PEMBPMKK Marketingová komunikace

Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
zima 2024
Rozsah
2/1/0. 6 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Ing. Kateřina Matušínská, Ph.D. (přednášející)
Ing. Veronika Kopřivová, Ph.D. (cvičící)
Garance
Ing. Kateřina Matušínská, Ph.D.
Katedra podnikové ekonomiky a managementu – Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
Kontaktní osoba: Ing. Kateřina Matušínská, Ph.D.
Předpoklady
FAKULTA ( OPF ) && TYP_STUDIA ( B ) && FORMA ( P ) && ( MARBAMAR Marketing || MARBEMAR Marketing || MARBKMAR Marketing || MARBPMAR Marketing || PEMBAMAG Marketing || PEMBAMAR Marketing || PEMBEMAR Marketing || PEMBKMAG Marketing || PEMBKMAR Marketing || PEMBKMKT Marketing || PEMBPMAG Marketing || PEMBPMAR Marketing || PEMBPMKT Marketing ) && ! NOWANY ( PEMBAMAC Marketing Communication )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 27 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/27, pouze zareg.: 0/27
Mateřské obory/plány
Osnova
 • 1. Definování hlavních pojmů v oblasti marketingové komunikace, marketingový komunikační mix
  Definice a vývoj marketingové komunikace. Základní pojmy související s marketingem a marketingovou komunikací. Stručná charakteristika jednotlivých prvků marketingového komunikačního mixu – reklama, podpora prodeje, osobní prodej, vztahy s veřejností, přímý marketing, sponzorství a on-line marketingová komunikace. Integrovaná marketingová komunikace.
  2. Komunikační cíle, komunikační proces, STP
  Obecné cíle marketingové komunikace. Lasswellovo komunikační schéma. Kybernetický model komunikace. Model AIDA, DAGMAR. Názorové vůdcovství. Využití komunikační taktiky teasingu v marketingové komunikaci. Segmentace – charakteristika, vlastnosti segmentu, segmentační kritéria, opačná segmentace. Zacílení (targeting) – charakteristika, strategie tržního zacílení, tržní mezera. Tvorba pozice (positioning) – charakteristika a význam, strategie chybné tvorby pozice, poziční mapa, změna pozice – repositioning.
  3. Nadlinková marketingová komunikace
  Význam a charakteristika reklamy. Typy reklam dle různých hledisek. Specifické formy reklamy – B2B reklama, in-door reklama, kooperativní, 3D, srovnávací klamavá, podprahová a sociální. Mediální mix – klasická média a ambientní média. Emoce a doporučovatelé v reklamě. Psychologie v reklamě.
  4. Podlinková marketingová komunikace
  Podpora prodeje – charakteristiky, typy podpory prodeje, nástroje, senzorický marketing, merchandising, pop-up stores. Osobní prodej – charakteristika, význam body language. Vztahy s veřejností – charakteristika, nástroje, interní versus externí veřejnost, publicita, lobbying, CSR, podniková identita a podniková image, krizová komunikace. Přímý marketing – charakteristika, adresná a neadresná nástroje, legislativa, věrnostní programy, CRM, geomarketing. Sponzororství – charakteristika, typy sponzorství, ambush sponzorství, sponsorship fit. On-line marketingová komunikace – současné trendy, webová prezentace firmy, využití sociálních sítí pro marketingové účely. Marketingový komunikační mix off-line versus off-line. Význam nových trendů v marketingové komunikaci a jejich užití v rámci ČR a ve světě a dle cílových skupin zákazníků. Charakteristika, význam a nástroje guerilla marketing, virálního marketing, product placement, digitálního marketing, partnerského marketingu, experiential marketingu, zeleného marketingu a dalších.
  5. Marketingová komunikace a značka
  Význam značky v marketingu. Tvorba pozice (positioning) značky a její grafické znázornění. Rebranding versus repositioning. Požadavky na značky. Základní funkce značky. Systémový přístup k řízení značky. Brand equity. Strategie v oblasti značky. Vybrané pojmy z oblasti značky jako je například ambasador, privátní značka, obchodní značka, cobranding, interní značka, vitalita značky, značkový kalibr a další.
  6. Legislativa a etika v marketingové komunikaci
  Základní právní normy v marketingové komunikaci. Občanský zákoník – nekalá soutěž. Nekalé obchodní praktiky cílené na zákazníky. Skrytá reklama. Další problematické produkty v rámci jejich prezentace z hlediska legislativy (alkohol, tabákové produkty, zbraně, léky, finanční služby, potraviny, děti a reklama, nevyžádaná reklama apod.). Etika v marketingové komunikaci – Rada pro reklamu (samoregulace reklamy, etický kodex, služba Copy advice, řešené kauzy). Činnost a služby dalších asociací v rámci zajištění etického kodexu v marketingové komunikaci – AOP, POPAI, ADMEZ, APRA.
