PEMBPMNM Management

Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
léto 2020
Rozsah
2/1/0. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Ing. Šárka Zapletalová, Ph.D. (přednášející)
Ing. Šárka Zapletalová, Ph.D. (cvičící)
Ing. Lucie Meixnerová, Ph.D. (cvičící)
Garance
Ing. Šárka Zapletalová, Ph.D.
Katedra podnikové ekonomiky a managementu – Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
Kontaktní osoba: Ing. Šárka Zapletalová, Ph.D.
Rozvrh
Út 8:55–10:30 A111
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
PEMBPMNM/01: Út 10:35–11:20 A111, L. Meixnerová
Předpoklady
FAKULTA ( OPF ) && TYP_STUDIA ( B ) && FORMA ( P )
K absolvování předmětu nejsou vyžadovány žádné podmínky a předmět může být zapsán nezávisle na jiných předmětech.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 41 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/41, pouze zareg.: 0/41
Mateřské obory/plány
Osnova
 • 1. Historický vývoj managementu
  Pojetí managementu jako vědecké disciplíny. Historický vývoj teorií managementu. Významné školy managementu a jejich historický vývoj. Významné dekády managementu jako vědecké disciplíny.
  2. Moderní přístupy k managementu
  Přístupy k managementu a jejich proměny v historickém kontextu. Současné přístupy k managementu a vliv podnikatelského prostředí na pojetí managementu jako vědecké disciplíny.
  3. Koncepční vymezení managementu a design organizační struktury
  Koncepční rámec vymezení managementu. Pojetí managementu jako souhrnu aktivit a skupiny lidí. Vymezení základních pojmů a definic z oblasti managementu a pojetí organizace. Podstata managementu organizace a jeho základní zákonitosti a vztahy. Typy organizací a struktura pojetí organizace. Struktura a úrovně managementu v organizaci. Design organizační struktury a jeho vývoj v čase.
  4. Koncepce manažerských funkcí
  Atributy managementu. Manažerské funkce a jejich pojetí v minulém i současném pojetí. Manažerské funkce sekvenční (plánování, organizování, kontrola, vedení lidí, řízení lidí). Manažerské funkce paralelní (rozhodování, analýza, implementace). Manažerské funkce zabezpečovací (zabezpečení materiální, zabezpečení personální, zabezpečení informační).
  5. Management a leadership
  Pojetí managementu a leadershipu. Rozdíly v práci s lidmi mezi manažerem a leadrem. Motivace a motivační systémy v organizacích. Nové trendy v motivování a stimulování pracovníků. Charakteristiky řízení a vedení lidí. Moderní přístupy k vedení lidí (mentorování, koučování).
  6. Manažerské koncepce
  Manažerské kompetence, jeho složky a modely manažerských kompetencí. Oblast soft a hard dovedností, znalosti, zkušenosti, znalosti a vlastnosti manažera. Kompetenční modely, jejich tvorba a současné trendy.
  7. Manažerské techniky a přístupy
  Současné a vizionářské metody, techniky a nástroje. Využívání manažerských technik a přístupů z pohledu typu a velikosti organizací. Manažerské techniky a přístupy realizované v mezinárodním prostředí. Vliv mezinárodního prostředí na využívání manažerských technik a přístupů
Literatura
  povinná literatura
 • ZAPLETALOVÁ, Š. Management. Distanční studijní opora. Karviná: SU OPF. (k dispozici na univerzitním po, 2017. info
 • DYTRT, Z. Odpovědný management. Praha: Management Press. ISBN 978-80-7261-352-6. 2017. info
 • BLAŽEK, L. Management: organizování, rozhodování, ovlivňování. Praha: Grada. ISBN 978-80-247-4429-2. 2014. info
 • VODÁČEK, L. a O. VODÁČKOVÁ. Moderní management v teorii a praxi. Praha: Management Press. ISBN 978-80-7261-232-1. 2013. info
 • VÁCHAL, J., M. VOCHOZKA a kol. Podnikové řízení. Praha: Grada Publishing. ISBN 978-80-2478-682-7. 2013. info
  doporučená literatura
 • SEKNIČKA, P. a A. PUTNOVÁ. Etika v podnikání a hodnoty trhu. Praha: Grada Publishing. ISBN 978-80-247-5545-8. 2016. info
 • FOTR, J., E. VACÍK, I. SOUČEK, M. ŠPAČEK a S. HÁJEK. Tvorba strategie a strategické plánování. Praha: Grada Publishing. ISBN 978-80-2473-985-4. 2012. info
 • LOJDA, J. Manažerské dovednosti. Praha: Grada Publishing. ISBN 978-80-247-3902-1. 2011. info
 • TVRDÍKOVÁ, M. Aplikace moderních informačních technologií v řízení firmy. Praha: Grada. ISBN 978-80-247-2728-8. 2008. info
 • ARMSTRONG, L. Řízení lidských zdrojů: nejnovější trendy a postupy. Praha: Grada Publishing. ISBN 978-80-247-1407-3. 2007. info
Výukové metody
Individuální konzultace
Demonstrace dovedností
Samostudium studentů
Metody hodnocení
Známkou
Kombinovaná zkouška
Informace učitele
Požadavky na studenta: aktivní účast na seminářích, vypracování seminární práce, prezentace seminární práce, vyřešení případové studie.
Hodnotící metody: docházka na semináře min 60 % (5 %), seminární práce (20 %), prezentace seminární práce (5 %), případová studie (10 %), kombinovaná zkouška (60 %).
AktivityNáročnost [h]
Ostatní studijní zátěž38
Přednáška39
Zkouška40
Celkem117
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2019, léto 2021, léto 2022, léto 2023, léto 2024.