KLJAP120 Angličtina 1

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
zima 2023
Rozsah
0/2/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Gabriela Entlová, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Petr Hájek (cvičící)
Mgr. Barbora Hamplová (cvičící)
PhDr. René Kron, Ph.D. (cvičící)
Garance
Mgr. Gabriela Entlová, Ph.D.
Ústav cizích jazyků – Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
KLJAP120/A: St 13:05–14:40 H3, B. Hamplová
KLJAP120/B: St 15:35–17:10 H3, B. Hamplová
KLJAP120/C: Út 15:35–17:10 H3, B. Hamplová
KLJAP120/D: Po 14:45–16:20 H3, P. Hájek
Předpoklady
! KLJAP130 Angličtina I || ! XX_0377 Anglický jazyk pre informatiko
Znalosti gramatického a lexikálního systému anglického jazyka získané na střední škole.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 8 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem předmětu je zopakování, prohloubení a rozvoj znalosti gramatického a lexikálního systému anglického jazyka získané na střední škole. Důraz je přitom kladen na gramaticko-lexikální stránku jazyka a harmonický rozvoj všech čtyř jazykových dovedností (poslech, čtení, psaní, mluvení) tak, aby studenti srozumitelně a gramaticky správně komunikovali v běžných situacích ústní i písemnou formou. Studenti budou seznámeni se systémem jazyka v jeho běžném užívání s aplikací zajímavých textů pro poslech a čtení, dále se způsoby tvoření a obohacování slovní zásoby, to vše s cílem uvědomělého a cílevědomého používání jazyka v komunikaci jak z hlediska plynulosti, tak správnosti. Probíraná témata odrážejí okruhy prvních dvou lekcí povinné literatury a dále budou rozšířena o doplňkové materiály odrážející specifické potřeby studentů s cílem prohloubení znalosti studovaného oboru.
Výstupy z učení
Získává schopnost komunikativní kompetence v anglickém jazyce na úrovni B.1.1., schopnost komunikovat v jednoduchých běžných situacích o známých tématech a činnostech. Rozumí hlavním myšlenkám srozumitelné vstupní informace týkající se běžných témat, dokáže pochopit smysl krátkých jasných jednoduchých zpráv a hlášení. Dokáže číst jednoduché texty, rozvíjí schopnost vyhledat konkrétní předvídatelné informace v jednoduchých každodenních materiálech (např. inzerátech, prospektech apod.), rozumět krátkým osobním dopisům. Zná a používá vhodnou slovní zásobu ke konverzačním tématům z každodenního života. Zná a používá základní gramatické jevy.
Osnova
 • 1. Introduction, basic terminology, literature, information sources.
 • 2. Food and restaurants; prefixes and suffixes.
 • 3. Present simple and continuous, action and non-action verbs.
 • 4. Past tenses: simple, continuous, perfect.
 • 5. Family, personality; each other, reflexive pronouns.
 • 6. Revise and Check Unit 1.
 • 7. Money; numbers; phrasal verbs.
 • 8. Present perfect and past simple; sentence stress.
 • 9. Strong adjectives: exhausted, amazed, etc.
 • 10. Present perfect continuous, sentence stress.
 • 11. Transport and travel; how long + take; stress in compound nouns.
 • 12. Comparatives and superlatives.
 • 13. Revise and Check Unit 2.
Literatura
  povinná literatura
 • LATHAM-KOENIG, Ch, C OXENDEN a M BOYLE. English File Intermediate Plus Student’s Book. Oxford: Oxford University Press. ISBN 978-0-19-455831-0. 2014. info
  doporučená literatura
 • Murphy, R. English Grammar in Use. info
 • Selingson, P. English File Intermediate, Workbook. Oxford 2013.
 • REDMAN, S. English Vocabulary in Use, pre-intermediate. Cambridge: Cambridge University Press. ISBN 0-521-55737-2. 1997. info
Výukové metody
Nácvik jazykových/komunikačních dovedností (ústní i písemnou formou) Skupinová a kooperativní výuka
Metody hodnocení
Písemný zápočtový test. Docházka na semináře (75%), aktivní přístup.
Vyučovací jazyk
Angličtina
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2009, zima 2010, zima 2011, zima 2012, zima 2013, zima 2014, zima 2015, zima 2016, zima 2017, zima 2018, zima 2019, zima 2020, zima 2021, zima 2022.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.slu.cz/predmet/fpf/zima2023/KLJAP120