  7. Plánování marketingové komunikace a měření účinků marketingové komunikace
  Proces plánování marketingové komunikační kampaně: situační analýza, stanovení cílů a cílových skupin marketingové komunikace, rozpočet, strategie marketingového komunikačního mixu (strategie tahu nebo tlaku, prvky marketingového komunikačního mixu, mediální mix), koordinace a integrace marketingové komunikace a její implementace. Vybrané mediální pojmy. Signmaking. Měření účinků marketingové komunikace: dopad versus dosah, základní pojmy a metody marketingového výzkumu, testování z časového hlediska, storyboard, aplikace kvalitativních metod – sémantický diferenciál, projektivní techniky, skupinový rozhovor, elektronické metody sběru dat – peoplemeter, audiometr, oční kamera, RFID, psychogalvanometr, audiometr, tachystoskop.
  8. Specifika marketingové komunikace na různých trzích
  Marketingová komunikace ve službách. Marketingová komunikace neziskových organizací. Marketingová komunikace cílená na B2B zákazníky. Komunikační strategie v mezinárodním prostředí. Politická marketingová komunikace.
Literatura
  povinná literatura
 • MATUŠÍNSKÁ, K. a M. STOKLASA, 2019. Marketingová komunikace – distanční studijní text. Karviná: OPF.
  doporučená literatura
 • PŘIKRYLOVÁ, Jana. Moderní marketingová komunikace. 2. vyd. Praha: Grada Publishing, 2019. ISBN 978-80-271-0787-2. info
 • KARLÍČEK, Miroslav. Marketingová komunikace: jak komunikovat na našem trhu. 2. vyd. Praha: Grada Publishing, 2016. ISBN 978-80-247-5769-8. info
 • LINDSTROM, M., 2012. Vyluxusované mozky. Praha: Management press. ISBN 978-80-7261-191-1.
 • JESENSKÝ, D. a kol., 2017. Marketingová komunikace v místě prodeje - POP, POS, In-store, Shopper Marketing. Praha: Grada Publishing. ISBN 978-80-271-0252-5.
 • PELSMACKER, P., M. GEUENS a J. BERGH, 2003. Marketingová komunikace. Praha: Grada Publishing. ISBN 80-247-0254-1.
 • JURÁŠKOVÁ, O. a P. HORŇÁK, 2012. Velký slovník marketingových komunikací. Praha: Grada Publishing. ISBN978-80-247-4354-7.
 • VYSEKALOVÁ, J. a J. MIKEŠ, 2010. Reklama – jak dělat reklamu. 3. vyd. Praha. Grada Publishing. ISBN 9788024734927.
 • LEVINSON, J. C., 2011. Guerilla marketing: Nejúčinnější a finančně nenáročný marketing. 2. vyd. Brno: Computer Press. ISBN 978-80-251-3546-4.
 • VYSEKALOVÁ, J., 2012. Psychologie reklamy. 4. vyd. Praha: Grada Publishing. ISBN 978-80-247-4005-
 • JANOUCH, V., 2014. Internetový marketing: Přilákejte návštěvníky a maximalizujte zisk. Brno: Computer Press. ISBN 9788025143117
 • CHALUPA, R., 2012. Efektivní krizová komunikace pro všechny manažery a PR specialisty. Praha: Grada publishing. ISBN 978-80-247-4234-2.
 • VYSEKALOVÁ, J. a J. MIKEŠ, 2009. Image a firemní identita. Praha: Grada publishing. ISBN 978-80-247-2790-5.
 • HEJLOVÁ, Denisa. Public relations. Grada, 2015. ISBN 9788024750224. info
 • JITKA, Vysekalová a kol. Emoce v marketingu: Jak oslovit srdce zákazníka. Praha: Grada Publishing, a.s., 2014, 296 s. ISBN 978-80-247-4843-6. info
 • BEDNÁŘ, V. Marketing na sociálních sítích: Prosaďte se na Facebooku a Twitteru. Brno, 2011. ISBN 978-80-251-3320-0. info
Výukové metody
přednáška, seminář
Metody hodnocení
povinná aktivní účast na seminářích (min. 50 %), seminární práce a její prezentace(40 % hodnocení), písemný zkouškový test (60 % hodnocení)
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2019, zima 2022, zima 2023.