OPF VESk Veřejná ekonomika a správa
Název anglicky: Public Economy and Administration
navazující kombinovaný jednooborový
Zahrnut v programu: OPF N_VES Veřejná ekonomika a správa

Součásti SZZ a jejich obsah

Státní závěrečná zkouška je ústní a skládá se z:
- všeobecné ekonomické části - otázky z předmětů Mikroekonomie a Makroekonomie,
- profilové části - otázky z předmětů Veřejná ekonomie, Veřejné finance, Teorie hospodářské politiky, Teorie veřejné správy, Teorie sociální politiky, Řízení obcí a regionů, Ekonomika odvětví veřejného sektoru a Řízení lidských zdrojů,
- obhajoby diplomové práce.

Tematické okruhy ke SZZ:
https://www.slu.cz/file/cul/51e45e92-702d-4ed2-be28-8b7421de7d69

Požadavky na obhajobu diplomové práce (DP)
Diplomovou práci vypracuje student na téma, které koresponduje se zaměřením zvoleného programu. U státních závěrečných zkoušek student prezentuje cíle a obsah DP, zvolené metody zkoumání a zjištěné výsledky.

Studijní povinnosti

Počínaje druhým semestrem prvního roku navazujícího studia student vypracuje diplomovou práci (DP) na zadané téma pod vedením vedoucího DP. Volba tématu včetně vedoucího DP a náležitosti DP jsou uvedeny v materiálu Pokyn děkana č. 7/2017 „Postup při tvorbě zadání vysokoškolských kvalifikačních prací“. Formálně se zadání DP realizuje prostřednictvím SW aplikace Tematikon (www.tematikon.opf.slu.cz), kam mají přístup studenti i pedagogové SU OPF. DP je jednou z nejdůležitějších součástí studia, proto je DP ohodnocena 10 kredity. Kromě toho student absolvuje speciální diplomový seminář hodnocený 5 kredity. Student během zpracování své DP prokazuje soustavnost práce na tématu, schopnost samostatného myšlení, analýzy problémů a příslušných odborných znalostí.

Návrh témat kvalifikačních prací a témata obhájených prací

Analýza vzdělávacích potřeb ve veřejné správě
- Komparace využívání finančních prostředků ze strukturálních fondů Evropské unie ve vybraných obcích
- Analýza efektivnosti veřejných výdajů místních rozpočtů do vybrané oblasti
- Role veřejného sektoru při dohledu nad dodržováním vlastnických práv
- Adaptační proces zaměstnanců Městského úřadu Svitavy
- Udržitelnost veřejných financí v České republice
- Dynamika a souvislosti stárnutí obyvatelstva pro rozvoj měst
- Řízení lidských zdrojů v organizacích veřejného sektoru (na příkladu vybrané organizace)
- Využívání dotačních titulů z EU pro podporu regionálních politik v oblasti inovací a znalostní ekonomiky

Využití veřejně prospěšných prací jako nástroje aktivní politiky zaměstnanosti v Moravskoslezském kraji Na základě metodického pokynu děkana SU OPF pro úpravy, zveřejňování a ukládání závěrečných prací studentů, jsou závěrečné práce včetně posudků oponentů a záznamu o průběhu a výsledku obhajoby zveřejněny ve studovně Univerzitní knihovny Slezské univerzity v Opavě, pracoviště Karviná, a to v písemné i elektronické podobě. Nahlížení a pořizování výpisů, opisů nebo rozmnoženin podléhá evidenci, kterou zajišťuje studovna Univerzitní knihovny SU.

Doporučený průchod studijním plánem

Povinné předměty programu VESk NMg. komb.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
OPF:EVSNKEVSEkonomika odvětví veřejného sektoru P. Tulejazk 12/0/05 2Z
OPF:EVSNKHPBTeorie hospodářské politiky E. Kotlánovázk 12/0/05 1Z
OPF:EVSNKLEUPrávo Evropské unie D. Dudazk 16/0/05 2-
OPF:EVSNKMABMakroekonomie M. Lebiedzikzk 12/0/06 2Z
OPF:EVSNKMIBMikroekonomie P. Tulejazk 12/0/06 1Z
OPF:EVSNKRORŘízení obcí a regionů M. Lebiedzikzk 12/0/05 4P
OPF:EVSNKTSPTeorie sociální politiky L. Neničkazk 12/0/05 1P
OPF:EVSNKTVSTeorie veřejné správy P. Pospíšilzk 12/0/05 3P
OPF:EVSNKVEBVeřejná ekonomie M. Tvrdoňzk 12/0/05 3Z
OPF:EVSNKVSLVeřejné služby K. Gajdovázk 12/0/05 3-
OPF:FIUNKVEFVeřejné finance I. Szarowskázk 12/0/05 2P
OPF:INMNKMATMatematika v ekonomii J. Mazurekzk 12/0/05 2-
OPF:INMNKSTZStatistické zpracování dat D. Bartlzk 12/0/05 1-
OPF:OPFNKDIPDiplomová práce J. Garanti Studijních Oborů Su Opfz 10 4-
OPF:OPFNKSDPSeminář k diplomové práci I. Palečkováz 0/0/125 3-
OPF:PEMNKRLZŘízení lidských zdrojů V. Malátekzk 12/0/05 2P
87 kreditů

Povinně volitelné předměty programu VESk NMg. komb.

Podmínka pro splnění povinně volitelných předmětů je získání 20 kreditů.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
OPF:EVSNKDVSDějiny veřejné správy L. Neničkazk 12/0/06 4-
OPF:EVSNKEKPProstorová ekonomie K. Turečkovázk 16/0/05 3-
OPF:EVSNKGEKKonkurenceschopnost v globalizované ekonomice J. Nevimazk 16/0/05 3-
OPF:EVSNKHCRHospodářská politika České republiky E. Kotlánovázk 16/0/05 4-
OPF:EVSNKKDOKomunikační dovednosti L. Neničkazk 16/0/05 1-
OPF:FIUNKFPRFinanční plánování a rozpočtování P. Růčkovázk 12/0/05 1-
OPF:FIUNKMFIMezinárodní finanční instituce D. Stavárekzk 12/0/05 3-
OPF:FIUNKSDRSpráva daní a daňové řízení J. Janouškovázk 16/0/05 3-
41 kreditů