ověření základních znalostí z celého rozsahu předmětu doplněná ústní zkouškou pro hlubší prověření znalostí.
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2016, zima 2017, zima 2018, zima 2019, zima 2020, zima 2021, zima 2022, zima 2023.