CVABPCKO Komunikační dovednosti v cestovním ruchu

Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
zima 2021
Rozsah
0/2/0. 5 kr. Ukončení: z.
Vyučující
PhDr. Hanne-Lore Bobáková, Ph.D. (cvičící)
Garance
PhDr. Hanne-Lore Bobáková, Ph.D.
Katedra cestovního ruchu a volnočasových aktivit – Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
Kontaktní osoba: PhDr. Janusz Karpeta, Ph.D.
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
CVABPCKO/01: Čt 9:45–11:20 VC010, H. Bobáková
CVABPCKO/02: Čt 8:05–9:40 VC010, H. Bobáková
Předpoklady
FAKULTA ( OPF ) && TYP_STUDIA ( B ) && FORMA ( P )
Nejsou zadány.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 60 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 4/60, pouze zareg.: 0/60
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je seznámit studenty s problematikou specifičnosti komunikace pro obor Cestovní ruch a turismus. Předmět si klade za cíl nacvičovat specifické druhy komunikátu a na nich demonstrovat teoretické zákonitosti komunikace.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen: - popsat faktory komunikace a úspěšně je umět aplikovat v konkrétní komunikaci, - popsat složky komunikace a úspěšně je aplikovat v konkrétních komunikátech, - aplikovat znalosti o druzích otázek v konkkrétní komunikační situaci, -aplikovat znalosti o interkulturní komunikaci v praxi, -aplikovat znalosti o argumentech při přesvědčování v praxi, - rozpoznat druhy manipulací při komunikaci.
Osnova
 • 1. Lidský faktor v komunikaci, překážky v rozhovoru a jejich zdolávání
  Kritické úvahy o úloze vlastního já v komunikaci. Sebepojetí. Sebeuvědomění. Sebeodhalení. Komunikační šumy. Bariéry v komunikaci.
  2. Zásadní rozhovory a jejich zvládání, atmosféra rozhovoru
  Definice rozhovorů. Dělení rozhovorů. Role vnímání a naslouchání. Procesy ovlivňující vnímání. Vnímání druhých.
  3. Interpersonální komunikace a efektivní řízení konfliktu, krizová komunikace
  Interpersonální komunikace a moc. Konflikty a jejich příčiny. Přístup ke konfliktům a jejich zdolávání.
  4. Mezinárodní obchodní jednání
  Kultura. Pojetí kultury. Význam kultury. Sdílnost z pohledu kultury. Kultura a pohlaví. Vnímání kulturních odlišností.
  5. Přesvědčování jako proces, argumentace, věcná a nevěcná argumentace
  Pravidla přesvědčovacího projevu. Typy přesvědčování. Logické výzvy. Zdůvodnění z analogie. Zdůvodnění příčin a důsledků. Motivační výzvy. Apely důvěryhodnosti.
  6. Metody přesvědčování, manipulace
  Rozdíl mezi přesvědčováním a manipulaci. Třídění metod. Druhy metod a jejich charakteristika. Metodika interogativního přesvědčování. Všeobecná pravidla pro formulaci otázek.
  7. Reakce na špinavé triky a útoky v komunikaci
  Příčiny útoků v komunikaci. Druhy útoků. Reakce na útoky.
  8. Nácvik konkrétního projevu
Literatura
  povinná literatura
 • BOBÁKOVÁ, Hanne-Lore a Martina CHYLKOVÁ. Komunikační dovednosti v cestovním ruchu: Distanční studijní text. 1. vyd. Karviná, 2018, 139 s. ISBN 978-80-7510-291-1. info
 • VOŘÍŠEK, K. a J. VYSEKALOVÁ. Jak být přesvědčivý a neztratit se v davu. Praha: Grada Publishing, 2015. ISBN 978-80-247-5385-0. info
 • PLAMÍNEK, J. Konflikty a vyjednávání. Praha: Grada Publishing, 2015. ISBN 978-80-247-4485-8. info
 • BORG, J. Umění přesvědčivé komunikace. Praha: Grada Publishing, 2015. ISBN 978-80-247-4821-4. info
  doporučená literatura
 • FRITZSCHE, T. Jak přesvědčivě vyjednávat. Praha: Grada Publishing, 2015. ISBN 978-80-247-5726-1. info
 • ZAMYKALOVÁ, M. Mezinárodní obchodní jednání. Praha: Professional Publishing, 2003. ISBN 80-86419-28-2. info
Výukové metody
teoretická příprava, diskuse, problémové učení, případové studie, projevy, prezentace
Metody hodnocení
Hodnotící metody: -povinná účast na seminářích 60 % (10 % hodnocení), -diskuze na seminářích (10 % hodnocení), -nácvik konkrétního projevu (10 % hodnocení), -zápočet (70 % hodnocení).
Informace učitele
Požadavky na studenta: účast a diskuse na seminářích, nácvik projevu.
Hodnotící metody: povinná účast na seminářích 60 % (10 % hodnocení), diskuze na seminářích (10 % hodnocení), nácvik konkrétního projevu (10 % hodnocení), zápočet (70 % hodnocení).
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2018, zima 2019, zima 2020, zima 2022, zima 2023.