PEMBPHRM Personalistika

Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
zima 2021
Rozsah
2/1/0. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. PhDr. Vojtěch Malátek, CSc. (přednášející)
Ing. Lucie Meixnerová, Ph.D. (přednášející)
doc. PhDr. Vojtěch Malátek, CSc. (cvičící)
Ing. Lucie Meixnerová, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. PhDr. Vojtěch Malátek, CSc.
Katedra podnikové ekonomiky a managementu - Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
Kontaktní osoba: Ing. Šárka Zapletalová, Ph.D.
Rozvrh
Út 13:05–14:40 AULA
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
PEMBPHRM/01: Čt 11:25–12:10 A217, L. Meixnerová
PEMBPHRM/02: Čt 9:45–10:30 A217, L. Meixnerová
PEMBPHRM/03: Út 15:35–16:20 B208, L. Meixnerová
PEMBPHRM/04: Čt 10:35–11:20 A217, L. Meixnerová
PEMBPHRM/05: Út 14:45–15:30 B208, L. Meixnerová
PEMBPHRM/06: Čt 12:15–13:00 A217, L. Meixnerová
Předpoklady
FAKULTA ( OPF ) && TYP_STUDIA ( B ) && FORMA ( P )
K absolvování předmětu nejsou vyžadovány žádné podmínky a předmět může být zapsán nezávisle na jiných předmětech.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 153 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 36/153, pouze zareg.: 0/153
Mateřské obory/plány
předmět má 11 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem je předat posluchačům souhrn informací o personálních činnostech v různých typech podniků a organizací v zemích se sociálně tržní ekonomikou tak, aby se naučili kriticky hodnotit praxi a potřeby personalistiky v našich současných podnicích, zorganizovat personální práci a zvládnout její základní činnosti. Cílem předmětu je dále rozvinout vědomosti získané ve výuce sociologie a základů práva. Na předmět navazuje na vyšším stupni magisterského studia předmět Řízení lidských zdrojů.
Osnova
 • 1. Úvod do studia personalistiky
  Vznik a vývoj personalistiky od personální administrativy k řízení lidských zdrojů. Přehled základní literatury o personálním řízení. Pojetí a význam personálního řízení a jeho historický vývoj. Pojem personální práce, administrativa a personální řízení. Úkoly personální práce. Vztah personální práce a personálních činností. Vymezení personálních činností a stručný popis jejich obsahu.
  2. Vznik pracovního poměru a vytváření pracovních míst
  Vytváření (design) pracovních míst. Vznik pracovního poměru. Druhy pracovního poměru a dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr. Popis a specifikace pracovního místa. Redesign pracovních míst a podmínky jeho úspěšnosti. Možné důvody změn pracovního poměru. Převedení na jinou práci. Přeložení. Dočasné přidělení k jinému zaměstnavateli. Pracovní cesta. Náhrady cestovních výdajů při pracovních cestách v tuzemsku a při zahraničních pracovních cestách.
  3. Pracovní doba a dovolená na zotavenou. Překážky v práci
  Stanovená pracovní doba a kratší pracovní doba. Rozvržení pracovní doby, pracovní směny. Přestávky v práci, nepřetržitý odpočinek, práce přesčas a náhradní volno. Neomluvená absence. Druhy dovolené, její čerpání, krácení a převádění. Proplácení dovolené. Překážky na straně zaměstnance (z důvodu obecného zájmu, důležité osobní překážky v práci, školení a studium při zaměstnání). Překážky na straně zaměstnavatele (prostoje a ostatní překážky). Vlivy překážek v práci na další pracovně právní instituty.
  4. Hodnocení a odměňování pracovníků
  Co je hodnocení pracovníků a čemu slouží? Úkoly personalistů při hodnocení pracovníků (pracovní výkon a jeho kritéria). Postup při hodnocení pracovníků. Role personalistů v administraci výsledků hodnocení. Zásady hodnocení pracovníků. Vztah výsledků hodnocení a odměňování pracovníků. Odměňování pracovníků v podnikatelské sféře. Odměňování pracovníků v nepodnikatelské sféře.
  5. Skončení pracovního poměru a druhy důchodů
  Dohoda o rozvázání pracovního poměru. Výpověď. Okamžité zrušení pracovního poměru. Zrušení pracovního poměru ve zkušební době a uplynutím sjednané doby. Jiné případy skončení pracovního poměru. Povinnosti zaměstnavatele spojené se skončením pracovního poměru. Druhy důchodů. Souběh důchodů s příjmem.
  6. Personalista a pracovní skupiny. Spolupráce personálního útvaru s odbory, kolektivní smlouvy
  Práce personalisty s pracovními skupinami. Konflikty v pracovních skupinách a jejich řešení. Prevence konfliktů. Druhy pravomocí odborových orgánů, nejdůležitější formy spolupráce. Kolektivní smlouva. Kolektivní smlouva a vnitřní předpis.
Literatura
  povinná literatura
 • BURYOVÁ, Ivona, Vojtěch MALÁTEK a Lucie MEIXNEROVÁ. Personalistika: Distanční studijní text. 2. vyd. Karviná: Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, 2021. 171 s. info
  doporučená literatura
 • zákoník práce v aktuálním znění. info
 • CHLÁDKOVÁ, A., BUKOVJAN P. Personalistika 2015. Praha, 2015. ISBN 978-80-7478-649-5. info
 • ROBINSON, I. Human Resource Management in Organisations. London, 2006. ISBN 1843980665. info
 • Koubek, J. ABC praktické personalistiky. Praha, Linde, 2000. ISBN 80-861-3125-4. info
Výukové metody
Demonstrace dovedností
Seminární výuka
Individuální konzultace
Samostudium studentů
Metody hodnocení
Požadavky na studenta: minimální účast na seminářích 70%
Hodnotící metody: aktivity v průběhu semestru (40%); ve zkouškovém období závěrečný test (60 %)
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2015, zima 2016, zima 2017, zima 2018, zima 2019, zima 2020, zima 2022.