CVABPCMA Marketing cestovního ruchu

Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
léto 2024
Rozsah
2/1/0. 6 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Ing. Miroslava Kostková, Ph.D. (přednášející)
doc. Ing. Halina Starzyczná, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. Ing. Halina Starzyczná, Ph.D.
Katedra cestovního ruchu a volnočasových aktivit – Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
Kontaktní osoba: doc. Ing. Pavlína Pellešová, Ph.D.
Rozvrh
Čt 13:05–14:40 VYAULA
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
CVABPCMA/01: Čt 14:45–15:30 VC008, M. Kostková
CVABPCMA/02: Čt 15:35–16:20 VC008, M. Kostková
Předpoklady
FAKULTA ( OPF ) && TYP_STUDIA ( B ) && FORMA ( P ) && ( ROCNIK ( 2 ) || ROCNIK ( 3 )) && ( PEMBPMKT Marketing || PEMBPMAR Marketing || PEMBPMAG Marketing )
Předmět může být zapsán po absolvování kurzu Marketing.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 59 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 59/59, pouze zareg.: 1/59
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je seznámit studenty s problematikou marketingu v cestovním ruchu, vysvětlit využití nástrojů rozšířeného marketingového mixu,tvorbu marketinového plánu, naučit je pracovat s marketingovými strategiemi cestovního ruchu, poznat spotřebitelské chování účastníků cestovního ruchu a orientovat se v marketingovém procesu cestovního ruchu.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- identifikovat a shrnout důležité rysy marketingu cestovního ruchu;
- určit a popsat současné marketingové trendy v cestovním ruchu;
- popsat faktory, jež ovlivňují rozhodnutí spotřebitele ke koupi produktu cestovního ruchu;
- porovnat a vyzdvihnout rozdíly v typech marketingových strategií v cestovním ruchu;
- aplikovat marketingové principy na praktický problém;
- analyzovat současné vědecké poznatky v oblasti marketingu.
Osnova
 • 1. Marketing v cestovním ruchu
  Marketing v cestovním ruchu, specifické znaky marketingu služeb, marketingová koncepce a marketingová strategie v cestovním ruchu, tvorba marketingového plánu, základní marketingová pravidla cestovního ruchu.
  2. Marketingový výzkum cestovního ruchu
  Metodologie a význam marketingového výzkumu v cestovním ruchu, výzkum trhu, výzkum produktu, výzkum marketingové komunikace, proces marketingového výzkumu, analytické metody marketingového výzkumu, marketingový informační systém.
  3. Marketingový mix cestovního ruchu
  Marketingový mix služeb, ?8 P? marketingového mixu cestovního ruchu, charakteristika a specifikace jednotlivých marketingových nástrojů, jejich význam při tvorbě turistické nabídky. Packaging a Programming jako významný marketingový nástroj cestovního ruchu.
  4. Komunikační mix v cestovním ruchu
  Marketingová komunikace v cestovním ruchu, její význam a specifické znaky, komunikační proces, komunikační mix a jeho nástroje, reklama, podpora prodeje, osobní prodej, Public Relations, On line marketing, Direct marketing v cestovním ruchu.
  5. Event marketing
  Event management a Event marketing, význam Event marketingu v cestovním ruchu, charakteristika a rozdělení eventů, specifické eventy, postup a podmínky vytváření eventů, požadavky a trendy v tvorbě eventů.
  6. Procesy ve službách a kvalita v cestovním ruchu
  Klasifikace procesů ve službách, diagramy procesů, zapojení zákazníků do procesů, industrializace procesu poskytování služeb, produktivita procesů. Význam a hodnocení kvality, stanovení standardů kvality, hodnotový marketing ve službách cestovního ruchu.
Literatura
  povinná literatura
 • KOSTKOVÁ, Miroslava a Halina STARZYCZNÁ. Marketing cestovního ruchu: Distanční studijní text. 1. vyd. Karviná: Slezská univerzita Obchodně podnikatelská faulta Karviná. 167 s. ISBN 978-80-7510-307-9. 2018. info
 • JAKUBÍKOVÁ, D. Marketing v cestovním ruchu: jak uspět v domácí i světové konkurenci. Praha: Grada Publishing. ISBN 978-80-247-4209-0. 2012. info
 • GÚČIK, M. Marketing cestovného ruchu. Banská Bystrica : Dali-BB, s.r.o,. ISBN 978-80-89090-85-3. 2011. info
 • VAŠTÍKOVÁ, M. Marketing služeb efektivně a moderně. Praha: Grada Publishing. ISBN 978-80-247-2721-9. 2011. info
  doporučená literatura
 • KOTLER, P., J. T. BOWEN and J. C. MAKENS. Marketing for Hospitality and Tourism. Prentice Hall: Upper Saddle River. ISBN 978-0132784023. 2013. info
 • DWYER, L. a kol. Tourism Economics and Policy. Bristol: St Nicolaus House. ISBN 978-1-84541-152-7. 2010. info
 • ĎAĎO, J., J. PETROVIČOVÁ a M. KOSTKOVÁ. Marketing služieb. Bratislava: M. Mračko. ISBN 80-8057-662-9. 2006. info
 • HORNER, S. a J. SWARBROOKE. Cestovní ruch, ubytování a stravování, využití volného času. Praha: Grada Publishing. ISBN 80-247-0202-9. 2003. info
 • KIRÁĽOVÁ, A. Marketing hotelových služeb. Praha: Ekopress. ISBN 80-86119-44-0. 2002. info
Výukové metody
Přednášky
diskuse ve skupině
seminární práce
expertní přednášky
samostudium.
Metody hodnocení
Hodnotící metody: vypracování seminární práce a její úspěšná obhajoba (10 % hodnocení), účast na seminářích (10 % hodnocení), aktivní zapojení do výzkumné činnosti katedry (20 % hodnocení), písemná zkouška (60 % hodnocení).
Informace učitele
Requirements for the student: optional participation in lectures, active participation in seminars, elaboration and presentation of seminar work, participation in expert lectures, participation in research work of the department.
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2019, léto 2020, léto 2021, léto 2022, léto 2023.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.slu.cz/predmet/opf/leto2024/CVABPCMA