CVABPCDM Destinační management

Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
zima 2019
Rozsah
2/1/0. 5 kr. Ukončení: zk.
Garance
Katedra cestovního ruchu a volnočasových aktivit – Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
Předpoklady
FAKULTA ( OPF ) && TYP_STUDIA ( B ) && FORMA ( P )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Osnova
 • 1. Politika cestovního ruchu a institucionální řízení cestovního ruchu
  Způsob organizace cestovního ruchu v jednotlivých turistických regionech, funkční model organizace, zkušeností v zahraničí, modely řízení destinací. Třístupňový model organizace, problematika marketingu a řízení cestovního ruchu na úrovni krajů. Trvale udržitelný cestovní ruch a destinace cestovního ruchu.
  2. Vývoj a prvky destinačního managementu
  Koncepce rozvoje destinací v 70. a 80. letech minulého století, jejich cíle a prostředky a opatření potřebná k dosažení cílů. Vývoj destinačního managementu dle tří období. Současné principy řízení cestovního ruchu v destinacích - kooperace aktérů ze soukromého i veřejného sektoru. Jednotlivé subjekty v systému řízení.
  3. Typologie destinací cestovního ruchu a vymezení turistických regionů
  Pojetí destinací cestovního ruchu, pojetí v širším smyslu, administrativně vymezená územní jednotka, účelově zaměřená územní jednotka, apod. Vymezení turistických regionů a jejich klasifikace.
  4. Využití potenciálu destinace pro rozvoj cestovního ruchu
  Potenciál cestovního ruchu, celkový potenciál, kategorie dílčích potenciálů cestovního ruchu a charakteristika tří hlavních forem.
  5. Tvorba produktů destinačního managementu
  Destinace musí vytvářet produkt cestovního ruchu, nabídka turistických atraktivit pro vícedenní pobyt turisty v turistickém regionu. Formy produktu, slevové karty.
  6. Partnerství v destinačním managementu
  Základní předpoklad efektivního řízení destinace, partnerství soukromého, veřejného a neziskového sektoru za podpory obyvatel destinace. Komunikace vůči zákazníkovi, komunikace mezi stakeholdery, spolupráce mezi sektory i spolupráce uvnitř jednotlivých sektorů.
  7. Marketing destinace cestovního ruchu
  Marketingový mix v destinaci cestovního ruchu, jeho orientace, cílové trhy, specifické marketingové mixy. Marketingový mix, 6 hlavních prvků marketingového mixu a jejich vymezení (produkt - služby, cena, distribuce, propagace, lidé, kooperace neboli partnerství).
  8. Přístupy a koncepty řízení cestovního ruchu na regionální úrovni
  Management destinací a odlišnosti od podnikového managementu. Společné řízení a strategické působení různorodých partnerů, respektování šesti základních faktorů: systémy klíčových obchodů, sítě pro využití trhu, politika obchodních značek, řízení kvality, řízení výchovy a vzdělávání, společnost pro řízení destinací. Globalizace a integrace v cestovním ruchu.
Literatura
  povinná literatura
 • KOTÍKOVÁ, H. a E. SCHWARTZHOFFOVÁ. Cestovní ruch a rekreace: Organizace, řízení a marketing v destinaci. Olomouc: Papírtisk. ISBN 978-80-244-4430-7. 2014. info
 • PALATKOVÁ, M. Marketingový management destinací. Praha: Grada Publishing. ISBN 978-80-247-3749-2. 2011. info
 • VANÍČEK, J. Destinační management a marketing. Spolupráce soukromého a veřejného sektoru. Vzdělávací modul 3. Jihlava: Vysoká škola polyte, 2008. info
  doporučená literatura
 • PLZÁKOVÁ, L. a P. STUDNIČKA. Řízení cestovního ruchu v České republice ? minulost, současnost, budoucnost. Praha: Wolters Kluwer, a.s. ISBN 978-80-7478-593-1. 2014. info
 • NEJDL, K. Management destinace CR. Praha: VŠH. ISBN 978-80-87411-08-7. 2010. info
 • KIRÁĽOVÁ, A. Marketing destinace cestovního ruchu. Praha: Ekopress. ISBN 80-86119-56-4. 2003. info
 • FORET, M. a V. FORETOV. Jak rozvíjet místní cestovní ruch. Praha: Grada Publishing. ISBN 80-247-0207-X. 2001. info
Informace učitele
Požadavky na studenta: účast na seminářích, vypracování seminární práce.
Hodnotící metody: 60 % povinná účast na seminářích (10 % hodnocení), vypracování seminární práce a její úspěšná obhajoba (10 % hodnocení), aktivní zapojení do výzkumné činnosti katedry (20 % hodnocení), písemná zkouška (60 % hodnocení).
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2018, zima 2021, zima 2022, zima 2023, zima 2024.