PEMBPMK1 Marketingová komunikace 1

Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
zima 2023
Rozsah
2/1/0. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Ing. Kateřina Matušínská, Ph.D. (přednášející)
Ing. Veronika Kopřivová, Ph.D. (cvičící)
Garance
Ing. Kateřina Matušínská, Ph.D.
Katedra podnikové ekonomiky a managementu - Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
Kontaktní osoba: Ing. Kateřina Matušínská, Ph.D.
Rozvrh
St 12:15–13:55 A211
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
PEMBPMK1/01: Čt 9:45–10:30 A211, V. Kopřivová
Předpoklady
FAKULTA ( OPF ) && TYP_STUDIA ( B ) && FORMA ( P ) && ROCNIK ( 3 ) && ! NOWANY ( PEMBAMAC Marketing Communication )
Absolvování předmětu Marketing.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 57 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 27/57, pouze zareg.: 1/57
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je porozumět základním metodám uplatňování jednotlivých druhů marketingové komunikace pro získávání lepšího postavení firmy na trhu. Věnovat se vytváření a užití jednotlivým prvkům marketingového komunikačního mixu jako je reklama, podpora prodeje, osobní prodej, Public Relations, Direct marketing, Sponzoring a On-line marketingová komunikace. Studenti získají také poznatky v oblasti nových trendů v marketingové komunikaci. Obsahem předmětu není pouze charakteristika jednotlivých prvků komunikačního mixu, ale také širší souvislosti jako je legislativní prostředí, psychologie reklamy a její vliv na zákazníky, dále plánování a výzkum marketingové komunikace.
Osnova
 • 1. Definování hlavních pojmů v oblasti marketingové komunikace, marketingový komunikační mix
  Definice a vývoj marketingové komunikace. Základní pojmy související s marketingem a marketingovou komunikací. Stručná charakteristika jednotlivých prvků marketingového komunikačního mixu – reklama, podpora prodeje, osobní prodej, vztahy s veřejností, přímý marketing, sponzorství a on-line marketingová komunikace. Integrovaná marketingová komunikace.
  2. Komunikační cíle, komunikační proces, STP
  Obecné cíle marketingové komunikace. Lasswellovo komunikační schéma. Kybernetický model komunikace. Model AIDA, DAGMAR. Názorové vůdcovství. Využití komunikační taktiky teasingu v marketingové komunikaci. Segmentace – charakteristika, vlastnosti segmentu, segmentační kritéria, opačná segmentace. Zacílení (targeting) – charakteristika, strategie tržního zacílení, tržní mezera. Tvorba pozice (positioning) – charakteristika a význam, strategie chybné tvorby pozice, poziční mapa, změna pozice – repositioning.
  3. Nadlinková marketingová komunikace
  Význam a charakteristika reklamy. Typy reklam dle různých hledisek. Specifické formy reklamy – B2B reklama, in-door reklama, kooperativní, 3D, srovnávací klamavá, podprahová a sociální. Mediální mix – klasická média a ambientní média. Emoce a doporučovatelé v reklamě. Psychologie v reklamě.
  4. Podlinková marketingová komunikace
  Podpora prodeje – charakteristiky, typy podpory prodeje, nástroje, senzorický marketing, merchandising, pop-up stores. Osobní prodej – charakteristika, význam body language. Vztahy s veřejností – charakteristika, nástroje, interní versus externí veřejnost, publicita, lobbying, CSR, podniková identita a podniková image, krizová komunikace. Přímý marketing – charakteristika, adresná a neadresná nástroje, legislativa, věrnostní programy, CRM, geomarketing. Sponzororství – charakteristika, typy sponzorství, ambush sponzorství, sponsorship fit. On-line marketingová komunikace – současné trendy, webová prezentace firmy, využití sociálních sítí pro marketingové účely. Marketingový komunikační mix off-line versus off-line. Význam nových trendů v marketingové komunikaci a jejich užití v rámci ČR a ve světě a dle cílových skupin zákazníků. Charakteristika, význam a nástroje guerilla marketing, virálního marketing, product placement, digitálního marketing, partnerského marketingu, experiential marketingu, zeleného marketingu a dalších.
  5. Marketingová komunikace a značka
  Význam značky v marketingu. Tvorba pozice (positioning) značky a její grafické znázornění. Rebranding versus repositioning. Požadavky na značky. Základní funkce značky. Systémový přístup k řízení značky. Brand equity. Strategie v oblasti značky. Vybrané pojmy z oblasti značky jako je například ambasador, privátní značka, obchodní značka, cobranding, interní značka, vitalita značky, značkový kalibr a další.
