PEMBPHRM Personalistika

Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
zima 2015
Rozsah
2/1/0. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. PhDr. Vojtěch Malátek, CSc. (přednášející)
doc. PhDr. Vojtěch Malátek, CSc. (cvičící)
Ing. Helena Marková, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. PhDr. Vojtěch Malátek, CSc.
Katedra podnikové ekonomiky a managementu - Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
Kontaktní osoba: Ing. Šárka Zapletalová, Ph.D.
Předpoklady
K absolvování předmětu nejsou vyžadovány žádné podmínky a předmět může být zapsán nezávisle na jiných předmětech.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem je předat posluchačům souhrn informací o personálních činnostech v různých typech podniků a organizací v zemích se sociálně tržní ekonomikou tak, aby se naučili kriticky hodnotit praxi a potřeby personalistiky v našich současných podnicích, zorganizovat personální práci a zvládnout její základní činnosti. Cílem předmětu je dále rozvinout vědomosti získané ve výuce psychologie a sociologie, i základů práva. Na předmět navazuje na vyšším stupni magisterského studia předmět Řízení lidských zdrojů.
Osnova
 • 1. Vznik a vývoj personalistiky
  2. Personální práce a personální činnosti v podniku
  3. Vytváření pracovních míst a postup příjímání do pracovního poměru
  4. Základní povinnosti zaměstnavatele a zaměstnance, pracovní řády
  5. Změny pracovního poměru a pracoviště
  6. Pracovní doba a dovolená na zotavenou
  7. Překážky v práci a jejich odměňování
  8. Role personalistů v hodnocení pracovníků
  9. Odměňování v podnikatelské a nepodnikatelské sféře
  10. Skončení pracovního poměru a druhy důchodů
  11. Personalista a pracovní skupiny
  12. Spolupráce personálního útvaru s odbory, kolektivní smlouvy
  13. Odpovědnost za škodu - postup personálního útvaru
  ad 1) Vznik a vývoj personalistiky od personální administrativy k řízení lidských zdrojů. Přehled základní literatury o personálním řízení. Pojetí a význam personálního řízení a jeho historický vývoj.
  ad 2) Pojem personální práce, administrativa a personální řízení. Úkoly personální práce. Vztah personální práce a personálních činností. Vymezení personálních činností a stručný popis jejich obsahu. Personální politika a strategie podniku. Personální specifika MSP.
  ad 3) Vytváření (design) pracovních míst. Úkoly personalistů v analýze pracovních míst. Popis a specifikace pracovního místa. Analýza příčin redesignu pracovních míst a podmínky jeho úspěšnosti. Vznik pracovního poměru. Druhy pracovního poměru. Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr.
  ad 4) Povinnosti zaměstnavatele plynoucí ze zákoníku práce a další významné povinnosti při ochraně hodnot. Povinnosti zaměstnanců. Povinnosti vedoucích pracovníků. Pracovní řády - zásady zpracování, projednávání a vydávání. Obsah pracovního řádu.
  ad 5) Možné důvody změn pracovního poměru. Převedení na jinou práci. Přeložení. Dočasné přidělení k jinému zaměstnavateli. Pracovní cesta. Náhrady cestovních výdajů při pracovních cestách v tuzemsku a při zahraničních pracovních cestách. Prokazování a vyúčtování náhrad.
  ad 6) Stanovená pracovní doba a kratší pracovní doba. Personální administrativa a kontrola jejich dodržování. Rozvržení pracovní doby, pracovní směny. Přestávky v práci, nepřetržitý odpočinek, práce přesčas a náhradní volno. Neomluvená absence. Druhy dovolené, její čerpání, krácení a převádění. Proplácení dovolené.
  ad 7) Překážky na straně zaměstnance (z důvodu obecného zájmu, důležité osobní překážky v práci, školení a studium při zaměstnání). Překážky na straně zaměstnavatele (prostoje a ostatní překážky). Vlivy překážek v práci na další pracovně právní instituty.
  ad 8) Co je hodnocení pracovníků a čemu slouží? Úkoly personalistů při hodnocení pracovníků (pracovní výkon a jeho kriteria). Postup při hodnocení pracovníků. Role personalistů v administraci výsledků hodnocení. Zásady hodnocení pracovníků. Vztah výsledků hodnocení a odměňování pracovníků.
  ad 9) Odměňování pracovníků v podnikatelské sféře. Odměňování pracovníků v nepodnikatelské sféře.
  ad 10) Dohoda o rozvázání pracovního poměru. Výpověď. Okamžité zrušení pracovního poměru. Zrušení pracovního poměru ve zkušební době a uplynutím sjednané doby. Jiné případy skončení pracovního poměru. Povinnosti zaměstnavatele spojené se skončením pracovního poměru. Druhy důchodů. Souběh důchodů s příjmem.
  ad 11) Práce personalisty s pracovními skupinami. Konflikty v pracovních skupinách a jejich řešení. Metody výzkumu klimatu v pracovní skupině (využití sociometrie). Otázky komunikace v personální práci.
  ad 12) Druhy pravomoci odborových orgánů. Přehled nejdůležitějších forem spoluprá
Literatura
  povinná literatura
 • BURYOVÁ, I., MALÁTEK, V. Personalistika. Karviná: SU OPF, 2014. info
 • KAESLER, C. a F. KAESLER-PROBSTOVÁ. Praktická podniková personalistika. Praha: Wolters Kluwer, 2013. ISBN Praktická podniko. info
 • URBAN, J. a kol. Personalistika 2009 - 2010. Praha, 2009. ISBN 978-80-7357-429-1. info
  doporučená literatura
 • odborné časopisy. HRforum, Moderní řízení, Personální a mzdový poradce podnikatele. info
 • zákoník práce v aktuálním znění. info
 • KöNIGOVÁ, M. a M. HORALÍKOVÁ. Personální řízení. Praha: Česká zemědělská univerzita, 2013. ISBN 978-80-213-2328-5. info
 • MARTIN, D. Personalistika od A do Z. Výkladový slovník důležitých pojmů. Příklady z praxe. Brno: Computer Press, 2007. ISBN 978-80-251-1496-4. info
 • ROBINSON, I. Human Resource Management in Organisations. London, 2006. ISBN 1843980665. info
Výukové metody
Individuální konzultace
Demonstrace dovedností
Seminární výuka
Samostudium studentů
Metody hodnocení
Zkouška
Informace učitele
Úspěšné absolvování zápočtového testu a alespoň 50 % aktivní účast na seminářích jsou předpokladem udělení zápočtu.
AktivityNáročnost [h]
Ostatní studijní zátěž76
Přednáška26
Seminář13
Zápočet30
Celkem145
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2016, zima 2017, zima 2018, zima 2019, zima 2020, zima 2021, zima 2022.