UBKKDBP020 Management kultury a fundrasing

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
léto 2024
Rozsah
1/1/0. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Marek Ševčík, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Marek Ševčík, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. PhDr. Miroslav Zelinský, CSc.
Ústav bohemistiky a knihovnictví - Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Základní principy fungování různých typů organizací zabývajících se produkty a projekty z oblasti kultury, jejich legislativní úprava v ČR a možné způsoby financování. Teoretická východiska aplikovaná na konkrétní kulturní projekty z praxe (především v zemích V4). Obsah, význam a metody fundraisingu nestátní neziskové organizace. Cílem je uvést studenty do základů problematiky financování organizací neziskového sektoru a seznámit je s možnostmi vícezdrojového financování. Hlavní důraz je kladen na správné zpracování grantových žádostí a na představení jednotlivých grantových schémat dostupných pro žadatele v České republice. Studenti budou schopni vyhledávat zdrojové příležitosti pro neziskové organizace, využívat fundraisingové metody k získávání finančních prostředků a zpracovávat základní grantové žádosti.
Osnova
 • 1. Základy marketingu 1
 • 2. Základy marketingu 2
 • 3. Marketingové komunikace 1
 • 4. Marketingové komunikace 2
 • 5. Marketingové komunikace v digitálním prostředí
 • 6. Principy fundraisingu 1
 • 7. Principy fundraisingu 2
 • 8. Grantový systém ČR a EU 1
 • 9. Grantový systém ČR a EU 2
 • 10. Praktické osvojování fundraisové politiky – případové studie a získávání prostředků pro reálné projekty
 • 11. Praktické osvojování fundraisové politiky – případové studie a získávání prostředků pro reálné projekty
 • 12. Praktické osvojování fundraisové politiky – případové studie a získávání prostředků pro reálné projekty
 • 13. Praktické osvojování fundraisové politiky – případové studie a získávání prostředků pro reálné projekty
Literatura
  povinná literatura
 • HAGOORT, G. Umělecký management v~podnikatelském stylu. Praha: AMU, 2009.
 • REKTOŘÍK, J. a kol. Organizace neziskového sektoru – Základy ekonomiky, teorie a řízení. Praha: Ekopress, 2010.
 • SMOLÍKOVÁ, M. Management umění. Praha: VŠUP, 2008.
 • BRAY, I. Effective Fundraising for Nonprofits. California: Delta Printing Solutions, 2010.
 • KOTLER, P. Marketing management. Praha: Grada, 2001.
  doporučená literatura
 • DUBEN, R. Neziskový sektor v~ekonomice a společnosti. Praha: Codex Bohemia, 1996.
 • GOULLI, R. – FRIČ, P. Neziskový sektor v~České republice. Praha: Eurolex Bohemia, 2001.
 • HANNAGAN, T. Marketing pro neziskový sektor. Praha: Management Press, 1996.
 • LEDVINOVÁ, J. Fundraising z~místních zdrojů. Baltimore: The John Hopkins University Institute for Policy Studies, 1996.
 • BURDA, J. Fundraising pro začátečníky. Praha: Národní institut dětí a mládeže, 2007.
 • POLAČKOVÁ, Z. Fundraisingové aktivity – jak získat finanční prostředky od místní komunity. Praha: Portál, 2006.
 • CICONTE, B. – JACOB, J. G. Fundraising Basics – Complete Guide. Sudbary MA: Jones and Bartlett Publishers, 2009.
 • KOLÁŘ, R. Fundraising – pořádání benefičních akcí. Praha: Informační centrum nadací a jiných neziskových organizací, 2000.
 • ČEPELKA, O. Průvodce neziskovým sektorem Evropské unie I, II. Liberec: Omega, 2003.
 • PEŠOUTOVÁ, M. a kol. Zaměstnanostní projekty a fundraising. Brno: Drom, 2004.
 • HLOUŠEK, J. Manažer v~sociálních službách – Fundraising. Hradec Králové: Gaudeamus, 2007.
 • JOHNOVÁ, R. Marketing kulturního dědictví a umění. Praha: Grada, 2008.
 • NORTON, M. Praktický průvodce fundraisingem pro neziskové organizace. Praha: Nadace VIA, 2003.
 • DRKUCKER, P. F. Řízení neziskových organizací. Management Press, 1994.
 • DVOŘÁK, T. Nadace a nadační fondy: text zákona s~poznámkami. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2009.
 • BOUKAL, P. Nestátní neziskové organizace (teorie a praxe). Praha: Oeconomica, 2009.
Výukové metody
Přednáška, seminář.
Metody hodnocení
Realizace konkrétního fundraisingové projektu. Účast na seminářích.
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2021, léto 2022, léto 2023.