PEMBPMNM Management

Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
léto 2021
Rozsah
2/1/0. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Ing. Šárka Zapletalová, Ph.D. (přednášející)
Ing. Šárka Zapletalová, Ph.D. (cvičící)
Ing. Pavel Adámek, Ph.D. (cvičící)
Ing. Petra Krejčí, Ph.D. (cvičící)
Ing. Lucie Meixnerová, Ph.D. (cvičící)
Garance
Ing. Šárka Zapletalová, Ph.D.
Katedra podnikové ekonomiky a managementu – Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
Kontaktní osoba: Ing. Šárka Zapletalová, Ph.D.
Rozvrh
Út 14:45–16:20 VS
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
PEMBPMNM/01: Út 8:05–8:50 A216, P. Adámek
PEMBPMNM/02: Út 8:55–9:40 A216, P. Adámek
PEMBPMNM/03: Čt 10:35–11:20 B207, P. Adámek
PEMBPMNM/04: Út 13:05–13:50 B207, P. Adámek
PEMBPMNM/05: St 9:45–10:30 A216, P. Krejčí
PEMBPMNM/06: St 10:35–11:20 A216, P. Krejčí
PEMBPMNM/07: St 11:25–12:10 A216, P. Krejčí
Předpoklady
FAKULTA ( OPF ) && TYP_STUDIA ( B ) && FORMA ( P )
K absolvování předmětu nejsou vyžadovány žádné podmínky a předmět může být zapsán nezávisle na jiných předmětech.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 200 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 12/200, pouze zareg.: 0/200
Mateřské obory/plány
předmět má 6 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem předmětu je seznámit studenty s podstatou a významem managementu a jeho interdisciplinární charakteristikou, dále poskytnout stručný přehled vývoje i současného stavu této disciplíny. Pozornost se soustřeďuje na obsahovou náplň manažerských funkcí (základních, průběžných a zabezpečovacích), na manažerské jednání. Management je chápán jako systém (organická jednota struktury a procesu řízení). Součástí je vymezení poslání manažera, stylů a principů řízení s vazbou na využívání moderních informačních technologií a komunikaci v systémech řízení.
Výstupy z učení
- identifikovat hlavní trendy managementu;
- určit a popsat přístupy k managementu;
- analyzovat manažerské funkce a jejich význam a podstatu;
- popsat druhy a typy managementu;
- popsat podstatu leadershipu a způsoby vedení.
Osnova
 • 1. Historický vývoj managementu
  Pojetí managementu jako vědecké disciplíny. Historický vývoj teorií managementu. Významné školy managementu a jejich historický vývoj. Významné dekády managementu jako vědecké disciplíny.
  2. Moderní přístupy k managementu
  Přístupy k managementu a jejich proměny v historickém kontextu. Současné přístupy k managementu a vliv podnikatelského prostředí na pojetí managementu jako vědecké disciplíny.
  3. Koncepční vymezení managementu a design organizační struktury
  Koncepční rámec vymezení managementu. Pojetí managementu jako souhrnu aktivit a skupiny lidí. Vymezení základních pojmů a definic z oblasti managementu a pojetí organizace. Podstata managementu organizace a jeho základní zákonitosti a vztahy. Typy organizací a struktura pojetí organizace. Struktura a úrovně managementu v organizaci. Design organizační struktury a jeho vývoj v čase.
  4. Koncepce manažerských funkcí
  Atributy managementu. Manažerské funkce a jejich pojetí v minulém i současném pojetí. Manažerské funkce sekvenční (plánování, organizování, kontrola, vedení lidí, řízení lidí). Manažerské funkce paralelní (rozhodování, analýza, implementace). Manažerské funkce zabezpečovací (zabezpečení materiální, zabezpečení personální, zabezpečení informační).
  5. Management a leadership
  Pojetí managementu a leadershipu. Rozdíly v práci s lidmi mezi manažerem a leadrem. Motivace a motivační systémy v organizacích. Nové trendy v motivování a stimulování pracovníků. Charakteristiky řízení a vedení lidí. Moderní přístupy k vedení lidí (mentorování, koučování).
  6. Manažerské kompetence
  Manažerské kompetence, jeho složky a modely manažerských kompetencí. Oblast soft a hard dovedností, znalosti, zkušenosti, znalosti a vlastnosti manažera. Kompetenční modely, jejich tvorba a současné trendy.
  7. Manažerské techniky a přístupy
  Současné a vizionářské metody, techniky a nástroje. Využívání manažerských technik a přístupů z pohledu typu a velikosti organizací. Manažerské techniky a přístupy realizované v mezinárodním prostředí. Vliv mezinárodního prostředí na využívání manažerských technik a přístupů
Literatura
  povinná literatura
 • ZAPLETALOVÁ, Š. Management. Distanční studijní opora. Karviná: SU OPF. (k dispozici na univerzitním po, 2017. info
 • DYTRT, Z. Odpovědný management. Praha: Management Press, 2017. ISBN 978-80-7261-352-6. info
 • BLAŽEK, L. Management: organizování, rozhodování, ovlivňování. Praha: Grada, 2014. ISBN 978-80-247-4429-2. info
 • VODÁČEK, L. a O. VODÁČKOVÁ. Moderní management v teorii a praxi. Praha: Management Press, 2013. ISBN 978-80-7261-232-1. info
 • VÁCHAL, J., M. VOCHOZKA a kol. Podnikové řízení. Praha: Grada Publishing, 2013. ISBN 978-80-2478-682-7. info
  doporučená literatura
 • SEKNIČKA, P. a A. PUTNOVÁ. Etika v podnikání a hodnoty trhu. Praha: Grada Publishing, 2016. ISBN 978-80-247-5545-8. info
 • FOTR, J., E. VACÍK, I. SOUČEK, M. ŠPAČEK a S. HÁJEK. Tvorba strategie a strategické plánování. Praha: Grada Publishing, 2012. ISBN 978-80-2473-985-4. info
 • LOJDA, J. Manažerské dovednosti. Praha: Grada Publishing, 2011. ISBN 978-80-247-3902-1. info
 • TVRDÍKOVÁ, M. Aplikace moderních informačních technologií v řízení firmy. Praha: Grada, 2008. ISBN 978-80-247-2728-8. info
 • ARMSTRONG, L. Řízení lidských zdrojů: nejnovější trendy a postupy. Praha: Grada Publishing, 2007. ISBN 978-80-247-1407-3. info
Výukové metody
Individuální konzultace
Demonstrace dovedností
Samostudium studentů
Metody hodnocení
Známkou
Kombinovaná zkouška
Informace učitele
Požadavky na studenta: aktivní účast na seminářích, vypracování seminární práce, prezentace seminární práce, vyřešení případové studie.
Hodnotící metody: docházka na semináře min 60 % (5 %), seminární práce (20 %), prezentace seminární práce (5 %), případová studie (10 %), kombinovaná zkouška (60 %).
AktivityNáročnost [h]
Ostatní studijní zátěž38
Přednáška39
Zkouška40
Celkem117
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2019, léto 2020, léto 2022, léto 2023, léto 2024.