PEMBPHRM Personalistika

Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
zima 2017
Rozsah
2/1/0. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Ing. Werner Bernatík, Ph.D. (přednášející)
doc. PhDr. Vojtěch Malátek, CSc. (přednášející)
Ing. Werner Bernatík, Ph.D. (cvičící)
doc. PhDr. Vojtěch Malátek, CSc. (cvičící)
Ing. Michaela Roubíčková, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. PhDr. Vojtěch Malátek, CSc.
Katedra podnikové ekonomiky a managementu - Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
Kontaktní osoba: Ing. Šárka Zapletalová, Ph.D.
Předpoklady
K absolvování předmětu nejsou vyžadovány žádné podmínky a předmět může být zapsán nezávisle na jiných předmětech.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 7 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem je předat posluchačům souhrn informací o personálních činnostech v různých typech podniků a organizací v zemích se sociálně tržní ekonomikou tak, aby se naučili kriticky hodnotit praxi a potřeby personalistiky v našich současných podnicích, zorganizovat personální práci a zvládnout její základní činnosti. Cílem předmětu je dále rozvinout vědomosti získané ve výuce sociologie a základů práva. Na předmět navazuje na vyšším stupni magisterského studia předmět Řízení lidských zdrojů.
Osnova
 • 1. Vznik a vývoj personalistiky
  2. Personální práce a personální činnosti v podniku
  3. Vytváření pracovních míst a postup příjímání do pracovního poměru
  4. Základní povinnosti zaměstnavatele a zaměstnance, pracovní řády
  5. Změny pracovního poměru a pracoviště
  6. Pracovní doba a dovolená na zotavenou
  7. Překážky v práci a jejich odměňování
  8. Role personalistů v hodnocení pracovníků
  9. Odměňování v podnikatelské a nepodnikatelské sféře
  10. Skončení pracovního poměru a druhy důchodů
  11. Personalista a pracovní skupiny
  12. Spolupráce personálního útvaru s odbory, kolektivní smlouvy
  13. Odpovědnost za škodu - postup personálního útvaru
  ad 1) Vznik a vývoj personalistiky od personální administrativy k řízení lidských zdrojů. Přehled základní literatury o personálním řízení. Pojetí a význam personálního řízení a jeho historický vývoj.
  ad 2) Pojem personální práce, administrativa a personální řízení. Úkoly personální práce. Vztah personální práce a personálních činností. Vymezení personálních činností a stručný popis jejich obsahu. Personální politika a strategie podniku. Personální specifika MSP.
  ad 3) Vytváření (design) pracovních míst. Úkoly personalistů v analýze pracovních míst. Popis a specifikace pracovního místa. Analýza příčin redesignu pracovních míst a podmínky jeho úspěšnosti. Vznik pracovního poměru. Druhy pracovního poměru. Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr.
  ad 4) Povinnosti zaměstnavatele plynoucí ze zákoníku práce a další významné povinnosti při ochraně hodnot. Povinnosti zaměstnanců. Povinnosti vedoucích pracovníků. Pracovní řády - zásady zpracování, projednávání a vydávání. Obsah pracovního řádu.
  ad 5) Možné důvody změn pracovního poměru. Převedení na jinou práci. Přeložení. Dočasné přidělení k jinému zaměstnavateli. Pracovní cesta. Náhrady cestovních výdajů při pracovních cestách v tuzemsku a při zahraničních pracovních cestách. Prokazování a vyúčtování náhrad.
  ad 6) Stanovená pracovní doba a kratší pracovní doba. Personální administrativa a kontrola jejich dodržování. Rozvržení pracovní doby, pracovní směny. Přestávky v práci, nepřetržitý odpočinek, práce přesčas a náhradní volno. Neomluvená absence. Druhy dovolené, její čerpání, krácení a převádění. Proplácení dovolené.
  ad 7) Překážky na straně zaměstnance (z důvodu obecného zájmu, důležité osobní překážky v práci, školení a studium při zaměstnání). Překážky na straně zaměstnavatele (prostoje a ostatní překážky). Vlivy překážek v práci na další pracovně právní instituty.