  6. Legislativa a etika v marketingové komunikaci
  Základní právní normy v marketingové komunikaci. Občanský zákoník – nekalá soutěž. Nekalé obchodní praktiky cílené na zákazníky. Skrytá reklama. Další problematické produkty v rámci jejich prezentace z hlediska legislativy (alkohol, tabákové produkty, zbraně, léky, finanční služby, potraviny, děti a reklama, nevyžádaná reklama apod.). Etika v marketingové komunikaci – Rada pro reklamu (samoregulace reklamy, etický kodex, služba Copy advice, řešené kauzy). Činnost a služby dalších asociací v rámci zajištění etického kodexu v marketingové komunikaci – AOP, POPAI, ADMEZ, APRA.
  7. Plánování marketingové komunikace a měření účinků marketingové komunikace
  Proces plánování marketingové komunikační kampaně: situační analýza, stanovení cílů a cílových skupin marketingové komunikace, rozpočet, strategie marketingového komunikačního mixu (strategie tahu nebo tlaku, prvky marketingového komunikačního mixu, mediální mix), koordinace a integrace marketingové komunikace a její implementace. Vybrané mediální pojmy. Signmaking. Měření účinků marketingové komunikace: dopad versus dosah, základní pojmy a metody marketingového výzkumu, testování z časového hlediska, storyboard, aplikace kvalitativních metod – sémantický diferenciál, projektivní techniky, skupinový rozhovor, elektronické metody sběru dat – peoplemeter, audiometr, oční kamera, RFID, psychogalvanometr, audiometr, tachystoskop.
  8. Specifika marketingové komunikace na různých trzích
  Marketingová komunikace ve službách. Marketingová komunikace neziskových organizací. Marketingová komunikace cílená na B2B zákazníky. Komunikační strategie v mezinárodním prostředí. Politická marketingová komunikace.
Literatura
  povinná literatura
 • MATUŠÍNSKÁ, K. a M. STOKLASA, 2019. Marketingová komunikace – distanční studijní text. Karviná: OPF.
 • PŘIKRYLOVÁ, Jana. Moderní marketingová komunikace. 2. vyd. Praha: Grada Publishing, 2019. ISBN 978-80-271-0787-2. info
 • KARLÍČEK, Miroslav. Marketingová komunikace: jak komunikovat na našem trhu. 2. vyd. Praha: Grada Publishing, 2016. ISBN 978-80-247-5769-8. info
  doporučená literatura
 • VYSEKALOVÁ, Jitka a MIKEŠ JIŘÍ. Reklama: jak dělat reklamu. 4. vyd. Praha: Grada, 2018. ISBN 978-80-247-5865-7. info
 • TAHAL, R. Marketingový výzkum: postupy, metody, trendy. Praha: Grada, 2017. ISBN 978-80-271-0206-8. info
 • HEJLOVÁ, Denisa. Public relations. Grada, 2015. ISBN 9788024750224. info
 • JITKA, Vysekalová a kol. Emoce v marketingu: Jak oslovit srdce zákazníka. Praha: Grada Publishing, a.s., 2014. 296 s. ISBN 978-80-247-4843-6. info
 • VYSEKALOVÁ, J. Psychologie reklamy. 4. vyd. Praha: Grada Publishing, 2012. ISBN 978-80-247-4005-8. info
 • VYSEKALOVÁ, J. Psychologie reklamy. 4. vyd. Praha: Grada Publishing, 2012. ISBN 978-80-247-4005-8. info
 • JURÁŠKOVÁ, Olga a HORŇÁK PAVEL. Velký slovník marketingových komunikací. Praha: Grada, 2012. ISBN 978-80-247-4354-7. info
 • PELSMACKER, P., GEUENS, M, BERGH, J. Marketingová komunikace. Praha: Grada Publishing, 2003. ISBN 80-247-0254-1. info
Metody hodnocení
Požadavky na studenta: docházka na semináře (min. 50 % účast). Hodnotící metody: týmová semestrální práce a její prezentace (40 % hodnocení), závěrečná písemná zkouška (60 % hodnocení).
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2015, zima 2016, zima 2017, zima 2018, zima 2019, zima 2020, zima 2021, zima 2022.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.slu.cz/predmet/opf/zima2023/PEMBPMK1