FPF ARCHKRARbp Krajinná archeologie
Název anglicky: Landscape archaeology
bakalářský prezenční se specializací, vyučovací jazyk: čeština čeština
Zahrnut v programu: FPF ARCH-bak Archeologie

Součásti SZZ a jejich obsah

Státní závěrečná zkouška se v souladu se strukturou specializace SP skládá z obhajoby bakalářské práce a ústní zkoušky z předmětů:

1. Archeologie českých zemí a její tradiční metodologický základ (Předměty ZT: Úvod do studia archeologie; Archeologie českých zemí – pravěk; Archeologie českých zemí – raný a vrcholný středověk; Archeologie českých zemí – pozdní středověk a novověk; Proseminář z archeologie. Předměty PZ: Vývoj českého archeologického myšlení etc.; Úvod do studia kulturního dědictví; Úvod do dějin umění; Pravěk Slezska; Vybrané kapitoly etc.)
2. Aplikace současných progresivních metod v archeologii (Předměty ZT: Metodická výbava současné archeologie; Terénní teorie a praxe. Předměty PZ: Archeoinformatika; Povinná praxe I, II, III)
3. Krajinná archeologie (Předměty ZT: Geoinformatické metody výzkumu krajiny; Archeologie pravěké krajiny; Archeologie historické krajiny. Předměty PZ: Základy environmentálního výzkumu krajiny a molekulární antropologie; Organizace kulturní krajiny ve středověku a novověku; Protiklad tradičních a periferních sídelních území etc.; Archeologie pravěkého dolování – krajina jako surovinová základna).

Obhajoba bakalářské práce sestává z následujících částí: 1. Představení tématu a výsledků práce kandidátem; 2. Vyjádření kandidáta k posudkům vedoucího práce a oponenta; 3. Generální rozprava nad prací.

Návrh témat kvalifikačních prací a témata obhájených prací

Úloha Jablunkovského průsmyku a jeho okolí v pravěku.
Archeologické poznání historických komunikací v oblasti Oderské brány.
Archeologický obraz středověkého osídlení Oderské kotliny.
Archeologie dolování na Zlatohorsku.
Rekonstrukce zařízení raně novověkého rudného dolu na základě analýzy dřevěných artefaktů z Poštovní štoly u Zlatých Hor.
Využití nerostných zdrojů na českomoravském pomezí v pravěku a středověku.

Obhájené práce (výběr z bakalářských prací s tématikou, blízkou specializaci, v dobíhajících archeologických studijních oborech od r. 2016):

Sídliště doby římské v západním předpolí Litenčické pahorkatiny
Zpracování materiálu z archeologických výzkumů na Kotouči u Štramberka v letech 1941-1943, uložených v Muzeu Śląska Opolskiego
Osídlení z doby laténské v západní části Vizovické vrchoviny na základě povrchových sběrů „Skýtské“ nálezy na Moravě.
Počítačová kartografie projektu „Průzkum pravěkých a výšinných sídlišť v Podbeskydí mezi Bečvou (Česká republika a Bialou (Polská republika) – Badania pradziejowych osiedli wyżynnych na Podbeskidziu między Beczwą (Republika Czeska) a Białą (Rzeczpospolita Polska)".

