PEMBPMNM Management

Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
léto 2019
Rozsah
2/1/0. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Ing. Šárka Zapletalová, Ph.D. (přednášející)
Ing. Pavel Adámek, Ph.D. (cvičící)
Ing. Radka Bauerová, Ph.D. (cvičící)
Ing. Šárka Zapletalová, Ph.D. (cvičící)
Garance
Ing. Šárka Zapletalová, Ph.D.
Katedra podnikové ekonomiky a managementu – Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
Kontaktní osoba: Ing. Šárka Zapletalová, Ph.D.
Předpoklady
K absolvování předmětu nejsou vyžadovány žádné podmínky a předmět může být zapsán nezávisle na jiných předmětech.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu
Cílem předmětu je seznámit studenty s podstatou a významem managementu a jeho interdisciplinární charakteristikou, dále poskytnout stručný přehled vývoje i současného stavu této disciplíny. Pozornost se soustřeďuje na obsahovou náplň manažerských funkcí (základních, průběžných a zabezpečovacích), na manažerské jednání. Management je chápán jako systém (organická jednota struktury a procesu řízení). Součástí je vymezení poslání manažera, stylů a principů řízení s vazbou na využívání moderních informačních technologií a komunikaci v systémech řízení.
Osnova
 • Seznam témat:
  1. Vymezení pojmu management, funkce a členění managementu. Manažerská odpovědnost, charakteristika manažera a jeho role. Typy manažerů v průběhu vývoje firmy
  2. Vývoj managementu, charakteristika jeho vývoje a přínosů pro dnešek
  3. Moderní směry vývoje managementu, současný management a jeho metody
  4. Systém řízení podniku, tvorba organizačních struktur v podniku
  5. Charakteristika procesu řízení - základní manažerské funkce
  6. Charakteristika procesu řízení - průběžné a zabezpečovací funkce
  7. Strategický management, jeho postavení a cíle v řízení organizace. Volba strategií a jejich implementace
  8. Riziko a krize v podnikání, efektivní komunikace a proces kontroly. Rizikový lidský faktor.
  Krizový management a jeho význam
  9. Základy etiky v řízení a podnikový kultura, etický kodex a projevy podnikové kultury
  10. Management inovací a informační management
  11. Specifické formy managementu (management jakosti, ekologický management)
  12. Některé specifické znaky managementu v USA, Japonsku a Evropě, jejich porovnání. Podnikatelské prostředí v současnosti a jeho vliv na vývoj managementu. Speciální formy managementu.
  13. Metoda Balanced Scorecard
  1. Vymezení pojmu management, funkce a členění managementu. Manažerská odpovědnost, charakteristika manažera a jeho role. Typy manažerů v průběhu vývoje firmy.
  Manažer, jeho činnosti, vlastnosti, role a odpovědnost. Obsahový význam pojmu management.
  2. Vývoj managementu, charakteristika jeho vývoje a přínosů pro dnešek
  Vývojové etapy managementu - předovojová etapa řízení, klasická teorie řízení, neoklasická teorie řízení. Hlavní představitelé jednotlivých etap.
  3. Moderní směry vývoje managementu, současný management a jeho metody
  Moderní teorie managementu, pragmatický přístup, empirický přístup, participační přístupy. Současné metody řízení.
  4. Systémy řízení podniku, tvorba organizačních struktur v podniku
  Vymezení systému řídícího a řízeného. Řídící systém. Základy procesu organizování, tvar organizace, organizační struktury.
  5. Charakteristika procesu řízení - základní manažerské funkce
  Vymezení základní manažerských funkcí - plánování, organizování, operativní řízení a kontrola.
  6. Charakteristika procesu řízení - průběžné a zabezpečovací funkce
  Vymezení a charakteristika funkcí průběžných a funkcí zabezpečovacích.
  7. Strategický management, jeho postavení a cíle v řízení organizace. Volba strategií a jejich implementace.
  Vymezení pojmu strategie, podstata, funkce. Vývoj a tvorba strategie podniku. Charakteristika strategického managementu.
  8. Riziko a krize v podnikání, efektivní komunikace a proces kontroly. Rizikový lidský faktor. Krizový management a jeho význam.
  Pojem riziko a jeho členění, podnikatelské riziko. Krize, její definice, příčiny, projevy. Krizový management.
  9. Základy etiky v řízení a podniková kultura, etický kodex a projevy podnikové kultury
  Etika a morálka. Etika v podnikání, etický kodex podniku. Podniková kultura - definice, význam, prvky, projevy, změny podnikové kultury.
  10. Management inovací a informační management
  Pojetí inovací podle Zelené knihy EU. Inovace - typologie, zdroje a potřeby inovací. Informační management, jeho význam, poslání, informační technologie v podniku.
  11. Specifické formy managementu (management jakosti, ekologický management)
  Systémy řízení jakosti, základní přístupy managementu jakosti. Pojem Environmental Management System, zavádění do praxe.
  12. Některé specifické znaky managementu v USA, Japonsku a Evropě, jejich porovnání. Podnikatelské prostředí současnosti a jeho vl
Literatura
  povinná literatura
 • ZAPLETALOVÁ, Š. Management. Distanční studijní opora. Karviná: SU OPF. (k dispozici na univerzitním po, 2017. info
 • DYTRT, Z. Odpovědný management. Praha: Management Press, 2017. ISBN 978-80-7261-352-6. info
 • BLAŽEK, L. Management: organizování, rozhodování, ovlivňování. Praha: Grada, 2014. ISBN 978-80-247-4429-2. info
 • VODÁČEK, L. a O. VODÁČKOVÁ. Moderní management v teorii a praxi. Praha: Management Press, 2013. ISBN 978-80-7261-232-1. info
 • VÁCHAL, J., M. VOCHOZKA a kol. Podnikové řízení. Praha: Grada Publishing, 2013. ISBN 978-80-2478-682-7. info
  doporučená literatura
 • SEKNIČKA, P. a A. PUTNOVÁ. Etika v podnikání a hodnoty trhu. Praha: Grada Publishing, 2016. ISBN 978-80-247-5545-8. info
 • FOTR, J., E. VACÍK, I. SOUČEK, M. ŠPAČEK a S. HÁJEK. Tvorba strategie a strategické plánování. Praha: Grada Publishing, 2012. ISBN 978-80-2473-985-4. info
 • LOJDA, J. Manažerské dovednosti. Praha: Grada Publishing, 2011. ISBN 978-80-247-3902-1. info
 • TVRDÍKOVÁ, M. Aplikace moderních informačních technologií v řízení firmy. Praha: Grada, 2008. ISBN 978-80-247-2728-8. info
 • ARMSTRONG, L. Řízení lidských zdrojů: nejnovější trendy a postupy. Praha: Grada Publishing, 2007. ISBN 978-80-247-1407-3. info
Výukové metody
Individuální konzultace
Demonstrace dovedností
Samostudium studentů
Metody hodnocení
Známkou
Kombinovaná zkouška
Informace učitele
Průběžný test (minimální úspěšnost 60%).
Semestrální práce (téma a rozsah budou určeny nejpozději do 3. výukového týdne).
Zkouška kombinovaná.

AktivityNáročnost [h]
Ostatní studijní zátěž38
Přednáška39
Zkouška40
Celkem117
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2020, léto 2021, léto 2022, léto 2023, léto 2024.