PEMBKNOP Nauka o podniku

Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
zima 2023
Rozsah
12/0/0. Přednáška 12 HOD/SEM. 6 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Ing. Tomáš Pražák, Ph.D. (přednášející)
Garance
Ing. Tomáš Pražák, Ph.D.
Katedra podnikové ekonomiky a managementu – Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
Kontaktní osoba: Ing. Žaneta Rylková, Ph.D.
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
PEMBKNOP/01: Pá 20. 10. 13:55–15:30 AULA, Pá 24. 11. 13:55–15:30 AULA, Pá 15. 12. 13:55–15:30 AULA, T. Pražák
Předpoklady
FAKULTA ( OPF ) && TYP_STUDIA ( B ) && FORMA ( K ) && ! NOWANY ( PEMBANOP Enterprise Theory )
K absolvování předmětu nejsou vyžadovány žádné podmínky a předmět může být zapsán nezávisle na jiných předmětech.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 210 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 90/210, pouze zareg.: 0/210
Mateřské obory/plány
předmět má 10 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem předmětu je vysvětlit základní pojmy související s popisem podniku, činnostmi podniku, podstatou podnikání a poskytnout přehled o jednotlivých činnostech podniku a jejich řízení (nákup, výroba, odbyt, personální práce, financování, investiční činnost), dále o cílech podniku, organizační výstavbě, efektivnosti podniku v aplikaci na praktickém podnikovém početnictví.
Osnova
 • 1. Podnik a podstata podnikání
  Podnikání, podnik, cíle a funkce podniku, morfologie a typologie podniků, životní cyklus podniku, ekonomická specifika podniků v oblasti bankovnictví, obchodní podniky, podniky služeb, MSP, živnosti, organizační výstavba podniku, majetková struktura podniku.
  2. Nákupní činnost podniku a řízení zásob
  Nákup, fáze nákupního procesu, nákupní role, nákupní plán, zásoby, členění zásob, koloběh zásob, řízení zásob, plánování zásob, efektivnost zásob, význam řízení zásob pro zabezpečení hospodářské činnosti podniku, vztah zásobování k ostatním činnostem v podniku.
  3. Výrobní činnost podniku
  Výrobní procesy a jejich klasifikace, typologie výroby, výroba podle rozsahu sortimentní struktury, uspořádání výrobních zařízení, plánování výroby, časové fondy výroby, stanovení výrobní kapacity podniku, výkon, pracnost, taktovací čas, využití výrobní kapacity.
  4. Náklady podniku
  Výrobní faktory a jejich klasifikace, kombinace výrobních faktorů, spotřeba výrobních faktorů, náklady podniku a jejich klasifikace, nákladová funkce, lineární a nelineární závislost nákladů na objemu produkce v naturálních jednotkách, metody sestavování nákladové funkce, využití nákladové funkce v manažerském rozhodování.
  5. Výkony, výnosy a prodejní činnost podniku
  Výkony, výnosy, tržby u jednosložkové i vícesložkové skladby produkce, prodejní činnost, marketing a jeho techniky, logistika a její role v prodejních aktivitách, úkoly a činnosti odbytového útvaru, plán prodeje, cena a její stanovení.
  6. Výsledek hospodaření v diagramu bodu zvratu
  Vztah mezi výnosy, náklady a výsledkem hospodaření. Grafické a matematické pojetí bodu zvratu, vybrané podnikové propočty, které jsou stěžejní pro rozhodování o budoucí efektivnosti hospodářské činnosti podniku, stanovení minimální ceny, základní kategorie ekonomického hodnocení nákladů
  7. Kalkulace nákladů v podnikové ekonomice
  Kalkulace a jejich klasifikace, kalkulační systém podniku, kalkulace vs. cena, kalkulační jednice, obecný kalkulační vzorec, kalkulační techniky, kalkulace prostým dělením, kalkulace dělením s poměrovým čísly, přirážková kalkulace, kalkulace jako nástroj pro řízení nákladů a pro vymezení odpovědnosti za jejich vznik a výši.
  8. Podpůrné podnikové činnosti
  Personální činnost, řízení lidských zdrojů, lidé jako nejdůležitější výrobní faktor, význam personálního řízení, investiční činnost, financování podniku, vědecko-technická činnost, správa.
Literatura
  povinná literatura
 • ČEMERKOVÁ, Šárka a Pavla POKORNÁ. Nauka o podniku – sbírka příkladů: Distanční studijní text. Karviná: Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, 2021. info
 • ČEMERKOVÁ, Šárka. Nauka o podniku. Karviná: SU OPF Karviná, 2019. info
  doporučená literatura
 • ČEMERKOVÁ, Š., J. ŠEBESTOVÁ a K. STELMACH. Nauka o podniku I. Bratislava, 2016. ISBN 978-80-89553-43-3. info
 • ČEMERKOVÁ, Š., J. ŠEBESTOVÁ a K. STELMACH. Nauka o podniku II. Bratislava, 2016. ISBN 978-80-89553-44-0. info
 • VÁCHAL, J., VOCHOZKA, M., a kol. Podnikové řízení. Praha: Grada, 2013. ISBN 978-80-247-4642-5. info
 • KURATKO, D. F. Entrepreneurship: Theory, Process, Practice. Cengage Learning, 2012. ISBN 9781285051758. info
 • SYNEK, M. a kol. Manažerská ekonomika. 5. vyd. Praha: Grada Publishing, 2011. ISBN 978-80-247-3494-1. info
Výukové metody
Individuální konzultace
Demonstrace dovedností
Samostudium studentů
Metody hodnocení
Požadavky na studenta: doporečena účast na tutiriálech
Hodnotící metody: aktivity v průběhu semestru (40%); ve zkouškovém období závěrečný test (60 %)
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2015, zima 2016, zima 2017, zima 2018, zima 2019, zima 2020, zima 2021, zima 2022.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.slu.cz/predmet/opf/zima2023/PEMBKNOP