OPF EMPOp Podnikání
Název anglicky: Business
navazující prezenční se specializací
Zahrnut v programu: OPF N_EM Ekonomika a management

Součásti SZZ a jejich obsah

Státní závěrečná zkouška je ústní a skládá se z:
- ekonomické části – otázky z předmětů Mikroekonomie a Makroekonomie
- profilové části pro specializaci Podnikání – otázky z předmětů Manažerská ekonomika, Strategický management, Podnikatelské prostředí, Krizový management, Řízení inovací
- obhajoby diplomové práce.

Studijní povinnosti

Student je povinen v druhém semestru 1. ročníku zvolit téma diplomové práce (DP), dohodnout osnovu a postup při vypracování s vedoucím DP. Volba tématu včetně vedoucího DP a náležitosti DP jsou uvedeny v materiálu Pokyn děkana č. 3/2020 "Postup při tvorbě zadání vysokoškolských kvalifikačních prací" a náležitosti jejího zpracování v Pokynu děkana č. 2/2020 "Úpravy, zveřejňování a ukládání závěrečných prací". Formálně se zadání DP realizuje prostřednictvím SW aplikace Tematikon, (www.tematikon.opf.slu.cz), kam mají přístup studenti i pedagogové SU OPF. DP je jednou z nejdůležitějších součástí studia, proto je DP ohodnocena 10 kredity. Kromě toho student absolvuje speciální diplomový seminář hodnocený 5 kredity. Student během zpracování své DP prokazuje soustavnost práce na tématu, schopnost samostatného myšlení, analýzy problémů a příslušných odborných znalostí.
V rámci studijního plánu jsou požadované zkoušky a zápočty rovnoměrně rozděleny do doby celého studia, s výjimkou posledního semestru, kdy jsou nároky na zkoušky minimalizovány a kdy je důraz kladen na dopracování DP. Celkově za studium student vykoná alespoň 18 zkoušek a 2 zápočty. Tyto nároky jsou v souladu s počty zkoušek/zápočtů v jiných studijních programech na SU OPF.
Studijní zátěž na jeden kredit představuje 25 hod. Předměty studijního programu jsou ohodnoceny zpravidla 5 kredity, což dává studijní zátěž 1 předmětu 125 hod. Celkový minimální počet kreditů, které musí student během svého navazujícího magisterského studia získat, je 120. Celková studijní zátěž je 3000 hod. za celou dobu studia.

Návrh témat kvalifikačních prací a témata obhájených prací

- Hodnocení podnikatelské činnosti vybraného podniku
- Optimalizace kapitálové struktury a působení finanční páky v podniku
- Controlling ve vybraném podniku
- Využití ekonomických nástrojů v řízení podnikatelského subjektu
- Zefektivnění řízení pracovního výkonu zaměstnanců v podniku
- Procesní řízení v digitalizaci firmy
- Rozvoj informačního systému firmy
- Optimalizace zásob ve vybraném podniku
- Řízení inovací v podniku
- Business strategie malého a středního podniku

Doporučený průchod studijním plánem

Povinné předměty programu EMOMp Bc. prez.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
OPF:EVSNPMABMakroekonomie M. Lebiedzikzk 3/2/06 2Z
OPF:EVSNPMIBMikroekonomie P. Tulejazk 3/2/06 1Z
OPF:FIUNPNMFMezinárodní finanční management J. Šimákovázk 2/1/06 2P
OPF:INMNPMATMatematika v ekonomii D. Bartlzk 2/1/05 2-
OPF:INMNPROARozhodovací analýza pro manažery D. Bartlzk 2/1/05 3-
OPF:INMNPSTZStatistické zpracování dat J. Ramíkzk 2/1/05 1-
OPF:OPFNPDIPDiplomová práce J. Garanti Studijních Oborů Su Opfz 0/0/010 4-
OPF:OPFNPSDPSeminář k diplomové práci I. Palečkováz 0/2/05 3-
OPF:PEMNPHRMŘízení lidských zdrojů V. Malátekzk 2/1/04 4Z
OPF:PEMNPMAEManažerská ekonomika R. Šperkazk 2/2/06 1Z
OPF:PEMNPPMOPrávo v mezinárodním obchodě T. Gongolzk 2/0/05 1Z
OPF:PEMNPSTM -- 0/0- 2P
63 kreditů

Povinně volitelné předměty programu EMPOp Bc. prez.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
OPF:FIUNPFPRFinanční plánování a rozpočtování P. Růčkovázk 1/2/05 3Z
OPF:INMNPBINBusiness Inteligence P. Suchánekzk 2/1/05 3-
OPF:PEMNPCONPodnikový Controlling Š. Čemerkovázk 2/1/05 3P
OPF:PEMNPCSRSpolečenská odpovědnost organizací P. Adámekzk 2/0/05 1-
OPF:PEMNPKRIKrizový management Š. Zapletalovázk 2/1/05 1P
OPF:PEMNPMVPManagement výkonostních podniků Ž. Rylkovázk 2/1/05 2-
OPF:PEMNPPOPPodnikatelské prostředí Š. Zapletalovázk 2/0/05 2P
OPF:PEMNPRAIŘízení inovací Ž. Rylkovázk 2/1/05 2P
40 kreditů