PEMBPHRM Personalistika

Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
zima 2023
Rozsah
2/1/0. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. PhDr. Vojtěch Malátek, CSc. (přednášející)
Ing. Helena Marková, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. PhDr. Vojtěch Malátek, CSc.
Katedra podnikové ekonomiky a managementu - Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
Kontaktní osoba: Ing. Šárka Zapletalová, Ph.D.
Rozvrh
Út 13:05–14:40 AULA
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
PEMBPHRM/01: Út 14:45–15:30 B206, H. Marková
PEMBPHRM/02: Út 15:35–16:20 B206, H. Marková
PEMBPHRM/03: Po 10:35–11:20 A501, H. Marková
PEMBPHRM/04: Po 11:25–12:10 A501, H. Marková
PEMBPHRM/05: Po 12:15–13:00 A501, H. Marková
PEMBPHRM/06: Po 13:55–14:40 A501, H. Marková
Předpoklady
FAKULTA ( OPF ) && TYP_STUDIA ( B ) && FORMA ( P )
K absolvování předmětu nejsou vyžadovány žádné podmínky a předmět může být zapsán nezávisle na jiných předmětech.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 174 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 116/174, pouze zareg.: 0/174
Mateřské obory/plány
předmět má 12 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem je předat posluchačům souhrn informací o personálních činnostech v různých typech podniků a organizací v zemích se sociálně tržní ekonomikou tak, aby se naučili kriticky hodnotit praxi a potřeby personalistiky v našich současných podnicích, zorganizovat personální práci a zvládnout její základní činnosti. Cílem předmětu je dále rozvinout vědomosti získané ve výuce sociologie a základů práva. Na předmět navazuje na vyšším stupni magisterského studia předmět Řízení lidských zdrojů.
Osnova
 • 1. Úvod do studia personalistiky
  Vznik a vývoj personalistiky od personální administrativy k řízení lidských zdrojů. Přehled základní literatury o personálním řízení. Pojetí a význam personálního řízení a jeho historický vývoj. Pojem personální práce, administrativa a personální řízení. Úkoly personální práce. Vztah personální práce a personálních činností. Vymezení personálních činností a stručný popis jejich obsahu.
  2. Vznik pracovního poměru a vytváření pracovních míst
  Vytváření (design) pracovních míst. Vznik pracovního poměru. Druhy pracovního poměru a dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr. Popis a specifikace pracovního místa. Redesign pracovních míst a podmínky jeho úspěšnosti. Možné důvody změn pracovního poměru. Převedení na jinou práci. Přeložení. Dočasné přidělení k jinému zaměstnavateli. Pracovní cesta. Náhrady cestovních výdajů při pracovních cestách v tuzemsku a při zahraničních pracovních cestách.
  3. Pracovní doba a dovolená na zotavenou. Překážky v práci
  Stanovená pracovní doba a kratší pracovní doba. Rozvržení pracovní doby, pracovní směny. Přestávky v práci, nepřetržitý odpočinek, práce přesčas a náhradní volno. Neomluvená absence. Druhy dovolené, její čerpání, krácení a převádění. Proplácení dovolené. Překážky na straně zaměstnance (z důvodu obecného zájmu, důležité osobní překážky v práci, školení a studium při zaměstnání). Překážky na straně zaměstnavatele (prostoje a ostatní překážky). Vlivy překážek v práci na další pracovně právní instituty.
  4. Hodnocení a odměňování pracovníků
  Co je hodnocení pracovníků a čemu slouží? Úkoly personalistů při hodnocení pracovníků (pracovní výkon a jeho kritéria). Postup při hodnocení pracovníků. Role personalistů v administraci výsledků hodnocení. Zásady hodnocení pracovníků. Vztah výsledků hodnocení a odměňování pracovníků. Odměňování pracovníků v podnikatelské sféře. Odměňování pracovníků v nepodnikatelské sféře.
  5. Skončení pracovního poměru a druhy důchodů
  Dohoda o rozvázání pracovního poměru. Výpověď. Okamžité zrušení pracovního poměru. Zrušení pracovního poměru ve zkušební době a uplynutím sjednané doby. Jiné případy skončení pracovního poměru. Povinnosti zaměstnavatele spojené se skončením pracovního poměru. Druhy důchodů. Souběh důchodů s příjmem.
  6. Personalista a pracovní skupiny. Spolupráce personálního útvaru s odbory, kolektivní smlouvy
  Práce personalisty s pracovními skupinami. Konflikty v pracovních skupinách a jejich řešení. Prevence konfliktů. Druhy pravomocí odborových orgánů, nejdůležitější formy spolupráce. Kolektivní smlouva. Kolektivní smlouva a vnitřní předpis.
Literatura
  povinná literatura
 • BURYOVÁ, Ivona, Vojtěch MALÁTEK a Lucie MEIXNEROVÁ. Personalistika: Distanční studijní text. 2. vyd. Karviná: Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, 2021. 171 s. info
  doporučená literatura
 • zákoník práce v aktuálním znění. info
 • CHLÁDKOVÁ, A., BUKOVJAN P. Personalistika 2015. Praha, 2015. ISBN 978-80-7478-649-5. info
 • ROBINSON, I. Human Resource Management in Organisations. London, 2006. ISBN 1843980665. info
 • Koubek, J. ABC praktické personalistiky. Praha, Linde, 2000. ISBN 80-861-3125-4. info
Výukové metody
Demonstrace dovedností
Seminární výuka
Individuální konzultace
Samostudium studentů
Metody hodnocení
Požadavky na studenta: minimální účast na seminářích 70%
Hodnotící metody: aktivity v průběhu semestru (40%); ve zkouškovém období závěrečný test (60 %)
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2015, zima 2016, zima 2017, zima 2018, zima 2019, zima 2020, zima 2021, zima 2022.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.slu.cz/predmet/opf/zima2023/PEMBPHRM