Stanislav Hledík

Fyzikální ústav v Opavě / Institute of Physics in Opava

S_Hledik_homepage_1.gif

VýukaVýzkumVzdělání a praxeOsobníKontakt
TeachingResearchEducation & experiencePersonalContact

Výuka / Teaching

Na SU v Opavě / At the SU in Opava

Přednáškové kursy / Lecture courses

Garant a vyučující / Guarantor and teacher

Elektřina a magnetismus / Electricity and magnetism (Bc/BSc – FU:FYBSC0005, FU:APUNAT22, FPF:UFMMTBP004)

Teoretická mechanika / Theoretical mechanics (Bc/BSc – FU:FYBAF0001)

Zpracování dat a statistika / Data Processing and Statistics (Bc/BSc – FU:APUNAP32)

Snímače a měření fyzikálních veličin / Sensors and Measurement of Physical Quantities (Bc/BSc – FU:APZPAT32, FU:APDMAT32)

Symbolické výpočty / Symbolical Computations (nMgr/MSc – FU:TFNPF0001)

Standardní matematické softwary /  Standard mathematical software (PhD – FU:TFADPV013)

Fyzika v digitální fotografii / Physics in Digital Photography  (Bc/BSc – FPF:UFMMTBP024, spoluvyučuje / co-taught by Dr. H. Sekanina)

Semináře / Seminars

Seminář aplikované fyziky a analýzy dat / Seminar of Applied Physics and Data Analysis – viz níže / see below

Nepravidelná výuka / Off-schedule teaching

Kvalifikační práce (Bc, nMgr, rigorosní, disertační) / Final Theses (BSc, MSc, Rigorous, PhD)

Aktuální rozvrh / Current schedule

Rozvrh přednáškových kursů v aktuálním semestruHarmonogram aktuálního akad. roku

Current semester lecture courses scheduleSchedule of current academic year

▲▲  

Pravidla hodnocení / Grading policy

Klasifikační stupnice / Grading scale:

Max 100     Max 30     Max 20     ECTS     Slovní / Literal     Číselný / Numerical
  ≧ 90       ≧ 27       ≧ 18       A     Výborně / Excellent             1
89–79     26–24     17–16       B     Velmi dobře / Very good             1.5
78–67     23–20     15–13       C     Dobře / Good             2
66–54     19–16     12–11       D     Uspokojivě / Satisfactory             2.5
53–40     15–12     10–8       E     Dostatečně / Sufficient             3
  ≦ 39       ≦ 11       ≦ 7       F     Nedostatečně / Failed             4

Není-li na stránce předmětu oznámeno jinak, při zkoušce není dovoleno používat mobilní telefony, tablety, notebooky resp. jiné digitální nebo analogové komunikační prostředky, a to ani v offline režimu. / Unless stated otherwise on the course page, it is not allowed to use mobile phones, tablets, laptops or other digital or analog means of communication, even in offline mode.

Konzultace / Consultations

Konzultace je diskuse, v níž obě strany něco o tématu vědí. Budete-li mít pocit, že něčemu nerozumíte, něco vám uniká, nebo že já jsem se mýlil apod., neváhejte a konzultaci si dohodněte, rád se vám budu věnovat. Jednoduše použijte kteréhokoli z kontaktů a konzultaci si dohodněte. Konzultovat lze také online prostřednictvím MS Teams (viz níže). Pokud se zájemců o konzultaci najde více, je ideální, aby se předem mezi sebou dohodli a abychom pak konzultovali společně.

A consultation is a discussion in which both parties know something about the subject. If you feel that you do not understand something, that you are missing something, or that I was wrong, etc., do not hesitate to ask for a consultation; I will gladly attend to you. Just use any of the contacts and make a consultation appointment. You can also consult online via MS Teams (see below). If there are more people interested in the consultation, it is ideal for them to agree in advance and then to consult together.

Organizace online výuky / Organization of online teaching

Pár pokynů, jichž doufám nebude zapotřebí:

Online výuka by probíhala ve standardním čase podle rozvrhu.

Standardním nástrojem pro přenosy by byl MS Teams (všechny posluchače bych sám přidal do skupiny resp. jejích kanálů) nebo Zoom (posluchačům bych rozesílal unikátní odkazy na připojení).

Před zahájením výuky bych kvůli minimalizaci časové ztráty vzniklé řešením případných komunikačních problémů byl připraven online s cca 10’ předstihem.

Na začátku a na konci výuky je dobré na chvilku zapnout kamery a zvuk, při vlastní přednášce je pak s výjimkou dotazů vypnout, aby nebyl systém zpomalován a zamezilo se echu (záleží na okolnostech, počtu posluchačů apod.)

Online přednášky jsou podporovány softwarem pro virtuální tabuli OpenBoard. Slajdy jednotlivých přednášek by byl k dispozici v Dropbox cloudu j.mp/slunivo v podadresáři Board adresáře příslušného předmětu jednak v nativním formátu OpenBoard *.ubz, jednak jako jeho *.pdf export. Nainstalujete-li si OpenBoard, budete si moci “popsané tabule” v nativním formátu prohlížet, doplňovat poznámkami, mazat, přehrávat vložené multimediální objekty apod. PDF export tyto možnosti sice postrádá, soubory mají ale méně než cca 1/10 velikost.

