UBKKDBP020 Management kultury a fundrasing

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
léto 2023
Rozsah
1/1/0. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Monika Horsáková (přednášející)
Mgr. Marek Ševčík, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Marek Ševčík, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. PhDr. Miroslav Zelinský, CSc.
Ústav bohemistiky a knihovnictví - Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
Rozvrh
každou sudou středu 14:45–16:20 ATEL
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
UBKKDBP020/A: každou sudou středu 16:25–18:00 ATEL, M. Ševčík
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Základní principy fungování různých typů organizací zabývajících se produkty a projekty z oblasti kultury, jejich legislativní úprava v ČR a možné způsoby financování. Teoretická východiska aplikovaná na konkrétní kulturní projekty z praxe (především v zemích V4). Obsah, význam a metody fundraisingu nestátní neziskové organizace. Cílem je uvést studenty do základů problematiky financování organizací neziskového sektoru a seznámit je s možnostmi vícezdrojového financování. Hlavní důraz je kladen na správné zpracování grantových žádostí a na představení jednotlivých grantových schémat dostupných pro žadatele v České republice. Studenti budou schopni vyhledávat zdrojové příležitosti pro neziskové organizace, využívat fundraisingové metody k získávání finančních prostředků a zpracovávat základní grantové žádosti.
Osnova
 • 1. Základy marketingu 1
 • 2. Základy marketingu 2
 • 3. Marketingové komunikace 1
 • 4. Marketingové komunikace 2
 • 5. Marketingové komunikace v digitálním prostředí
 • 6. Principy fundraisingu 1
 • 7. Principy fundraisingu 2
 • 8. Grantový systém ČR a EU 1
 • 9. Grantový systém ČR a EU 2
 • 10. Praktické osvojování fundraisové politiky – případové studie a získávání prostředků pro reálné projekty
 • 11. Praktické osvojování fundraisové politiky – případové studie a získávání prostředků pro reálné projekty
 • 12. Praktické osvojování fundraisové politiky – případové studie a získávání prostředků pro reálné projekty
 • 13. Praktické osvojování fundraisové politiky – případové studie a získávání prostředků pro reálné projekty
 • Povinná literatura:
 • BRAY, I. Effective Fundraising for Nonprofits. California: Delta Printing Solutions, 2010.
 • HAGOORT, G. Umělecký management v podnikatelském stylu. Praha: AMU, 2009.
 • KOTLER, P. Marketing management. Praha: Grada, 2001.
 • SMOLÍKOVÁ, M. Management umění. Praha: VŠUP, 2008.
 • REKTOŘÍK, J. a kol. Organizace neziskového sektoru – Základy ekonomiky, teorie a řízení. Praha: Ekopress, 2010.
 • Doporučená literatura:
 • BOUKAL, P. Nestátní neziskové organizace (teorie a praxe). Praha: Oeconomica, 2009.
 • BURDA, J. Fundraising pro začátečníky. Praha: Národní institut dětí a mládeže, 2007.
 • CICONTE, B. – JACOB, J. G. Fundraising Basics – Complete Guide. Sudbary MA: Jones and Bartlett Publishers, 2009.
 • ČEPELKA, O. Průvodce neziskovým sektorem Evropské unie I, II. Liberec: Omega, 2003.
 • DRKUCKER, P. F. Řízení neziskových organizací. Management Press, 1994.
 • DUBEN, R. Neziskový sektor v ekonomice a společnosti. Praha: Codex Bohemia, 1996.
 • DVOŘÁK, T. Nadace a nadační fondy: text zákona s poznámkami. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2009.
 • GOULLI, R. – FRIČ, P. Neziskový sektor v České republice. Praha: Eurolex Bohemia, 2001.
 • HANNAGAN, T. Marketing pro neziskový sektor. Praha: Management Press, 1996.
 • HLOUŠEK, J. Manažer v sociálních službách – Fundraising. Hradec Králové: Gaudeamus, 2007.
 • JOHNOVÁ, R. Marketing kulturního dědictví a umění. Praha: Grada, 2008.
 • KOLÁŘ, R. Fundraising – pořádání benefičních akcí. Praha: Informační centrum nadací a jiných neziskových organizací, 2000.
 • LEDVINOVÁ, J. Fundraising z místních zdrojů. Baltimore: The John Hopkins University Institute for Policy Studies, 1996.
 • NORTON, M. Praktický průvodce fundraisingem pro neziskové organizace. Praha: Nadace VIA, 2003.
 • PEŠOUTOVÁ, M. a kol. Zaměstnanostní projekty a fundraising. Brno: Drom, 2004.
 • POLAČKOVÁ, Z. Fundraisingové aktivity – jak získat finanční prostředky od místní komunity. Praha: Portál, 2006.
 • RAUHE, H. – AUST, N. – DEMMER, CH. Kulturmanagement: Theorie und Praxis einer professionellen Kunst. Berlín, 1997.
Výukové metody
Přednáška, seminář.
Metody hodnocení
Realizace konkrétního fundraisingové projektu. Účast na seminářích (75%).
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2021, léto 2022, léto 2024.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.slu.cz/predmet/fpf/leto2023/UBKKDBP020