Doporučený průchod studijním plánem

Povinné předměty - Společná část

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FPF:ARCHKRA001Úvod do studia archeologie V. Janákzk 2/0/05 1Z
FPF:ARCHKRA002Metodická výbava současné archeologie P. Kováčikzk 2/0/05 1Z
FPF:ARCHKRA003Archeologie českých zemí - pravěk V. Janákzk 3/3/010 1Z
FPF:ARCHKRA004Terénní teorie a praxe P. Kováčikz 2/1/05 1Z
FPF:ARCHKRA005Základy typologie archeologického mobiliáře J. Juchelkazk 2/1/05 1-
FPF:ARCHKRA006Proseminář z archeologie V. Janákz 0/2/03 2Z
FPF:ARCHKRA007Archeologie českých zemí - raný a vrcholný středověk P. Kováčikzk 2/1/05 1Z
FPF:ARCHKRA008Archeologie českých zemí - pozdní středověk a novověk M. Tymonovázk 2/1/05 2Z
FPF:ARCHKRA009Základy filozofie P. Slováčekz 1/1/04 2-
FPF:ARCHKRA010Archeoinformatika P. Kováčikz 1/2/05 2P
FPF:ARCHKRA011Archeologická památková péče a management archeologického výzkumu P. Kováčikz 2/1/05 3-
FPF:ARCHKRA012Umělecké řemeslo v dějinách M. Tymonováz 2/1/05 3-
FPF:ARCHKRA013Vývoj českého archeologického myšlení do začátku 90. let minulého století V. Janákz 1/2/05 4P
FPF:ARCHKRA014Základy konzervace pro archeology A. Šimčíkzk 2/2/05 4-
FPF:ARCHKRA015Dějiny středověku I. Matejko-Peterkazk 2/1/05 3-
FPF:ARCHKRA016Dějiny raného novověku I. Korbelářovázk 2/1/05 4-
FPF:ARCHKRA017Povinná praxe I P. Kováčikz 160 hod/20 dní.5 2P
FPF:ARCHKRA018Povinná praxe II P. Kováčikz 160 hod/20 dní.5 3P
FPF:ARCHKRA019Povinná praxe III P. Kováčikz 160 hod/20 dní.5 4P
FPF:ARCHKRA020Seminář pro bakalářskou práci I V. Janákz 0/2/05 5P
FPF:ARCHKRA021Seminář pro bakalářskou práci II V. Janákz 0/2/05 6P
107 kreditů

Povinně volitelné A - Společná část

Podmínka pro splnění této skupiny předmětů:
Získání alespoň 8 kreditů

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FPF:ARCHKRA022Úvod do studia kulturního dědictví I. Korbelářováz 2/0/04 1P
FPF:ARCHKRA023Úvod do dějin umění M. Hochelz 2/0/04 4P
FPF:ARCHKRA024Pravěk Slezska V. Janákz 2/0/04 6P
FPF:ARCHKRA025Vybrané kapitoly z evropského a mimoevropského pravěku V. Janákz 2/0/04 6P
16 kreditů

Povinně volitelné B - Společná část

Podmínka pro splnění této skupiny předmětů:
Získání alespoň 11 kreditů

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FPF:ARCHKRA026Archeometrie V. Janákz 2/0/03 3-
FPF:ARCHKRA027Konec lovců a sběračů a počátky neolitu na Předním východě V. Janákz 1/1/03 3-
FPF:ARCHKRA028Archeologie v muzeu J. Juchelkaz 1/1/03 4-
FPF:ARCHKRA029Zásady odborné publikace S. Stuchlíkz 0/2/03 4-
FPF:ARCHKRA030Základy geologických věd pro archeology V. Wertichz 1/1/03 4-
FPF:ARCHKRA031Osteologie pro archeology M. Nývltová-Fišakováz 2/0/03 5-
FPF:ARCHKRA032Antropologie pro archeology M. Živnýz 1/1/03 5-
FPF:ARCHKRA033Archeologie a veřejnost M. Popelkaz 0/2/03 5-
FPF:ARCHKRA034Contemporary archaeology as an interdisciplinary dialog M. Furmanekz 0/2/05 6-
FPF:ARCHKRA035Archeologické mapování T. Petrz 0/2/03 6-
32 kreditů

Povinné předměty - Specializace

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FPF:ARCHKRA036Geoinformatické metody výzkumu krajiny P. Kováčikz 2/2/05 1Z
FPF:ARCHKRA037Angličtina I G. Entlováz 0/2/03 1-
FPF:ARCHKRA038Angličtina II G. Entlovázk 0/2/03 2-
FPF:ARCHKRA039Archeologie pravěké krajiny P. Kováčikzk 2/2/05 2Z
FPF:ARCHKRA040Základy environmentálního výzkumu krajiny a molekulární antropologie P. Kováčikzk 2/2/05 3P
FPF:ARCHKRA041Archeologie historické krajiny P. Kováčikzk 2/2/05 4Z
26 kreditů