Pozor – při přednášení mívám většinu času zapnut OpenBoard, který funguje pouze ve full-screen módu, takže nevidím, když se někdo hlásí zvednutím ruky nebo posláním příspěvku do chatu; místo toho je třeba zapnout mikrofon a hlasitě se ozvat. Dotazy během přednášky jsou vítány.

Here are some guidelines in the firm belief that they won’t be needed:

Online classes would take place at standard time as per the schedule.

Transfers would technically take place via MS Teams (all enrolled students would be added to the group or its channels) or via Zoom (students would be sent unique connection links).

Before the start of the classes, in order to minimize the time loss caused by solving possible communication problems, I would be ready online about 10’ in advance.

At the beginning and end of the classes, it is a good idea to turn on the cameras and sound for a while, during the actual lecture, it is then off, except for questions, so that the system is not slowed down and echo is prevented (it depends on the circumstances, the number of listeners, etc.).

Online classes are supported by the OpenBoard virtual whiteboard/blackboard software. The slides of the individual lectures would be available in the Dropbox cloud j.mp/slunivo in the Board subdirectory of the directory of the relevant subject both in the native OpenBoard *.ubz format and as its *.pdf export. If you install OpenBoard, you will be able to view “annotated boards” in native format, add notes, delete, play embedded multimedia objects, etc. The PDF export lacks these options, but the files are less than about 1/10 in size.

Caution when lecturing I usually have OpenBoard turned on, which only works in full-screen mode, so I can’t see when someone reports by raising their hand or sending a chat post; instead, you need to turn on the microphone and speak loudly. Inquiries during the lecture are welcome.

Výuka jinde / Teaching elsewhere

Fyzika v realitě světa – volitelný seminář na Mendelově gymnáziu v Opavě pro 3./4. ročník čtyřletého a 7./8. ročník sedmiletého gymnázia.

Teoretická mechanika / Theoretical mechanics (KFY/7TEME, Ostravská univerzita, Přírodovědecká fakulta, Katedra fyziky)

▲▲  

Výzkum / Research

ORCID

S_Hledik_homepage_2.gif

Seminář aplikované fyziky a analýzy dat / Seminar of Applied Physics and Data Analysis

— Coming soon —

Publikace / Publications

— Coming soon —

Programování / Programming

Přesunuto na stránku Technická a počítačová podpora. / Moved to the Technical and computer support page.

▲▲  

Vzdělání a praxe / Education and experience

Universitní vzdělání / University education

2014 – habilitace v oboru “Teoretická fyzika a astrofyzika” (Slezská univerzita v Opavě, FPF v Opavě) / habilitation in the field of “Theoretical Physics and Astrophysics” (Silesian University in Opava, FPS in Opava)

2000 – Ph.D. v oboru “Teoretická fyzika, astronomie a astrofyzika” (Univerzita Karlova v Praze, Matematicko-fyzikální fakulta, Ústav teoretické
fyziky) / Ph.D. in “Theoretical Physics, Astronomy and Astrophysics” (Charles University in Prague, Faculty of Mathematics and Physics, Department of Theoretical Physics)

1986 – RNDr. ve “Fyzika mezních oborů”, zaměření “Relativistická fyzika” (Univerzita Karlova v Praze, Matematicko-fyzikální fakulta) / RNDr. in “Physics of Frontier Fields”, specialization “Relativistic Physics” (Charles University in Prague, Faculty of Mathematics and Physics)

1984 – absolvent “Fyziky mezních oborů” (Univerzita Karlova v Praze, Matematicko-fyzikální fakulta) / graduate of “Physics of Frontier Fields” (Charles University in Prague, Faculty of Mathematics and Physics)

Zaměstnání / Employment

2014–dosud: docent na Ústavy fyziky, Slezská univerzita v Opavě / Associate Professor at the Institute of Physics, Silesian University in Opava

2013–2017: přednášející na VŠB-TU Ostrava / Lecturer at the VSB–Technical University of Ostrava

1990–2014: odborný asistent na Ústavu fyziky, Slezská univerzita v Opavě / Assistent Profesor at the Institute of Physics, Silesian University in Opava

1984–1990: výzkumný pracovník na Ústavu geoniky AV ČR v Ostravě / Researcher at the Institute of Geonics, Academy of Sciences of the Czech Republic

▲▲  

Osobní / Personal

Skeptical mind — Country walking — Reading good books — Glider flying at LKZA

▲▲  

Kontakt / Contact

doc. RNDr. Stanislav Hledík, Ph.D.                   S_Hledik_homepage_3.gif
Slezská universita v Opavě          Silesian University in Opava         
Ústav fyziky v Opavě          Institute of Physics in Opava         
Bezručovo nám. 1150/13          Bezrucovo nam. 1150/13         
746 01 Opava          746 01 Opava         
Česká republika          Czech Republic         

Poloha na mapě / Location on the map

Pracovna / Office                   dveře / door 315
Tel. / Phone          pracovna / office          +420 553 68 4292
         mobil / cellular          +420 721 281 989
Email                   stanislav.hledik@physics.slu.cz
Web                   is.slu.cz/www/hle0002/
                  linkedin.com/in/stanislav-hledik-26980426

▲▲  

Created with the Wolfram Language