PEMBPMNM Management

Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
léto 2022
Rozsah
2/1/0. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Ing. Šárka Zapletalová, Ph.D. (přednášející)
Ing. Petra Krejčí, Ph.D. (cvičící)
Ing. Lucie Reczková (cvičící)
Garance
Ing. Šárka Zapletalová, Ph.D.
Katedra podnikové ekonomiky a managementu – Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
Kontaktní osoba: Ing. Šárka Zapletalová, Ph.D.
Rozvrh
Út 14:45–16:20 VS
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
PEMBPMNM/02: St 11:25–12:10 A217, P. Krejčí
PEMBPMNM/03: St 10:35–11:20 A217, P. Krejčí
PEMBPMNM/04: Út 13:05–13:50 B307, L. Reczková
PEMBPMNM/05: St 9:45–10:30 A217, P. Krejčí
PEMBPMNM/07: Út 8:55–9:40 B207, L. Reczková
PEMBPMNM/10: Út 11:25–12:10 B307, L. Reczková
PEMBPMNM/11: Út 12:15–13:00 B307, L. Reczková
PEMBPMNM/13: Út 13:05–13:50 B308, P. Krejčí
PEMBPMNM/14: St 13:55–14:40 A206, P. Krejčí
Předpoklady
FAKULTA ( OPF ) && TYP_STUDIA ( B ) && FORMA ( P )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 413 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 96/413, pouze zareg.: 1/413
Mateřské obory/plány
předmět má 8 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem předmětu je seznámit studenty s podstatou a významem managementu a jeho interdisciplinární charakteristikou, dále poskytnout stručný přehled vývoje i současného stavu této disciplíny. Pozornost se soustřeďuje na obsahovou náplň manažerských funkcí (základních, průběžných a zabezpečovacích), na manažerské jednání. Management je chápán jako systém (organická jednota struktury a procesu řízení). Součástí je vymezení poslání manažera, stylů a principů řízení s vazbou na využívání moderních informačních technologií a komunikaci v systémech řízení.
Osnova
 • 1. Historický vývoj managementu. Pojetí managementu jako vědecké disciplíny. Historický vývoj teorií managementu. Významné školy managementu a jejich historický vývoj. Významné dekády managementu jako vědecké disciplíny.
  2. Moderní přístupy k managementu. Přístupy k managementu a jejich proměny v historickém kontextu. Současné přístupy k managementu a vliv podnikatelského prostředí na pojetí managementu jako vědecké disciplíny.
  3. Koncepční vymezení managementu a design organizační struktury. Koncepční rámec vymezení managementu. Pojetí managementu jako souhrnu aktivit a skupiny lidí. Vymezení základních pojmů a definic z oblasti managementu a pojetí organizace. Podstata managementu organizace a jeho základní zákonitosti a vztahy. Typy organizací a struktura pojetí organizace. Struktura a úrovně managementu v organizaci. Design organizační struktury a jeho vývoj v čase.
  4. Koncepce manažerských funkcí. Atributy managementu. Manažerské funkce a jejich pojetí v minulém i současném pojetí. Manažerské funkce sekvenční (plánování, organizování, kontrola, vedení lidí, řízení lidí). Manažerské funkce paralelní (rozhodování, analýza, implementace). Manažerské funkce zabezpečovací (zabezpečení materiální, zabezpečení personální, zabezpečení informační).
  5. Management a leadership. Pojetí managementu a leadershipu. Rozdíly v práci s lidmi mezi manažerem a leadrem. Motivace a motivační systémy v organizacích. Nové trendy v motivování a stimulování pracovníků. Charakteristiky řízení a vedení lidí. Moderní přístupy k vedení lidí (mentorování, koučování).
  6. Manažerské kompetence. Manažerské kompetence, jeho složky a modely manažerských kompetencí. Oblast soft a hard dovedností, znalosti, zkušenosti, znalosti a vlastnosti manažera. Kompetenční modely, jejich tvorba a současné trendy.
  7. Manažerské techniky a přístupy. Současné a vizionářské metody, techniky a nástroje. Využívání manažerských technik a přístupů z pohledu typu a velikosti organizací. Manažerské techniky a přístupy realizované v mezinárodním prostředí. Vliv mezinárodního prostředí na využívání manažerských technik a přístupů.
Literatura
  povinná literatura
 • BLAŽEK, L. 2014. Management: organizování, rozhodování, ovlivňování. Praha: Grada Publishing. ISBN 978-80-247- 4429-2.
 • DYTRT, Z. 2017. Odpovědný management. Praha: Management Press. ISBN 978-80-7261-352-6.
 • VÁCHAL, J., VOCHOZKA, M. A KOL. 2013. Podnikové řízení. Praha: Grada Publishing. ISBN 978-80-2478-682-7.
 • VODÁČEK, L. a VODÁČKOVÁ, O. 2013. Moderní management v teorii a praxi. Praha: Management Press. ISBN 978- 80-7261-232-1.
 • ZAPLETALOVÁ, Š. 2017. Management. Distanční studijní opora. Karviná: SU OPF. ISBN 978-80-7510-231-7.
  doporučená literatura
 • ARMSTRONG, L. 2007. Řízení lidských zdrojů: nejnovější trendy a postupy. Praha: Grada Publishing. ISBN 978-80-247- 1407-3.
 • FOTR, J., VACÍK, E., SOUČEK, I. ŠPAČEK, M. a S. HÁJEK, 2012. Tvorba strategie a strategické plánování. Praha: Grada Publishing. ISBN 978-80-2473-985-4.
 • LOJDA, J. 2011. Manažerské dovednosti. Praha: Grada Publishing. ISBN 978-80-247-3902-1.
 • SEKNIČKA, P. a A. PUTNOVÁ, 2016. Etika v podnikání a hodnoty trhu. Praha: Grada Publishing. ISBN 978-80-247- 5545-8.
 • TVRDÍKOVÁ, M. 2008. Aplikace moderních informačních technologií v řízení firmy. Praha: Grada Publishing. ISBN 978-80-2472-728-8.
Výukové metody
přednáška
seminář
individuální konzultace
demonstrace dovedností
Metody hodnocení
docházka na semináře (min 60 % účast – 5 % hodnocení),
průběžný test (20 % hodnocení),
seminární práce (10 % hodnocení),
prezentace seminární práce (5 %),
kombinovaná zkouška (60 % hodnocení)
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2019, léto 2020, léto 2021, léto 2023, léto 2024.