PEMBPMNM Management

Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
léto 2024
Rozsah
2/1/0. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Ing. Šárka Zapletalová, Ph.D. (přednášející)
Ing. Petra Krejčí, Ph.D. (cvičící)
Ing. Helena Marková, Ph.D. (cvičící)
Ing. Lucie Reczková (cvičící)
Ing. Dominik Salat (cvičící)
Garance
Ing. Šárka Zapletalová, Ph.D.
Katedra podnikové ekonomiky a managementu – Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
Kontaktní osoba: Ing. Šárka Zapletalová, Ph.D.
Rozvrh
St 8:55–10:30 VS
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
PEMBPMNM/01: St 10:35–11:20 B101, L. Reczková
PEMBPMNM/02: St 11:25–12:10 B101, L. Reczková
PEMBPMNM/04: St 13:05–13:50 B101, L. Reczková
PEMBPMNM/05: St 10:35–11:20 B308, D. Salat
PEMBPMNM/07: St 12:15–13:00 A501, D. Salat
PEMBPMNM/09: St 10:35–11:20 AULA, P. Krejčí
PEMBPMNM/10: St 11:25–12:10 AULA, P. Krejčí
PEMBPMNM/11: St 12:15–13:00 AULA, P. Krejčí
PEMBPMNM/13: Po 8:55–9:40 A412, P. Krejčí
PEMBPMNM/14: Po 9:45–10:30 A412, P. Krejčí
PEMBPMNM/15: Po 10:35–11:20 A217, P. Krejčí
PEMBPMNM/16: Po 11:25–12:10 A217, P. Krejčí
PEMBPMNM/19: Po 19. 2. Po 13:05–13:50 D003, H. Marková
Předpoklady
FAKULTA ( OPF ) && TYP_STUDIA ( B ) && FORMA ( P )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 500 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 301/500, pouze zareg.: 0/500
Mateřské obory/plány
předmět má 8 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem předmětu je seznámit studenty s podstatou a významem managementu a jeho interdisciplinární charakteristikou, dále poskytnout stručný přehled vývoje i současného stavu této disciplíny. Pozornost se soustřeďuje na obsahovou náplň manažerských funkcí (základních, průběžných a zabezpečovacích), na manažerské jednání. Management je chápán jako systém (organická jednota struktury a procesu řízení). Součástí je vymezení poslání manažera, stylů a principů řízení s vazbou na využívání moderních informačních technologií a komunikaci v systémech řízení.
Osnova
 • 1. Historický vývoj managementu. Pojetí managementu jako vědecké disciplíny. Historický vývoj teorií managementu. Významné školy managementu a jejich historický vývoj. Významné dekády managementu jako vědecké disciplíny.
  2. Moderní přístupy k managementu. Přístupy k managementu a jejich proměny v historickém kontextu. Současné přístupy k managementu a vliv podnikatelského prostředí na pojetí managementu jako vědecké disciplíny.
  3. Koncepční vymezení managementu a design organizační struktury. Koncepční rámec vymezení managementu. Pojetí managementu jako souhrnu aktivit a skupiny lidí. Vymezení základních pojmů a definic z oblasti managementu a pojetí organizace. Podstata managementu organizace a jeho základní zákonitosti a vztahy. Typy organizací a struktura pojetí organizace. Struktura a úrovně managementu v organizaci. Design organizační struktury a jeho vývoj v čase.
  4. Koncepce manažerských funkcí. Atributy managementu. Manažerské funkce a jejich pojetí v minulém i současném pojetí. Manažerské funkce sekvenční (plánování, organizování, kontrola, vedení lidí, řízení lidí). Manažerské funkce paralelní (rozhodování, analýza, implementace). Manažerské funkce zabezpečovací (zabezpečení materiální, zabezpečení personální, zabezpečení informační).
  5. Management a leadership. Pojetí managementu a leadershipu. Rozdíly v práci s lidmi mezi manažerem a leadrem. Motivace a motivační systémy v organizacích. Nové trendy v motivování a stimulování pracovníků. Charakteristiky řízení a vedení lidí. Moderní přístupy k vedení lidí (mentorování, koučování).
  6. Manažerské kompetence. Manažerské kompetence, jeho složky a modely manažerských kompetencí. Oblast soft a hard dovedností, znalosti, zkušenosti, znalosti a vlastnosti manažera. Kompetenční modely, jejich tvorba a současné trendy.
  7. Manažerské techniky a přístupy. Současné a vizionářské metody, techniky a nástroje. Využívání manažerských technik a přístupů z pohledu typu a velikosti organizací. Manažerské techniky a přístupy realizované v mezinárodním prostředí. Vliv mezinárodního prostředí na využívání manažerských technik a přístupů.
Literatura
  povinná literatura
 • BLAŽEK, L. 2014. Management: organizování, rozhodování, ovlivňování. Praha: Grada Publishing. ISBN 978-80-247- 4429-2.
 • DYTRT, Z. 2017. Odpovědný management. Praha: Management Press. ISBN 978-80-7261-352-6.
 • VÁCHAL, J., VOCHOZKA, M. A KOL. 2013. Podnikové řízení. Praha: Grada Publishing. ISBN 978-80-2478-682-7.
 • VODÁČEK, L. a VODÁČKOVÁ, O. 2013. Moderní management v teorii a praxi. Praha: Management Press. ISBN 978- 80-7261-232-1.
 • ZAPLETALOVÁ, Š. 2017. Management. Distanční studijní opora. Karviná: SU OPF. ISBN 978-80-7510-231-7.
  doporučená literatura
 • ARMSTRONG, L. 2007. Řízení lidských zdrojů: nejnovější trendy a postupy. Praha: Grada Publishing. ISBN 978-80-247- 1407-3.
 • FOTR, J., VACÍK, E., SOUČEK, I. ŠPAČEK, M. a S. HÁJEK, 2012. Tvorba strategie a strategické plánování. Praha: Grada Publishing. ISBN 978-80-2473-985-4.
 • LOJDA, J. 2011. Manažerské dovednosti. Praha: Grada Publishing. ISBN 978-80-247-3902-1.
 • SEKNIČKA, P. a A. PUTNOVÁ, 2016. Etika v podnikání a hodnoty trhu. Praha: Grada Publishing. ISBN 978-80-247- 5545-8.
 • TVRDÍKOVÁ, M. 2008. Aplikace moderních informačních technologií v řízení firmy. Praha: Grada Publishing. ISBN 978-80-2472-728-8.
Výukové metody
přednáška
seminář
individuální konzultace
demonstrace dovedností
Metody hodnocení
docházka na semináře (min 60 % účast – 5 % hodnocení),
průběžný test (20 % hodnocení),
seminární práce (10 % hodnocení),
prezentace seminární práce (5 %),
kombinovaná zkouška (60 % hodnocení)
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2019, léto 2020, léto 2021, léto 2022, léto 2023.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.slu.cz/predmet/opf/leto2024/PEMBPMNM