OPF MIp Manažerská informatika
Název anglicky: Managerial Informatics
navazující prezenční jednooborový
Zahrnut v programu: OPF N_MI Manažerská informatika

Součásti SZZ a jejich obsah

SZZ se skládá ze 3 částí:
- Obhajoba diplomové práce.
- Ústní zkouška z ekonomicko-manažerských tematických okruhů (student si volí 1 ze souboru 25 zkušebních otázek).
Zkušební otázky z ekonomicko-manažerských tematických okruhů jsou vybrány zejména ze základních teoretických předmětů profilujícího základu (ZT): Mikroekonomie, Makroekonomie, Řízení podnikových procesů, a také z předmětů profilujícího základu (PZ): Manažerská ekonomika, Teorie her a ekonomické rozhodování, Strategický management a Strategický marketing.
- Ústní zkouška z informatických tematických okruhů (student si volí 1 ze souboru 25 zkušebních otázek).
Zkušební otázky z informatických tematických okruhů jsou vybrány zejména ze základních teoretických předmětů profilujícího základu (ZT): Projektování informačních systémů, Informační management, Matematika v ekonomii, Ekonomicko-matematické metody, Statistické zpracování dat, a také z předmětů profilujícího základu (PZ): Modelování a simulace, Business Inteligence, Rozhodovací analýza pro manažery.

Tematické okruhy ke SZZ:
https://www.slu.cz/file/cul/66bd8489-de69-46a3-9496-a5c1e6a61021

Studijní povinnosti

Počínaje druhým semestrem prvního roku navazujícího studia student vypracuje diplomovou práci (DP) na zadané téma pod vedením vedoucího DP. Volba tématu včetně vedoucího DP a náležitosti DP jsou uvedeny v materiálu Pokyn děkana č. 7/2017 „Postup při tvorbě zadání vysokoškolských kvalifikačních prací“, který je přílohou této žádosti. Formálně se zadání DP realizuje prostřednictvím SW aplikace Tematikon, (www.tematikon.opf.slu.cz) a IS STAG, kam mají přístup studenti i pedagogové SU OPF. DP je jednou z nejdůležitějších součástí studia, proto je DP ohodnocena 10 kreditovými body, což odpovídá nárokům 2 jednosemestrálních předmětů. Kromě toho student absolvuje speciální diplomový seminář hodnocený 5 kreditovými body. Student během zpracování své DP prokazuje soustavnost práce na tématu, schopnost samostatného myšlení, analýzy problémů a příslušných odborných znalostí.
Studenti mají možnost účastnit se vědecké činnosti realizované na katedrách podílejících se na výuce studijního programu MI, a to v rámci výzkumných projektů řešených na těchto katedrách.
V rámci studijního plánu jsou požadované zkoušky a zápočty rovnoměrně rozděleny do doby celého studia, s výjimkou posledního semestru, kdy jsou nároky na zkoušky minimalizovány a kdy je důraz kladen na dopracování DP. Celkově za studium student vykoná alespoň 20 zkoušek a 1 zápočet. Tyto nároky jsou v souladu s počty zkoušek/zápočtů v jiných studijních programech na SU OPF.
Studijní zátěž na jeden kredit představuje 25 hodin. Předměty studijního programu jsou ohodnoceny zpravidla 5, resp. 6 kredity, což dává studijní zátěž jednoho předmětu 125, resp. 150 hod. za jeden semestr. Celkový minimální počet kreditových bodů (kreditů), které musí student během svého navazujícího magisterského studia získat, je 120. Celková studijní zátěž je 3000 hod. za celou dobu studia.

Návrh témat kvalifikačních prací a témata obhájených prací

Příklady návrhů témat DP:
- Cloudové služby v malém a středním podnikání.
- Moderní analytické nástroje pro manažery.
- Tvorba osobního informačního portfolia v systému Mahara.
- Aplikace metod vícekriteriálního skupinového rozhodování v podmínkách rizika a neurčitosti.
- Metody hodnocení efektivnosti produkčních jednotek.
- Implementace modelu podnikového procesu v prostředí Witness.
- Výhody analýzy výsledků dotazníkových šetření pomocí metod dobývaní znalostí z dat.
- Implementace a měření přínosů inteligentních informačních technologií ve firmách.
- Využití metodiky RUP při vývoji podnikových aplikací.
- Procesní model a tvorba webově orientovaného informačního systému firmy.

Doporučený průchod studijním plánem

Povinné předměty programu MIp NMg. prez.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
OPF:INMNPBINBusiness Intelligence P. Suchánekzk 2/1/05 3P
OPF:OPFNPDIP -- - 4-
OPF:INMNPEMMEkonomicko-matematické metody D. Bartlzk 2/1/05 3Z
OPF:EVSNPMABMI -- - 2Z
OPF:PEMNPMEKManažerská ekonomika R. Šperkazk 2/2/05 3P
OPF:INMNPMAT -- - 2Z
OPF:EVSNPMKBMikroekonomie P. Tulejazk 2/1/06 1Z
OPF:INMNPMASModelování a simulace R. Šperkazk 1/2/05 1P
OPF:OPFNPSDPSeminář k diplomové práci I. Palečkováz 0/2/05 3-
OPF:INMNPSTZStatistické zpracování dat D. Bartlzk 2/1/05 1Z
OPF:PEMNPMKTStrategický marketing M. Stoklasazk 2/1/05 1P
OPF:PEMNPMNMStrategický management Š. Zapletalovázk 2/1/05 1P
OPF:INMNPISP -- - 2Z
OPF:PEMNPRPP -- - 2Z
46 kreditů

Povinné předměty programu MIp NMg. prez. - s volbou absolvovaného jazyka

Předměty Informační management, Teorie her a ekonomické rozhodování a Rozhodovací analýza pro manažery je možné absolvovat buď v české, nebo anglické verzi. Alespoň jeden z těchto předmětů musí být absolvován v anglické verzi.

Informační management

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
OPF:INMNAINMInformation Management P. Suchánekzk 1/2/06 1Z
OPF:INMNPINM -- - 1Z
6 kreditů

Rozhodovací analýza pro manažery

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
OPF:INMNARAEDecision Analysis for Managers D. Bartlzk 2/1/06 3P
OPF:INMNPRAERozhodovací analýza pro manažery D. Bartlzk 2/1/06 3P
12 kreditů

Teorie her a ekonomické rozhodování

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
OPF:INMNAHER -- - 3P
OPF:INMNPHERTeorie her a ekonomické rozhodování D. Bartlzk 2/1/06 3P
6 kreditů

Povinně volitelné předměty programu MIp NMg. prez.

Celkem musí student absolvovat alespoň 5 povinně volitelných předmětů, a tedy získat alespoň 25 kreditů.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
OPF:INMNPCRSCRM systémy M. Janákovázk 2/1/05 3-
OPF:INMNPDODDolování dat J. Góreckizk 2/1/05 1-
OPF:INMNPESY -- - 2-
OPF:INMNPITE -- - 4-
OPF:EVSNPKDOKomunikační dovednosti D. Svobodovázk 2/1/05 1-
OPF:INMNPOMMObjektové metody modelování Z. Franěkzk 2/1/05 1-
OPF:PEMNPRLZ -- - 4-
20 kreditů