  ad 8) Co je hodnocení pracovníků a čemu slouží? Úkoly personalistů při hodnocení pracovníků (pracovní výkon a jeho kriteria). Postup při hodnocení pracovníků. Role personalistů v administraci výsledků hodnocení. Zásady hodnocení pracovníků. Vztah výsledků hodnocení a odměňování pracovníků.
  ad 9) Odměňování pracovníků v podnikatelské sféře. Odměňování pracovníků v nepodnikatelské sféře.
  ad 10) Dohoda o rozvázání pracovního poměru. Výpověď. Okamžité zrušení pracovního poměru. Zrušení pracovního poměru ve zkušební době a uplynutím sjednané doby. Jiné případy skončení pracovního poměru. Povinnosti zaměstnavatele spojené se skončením pracovního poměru. Druhy důchodů. Souběh důchodů s příjmem.
  ad 11) Práce personalisty s pracovními skupinami. Konflikty v pracovních skupinách a jejich řešení. Metody výzkumu klimatu v pracovní skupině (využití sociometrie). Otázky komunikace v personální práci.
  ad 12) Druhy pravomoci odborových orgánů. Přehled nejdůležitějších forem spoluprá
Literatura
  povinná literatura
 • BURYOVÁ, I., MALÁTEK, V. Personalistika. Karviná: SU OPF, 2014. ISBN 978-807510-061-0. info
 • Koubek, J. ABC praktické personalistiky. Praha, Linde, 2000. ISBN 80-861-3125-4. info
  doporučená literatura
 • odborné časopisy. HRforum, Moderní řízení, Personální a mzdový poradce podnikatele. info
 • zákoník práce v aktuálním znění. info
 • CHLÁDKOVÁ, A., BUKOVJAN P. Personalistika 2015. Praha, 2015. ISBN 978-80-7478-649-5. info
 • ROBINSON, I. Human Resource Management in Organisations. London, 2006. ISBN 1843980665. info
Výukové metody
Individuální konzultace
Demonstrace dovedností
Seminární výuka
Samostudium studentů
Metody hodnocení
Zkouška
Informace učitele
https://elearning.opf.slu.cz/course/view.php?id=417
Studenti prezenčního studia mají povinnost navštěvovat semináře minimálně v rozsahu 60% (min. 8 seminářů), vypracovat a obhájit seminární práci a zúčastnit se zkouškového testu.
Hodnocení seminární práce:
Za zpracování a prezentaci seminární práce bude studentům uděleno maximálně 30 bodů, přičemž prezentace je hodnocena od 0 do 10 bodů, za zpracování textu se uděluje 0 20 bodů.
Hodnocení závěrečného testu:
Zkouškový test je písemný. Skládá se ze dvou částí.
První část tvoří test složený z deseti otázek, kde mají studenti výběr odpovědi ze čtyř možností. Maximální počet bodů získatelných za tuto část je 20 bodů.
Druhá část je tvořena dvěma otevřenýma otázkami, v této části studenti vypracovávají odpovědi. Za každou zodpovězenou otázku lze získat až 25 bodů.
Celkově za závěrečný test lze získat až 70 bodů. Čas na zpracování závěrečného testu je 45 minut.
CELKOVÉ HODNOCENÍ PŘEDMĚTU:
Studenti budou hodnoceni podle níže uvedené stupnice (za body získané v semináři a ze závěrečného testu). Minimum pro absolvování předmětu je 51 bodů.
STUPNICE HODNOCENÍ PŘEDMĚTU:
A 100-91 bodů
B 90-81 bodů
C 80-71 bodů
D 70-61 bodů
E 60-51 bodů
F 50 bodů a méně

AktivityNáročnost [h]
Ostatní studijní zátěž76
Přednáška26
Seminář13
Zápočet30
Celkem145
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2015, zima 2016, zima 2018, zima 2019, zima 2020, zima 2021, zima 2022, zima 2023.