Povinně volitelné A - Specializace

Podmínka pro splnění této skupiny předmětů:
Získání alespoň 8 kreditů

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FPF:ARCHKRA042Organizace kulturní krajiny ve středověku a novověku P. Kováčikz 2/0/04 3P
FPF:ARCHKRA044Protiklad periferních a tradičních sídelních území v pravěku a raném středověku na příkladu Oderské brány V. Janákz 1/1/04 4P
FPF:ARCHKRA049Archeologie pravěkého a historického dolování – krajina jako surovinová základna P. Kováčikzk 2/2/04 4P
12 kreditů

Povinně volitelné B - Specializace

Podmínka pro splnění této skupiny předmětů:
Získání nejméně 14 kreditů

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FPF:ARCHKRA043Kamenné suroviny v pravěku střední Evropy A. Přichystalz 1/1/03 6-
FPF:ARCHKRA045Němčina I J. Nálepováz 0/2/03 1-
FPF:ARCHKRA046Němčina II J. Nálepovázk 0/2/03 2-
FPF:ARCHKRA047Komunikace v protohistorickém období J. Halamaz 2/0/03 4-
FPF:ARCHKRA048Štípaná kamenná industrie od paleolitu do doby halštatské O. Mlejnekz 1/1/03 5-
FPF:ARCHKRA050Adaptations into the Pleistocene and early Holocene landscape V. Janákz 0/2/05 6-
FPF:ARCHKRA051Non-destructive methods of archaeological prospection M. Furmanekz 0/2/05 6-
FPF:ARCHKRA052Archeologie modernity O. Klápaz 0/2/03 3-
28 kreditů

Tělesná výchova

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FPF:KTVAERO1Aerobik 1 D. Musilz 0/1/01 1-
FPF:KTVAERO2Aerobik 2 D. Musilz 0/1/01 2-
FPF:KTVBADM1Badminton 1 D. Musilz 0/1/01 1-
FPF:KTVBADM2Badminton 2 D. Musilz 0/1/01 2-
FPF:KTVFLRB1Florbal 1 D. Musilz 0/1/01 1-
FPF:KTVFLRB2Florbal 2 D. Musilz 0/1/01 2-
FPF:KTVFLRM1Florbal - muži 1 D. Musilz 0/1/01 1-
FPF:KTVFLRM2Florbal - muži 2 D. Musilz 0/1/01 2-
FPF:KTVFLRZ1Florbal - ženy 1 D. Musilz 0/1/01 1-
FPF:KTVFLRZ2Florbal - ženy 2 D. Musilz 0/1/01 2-
FPF:KTVJOGA1Jógová cvičení 1 M. Palyzováz 0/1/01 1-
FPF:KTVJOGA2Jógová cvičení 2 M. Palyzováz 0/1/01 2-
FPF:KTVKOPA1Kopaná 1 D. Musilz 0/1/01 1-
FPF:KTVKOPA2Kopaná 2 D. Musilz 0/1/01 2-
FPF:KTVODBJ1Odbíjená 1 D. Musilz 0/1/01 1-
FPF:KTVODBJ2Odbíjená 2 D. Musilz 0/1/01 2-
FPF:KTVPLAV1Plavání 1 D. Musilz 0/1/01 1-
FPF:KTVPLAV2Plavání 2 D. Musilz 0/1/01 2-
FPF:KTVSQSH1Squash 1 D. Musilz 0/1/01 1-
FPF:KTVSQSH2Squash 2 D. Musilz 0/1/01 2-
FPF:KTVSTTE1Stolní tenis 1 D. Musilz 0/1/01 1-
FPF:KTVSTTE2Stolní tenis 2 D. Musilz 0/1/01 2-
22 kreditů