PEMBPMPU Nákupní marketing

Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
léto 2019
Rozsah
2/1/0. 5 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Ing. Kateřina Matušínská, Ph.D. (přednášející)
Ing. Kateřina Matušínská, Ph.D. (cvičící)
Garance
Katedra podnikové ekonomiky a managementu – Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
Kontaktní osoba: Ing. Kateřina Matušínská, Ph.D.
Předpoklady
MARBAMAR Marketing || MARBEMAR Marketing || MARBKMAR Marketing || MARBPMAR Marketing || PEMBAMAG Marketing || PEMBAMAR Marketing || PEMBEMAR Marketing || PEMBKMAG Marketing || PEMBKMAR Marketing || PEMBKMKT Marketing || PEMBPMAG Marketing || PEMBPMAR Marketing || PEMBPMKT Marketing
Předpokladem je absolvování předmětu Marketing.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Nákupní marketing musí v tržní ekonomice vycházet z jiného úhlu pohledu než-li marketing prodeje. Musí se zaměřit se na odlišnosti nákupního procesu na trzích organizací. Cílem předmětu je seznámit posluchače s používáním specifických metod, které jsou využívány v nákupním procesu zejména na průmyslových trzích. Budou objasněna specifika instrumentaria nákupního marketingu a nákupních strategií, včetně elektronického nakupování.
Osnova
 • 1. Základní úkoly a cíle nákupu
  2. Specifika nákupních trhů organizací
  3. Základní modely nákupního chování organizací
  4. Nákupní centrum a nové tendence v modelování nákupního chování
  5. Marketingové pojetí nákupu
  6. Nákupní marketingový výzkum
  7. Tvorba strategického plánu
  8. Rozhodování o potřebách
  9. Metody zkvalitňování hmotných toků
  10. Řízení nákupu
  11. Osobnost nákupce
  12. Osobnost dodavatele
  13. Elektronické nakupování
  1. Základní úkoly a cíle nákupu
  Postavení nákupu v podniku. Hlavní faktory působící na chování odběratelů při nakupování. Hlavní úkoly a cíle nákupu.
  2. Specifika nákupních trhů organizací
  Specifika nákupních trhů průmyslových organizací, obchodních organizací a vládních trhů.

  3. Základní modely nákupního chování organizací
  Modely nákupního chování ve výrobní sféře. Procesní nákupní modely. Systémové nákupní modely.
  4. Nákupní centrum a nové tendence v modelování nákupního chování
  Nákupní centrum, složení a funkce. Induktivní nákupní modely. Interaktivní modely nákupního procesu
  5. Marketingové pojetí nákupu
  Informační mix. Produktový mix a mix kvality. Dodavatelský a kontraktační mix. Cenový mix. Logistický a dodávkový mix. Komunikační mix.

  6. Nákupní marketingový výzkum
  Informace pro rozhodování v nákupní činnosti. Zdroje informací na trhu nabídky. Sekundární a primární nákupní marketingový výzkum. Informační systém nákupu.
  7. Tvorba strategického plánu
  Tvorba a fáze strategického nákupního plánu. Situační analýza, SWOT analýza. Specifické nákupní strategie.
  8. Rozhodování o potřebách
  Metody klasifikace produktů, metoda ABC a další. Plánování materiálové spotřeby a řízení zásob. Metody prognózování materiálových potřeb.
  9. Metody zkvalitňování hmotných toků
  Zásobovací řetězce. Metody hodnocení dodavatelů, výběr kritérií. Scoring modely volby dodavatelů. Kvalita v procesu nákupu.

  10. Řízení nákupu
  Podstata nákupní logistiky. Moderní směry v nákupní logistice. Operativní plánování a řízení nákupu. Míra centralizace a decentralizace nákupu.
  11. Osobnost nákupce
  Specifika osobního nákupního jednání. Vlastnosti nákupce. Průběh a strategie obchodního jednání.
  12. Osobnost dodavatele
  Volba dodavatele, vytváření dodavatelsko-odběratelských vztahů, překážky vstupu a výstupu dodavatele, transakční rizika.
  13. Elektronické nakupování
  Základní pojmy a podmínky uplatnění elektronického nakupování v podnikové praxi. Výhody a rizika elektronického nákupu. E-aukce.
Literatura
  povinná literatura
 • HECZKOVÁ, M. a P. SÝKOROVÁ. Nákupní marketing. Karviná: SU OPF, 2013. ISBN 978-80-7248-983-1. info
 • BENTON, W.C. Purchasing and Supply Chain Management. London: Irwin: Mc Graw-Hill, 2009. ISBN 978-00-712-8913-9. info
 • KAPLAN, M., ZRNÍK, J. a KOL. Firemní nákup a e-aukce. Praha: Grada Publishing, 2007. ISBN 978-80-247-2002-9. info
 • KOTLER, P. a W. PFOERTSCH. Brand Management. 2006. ISBN 9783540447290. info
  doporučená literatura
 • MATUŠÍNSKÁ, K. a M. STOKLASA. Marketing in Theory and Practice. Karviná: OPF Karviná, 2012. info
 • FIALA, P. Dynamické dodavatelské sítě. Praha: Profesional Publishing, 2010. ISBN 978-80-741-023-2. info
 • KOTLER, P., KELLER, K. L. Marketing management (vybrané kapitoly). Praha: Grada Publishing, 2007. ISBN 978-80-247-1359-5. info
 • KOTLER, P., WONG, V., SAUNDERS, J., ARMSTRONG, G. Moderní marketing (vybrané kapitoly). Praha: Grada Publishing, 2007. ISBN 978-80-247-1545-2. info
 • TOMEK, G., VÁVROVÁ, V. Řízení výroby a nákupu (vybrané kapitoly). Praha: Grada Publishing, 2007. ISBN 978-80-247-1479-0. info
 • NENADÁL, J. Management partnerství s dodavateli - Nové perspektivy firemního nakupování. Praha: Management Press, 2006. ISBN 80-7261-152-6. info
Výukové metody
Demonstrace dovedností
Seminární výuka
Metody hodnocení
Zápočet
Informace učitele
60% účast v seminářích, seminární práce, zápočtový test
AktivityNáročnost [h]
Ostatní studijní zátěž50
Přednáška26
Seminář13
Zápočet30
Celkem119
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2016, léto 2017, léto 2018, léto 2020, léto 2021, léto 2022, léto 2023, léto 2024.