PEMBKMKK Marketingová komunikace

Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
zima 2022
Rozsah
16/0/0. Přednáška 16 HOD/SEM. 6 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Ing. Kateřina Matušínská, Ph.D. (přednášející)
Garance
Ing. Kateřina Matušínská, Ph.D.
Katedra podnikové ekonomiky a managementu - Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
Kontaktní osoba: Ing. Kateřina Matušínská, Ph.D.
Rozvrh
Pá 23. 9. 13:55–15:30 A211, Pá 21. 10. 13:55–15:30 A211, Pá 25. 11. 13:55–15:30 A211
Předpoklady
FAKULTA ( OPF ) && TYP_STUDIA ( B ) && FORMA ( K ) && ( MARBAMAR Marketing || MARBEMAR Marketing || MARBKMAR Marketing || MARBPMAR Marketing || PEMBAMAG Marketing || PEMBAMAR Marketing || PEMBEMAR Marketing || PEMBKMAG Marketing || PEMBKMAR Marketing || PEMBKMKT Marketing || PEMBPMAG Marketing || PEMBPMAR Marketing || PEMBPMKT Marketing )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 17 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 14/17, pouze zareg.: 0/17
Mateřské obory/plány
Osnova
 • Definování hlavních pojmů v oblasti marketingové komunikace, marketingový komunikační mix: Definice a vývoj marketingové komunikace. Základní pojmy související s marketingem a marketingovou komunikací. Stručná charakteristika jednotlivých prvků marketingového komunikačního mixu – reklama, podpora prodeje, osobní prodej, vztahy s veřejností, přímý marketing, sponzorství a on-line marketingová komunikace. Integrovaná marketingová komunikace.
 • Komunikační cíle, komunikační proces, STP: Obecné cíle marketingové komunikace. Lasswellovo komunikační schéma. Kybernetický model komunikace. Model AIDA, DAGMAR. Názorové vůdcovství. Využití komunikační taktiky teasingu v marketingové komunikaci. Segmentace – charakteristika, vlastnosti segmentu, segmentační kritéria, opačná segmentace. Zacílení (targeting) – charakteristika, strategie tržního zacílení, tržní mezera. Tvorba pozice (positioning) – charakteristika a význam, strategie chybné tvorby pozice, poziční mapa, změna pozice – repositioning.
 • Nadlinková marketingová komunikace: Význam a charakteristika reklamy. Typy reklam dle různých hledisek. Specifické formy reklamy – B2B reklama, in-door reklama, kooperativní, 3D, srovnávací klamavá, podprahová a sociální. Mediální mix – klasická média a ambientní média. Emoce a doporučovatelé v reklamě.
 • Podlinková marketingová komunikace: Podpora prodeje – charakteristiky, typy podpory prodeje, nástroje, senzorický marketing, merchandising, pop-up stores. Osobní prodej – charakteristika, význam body language. Vztahy s veřejností – charakteristika, nástroje, interní versus externí veřejnost, publicita, lobbying, CSR, podniková identita a podniková image, krizová komunikace. Přímý marketing – charakteristika, adresná a neadresná nástroje, legislativa, věrnostní programy, CRM, geomarketing. Sponzororství – charakteristika, typy sponzorství, ambush sponzorství, sponsorship fit. On-line marketingová komunikace – současné trendy, webová prezentace firmy, využití sociálních sítí pro marketingové účely.
 • Nové trendy v marketingové komunikaci: Marketingový komunikační mix off-line versus off-line. Význam nových trendů v marketingové komunikaci a jejich užití v rámci ČR a ve světě a dle cílových skupin zákazníků. Charakteristika, význam a nástroje guerilla marketing, virálního marketing, product placement a digitálního marketing.
 • Legislativa a etika v marketingové komunikaci: Základní právní normy v marketingové komunikaci. Občanský zákoník – nekalá soutěž. Nekalé obchodní praktiky cílené na zákazníky. Skrytá reklama. Další problematické produkty v rámci jejich prezentace z hlediska legislativy (alkohol, tabákové produkty, zbraně, léky, finanční služby, potraviny, děti a reklama, nevyžádaná reklama apod.). Etika v marketingové komunikaci – Rada pro reklamu (samoregulace reklamy, etický kodex, služba Copy advice, řešené kauzy). Činnost a služby dalších asociací v rámci zajištění etického kodexu v marketingové komunikaci – AOP, POPAI, ADMEZ, APRA.
 • Plánování marketingové komunikace a měření účinků marketingové komunikace: Proces plánování marketingové komunikační kampaně: situační analýza, stanovení cílů a cílových skupin marketingové komunikace, rozpočet, strategie marketingového komunikačního mixu (strategie tahu nebo tlaku, prvky marketingového komunikačního mixu, mediální mix), koordinace a integrace marketingové komunikace a její implementace. Vybrané mediální pojmy. Signmaking. Měření účinků marketingové komunikace: dopad versus dosah, základní pojmy a metody marketingového výzkumu, testování z časového hlediska, storyboard, aplikace kvalitativních metod – sémantický diferenciál, projektivní techniky, skupinový rozhovor, elektronické metody sběru dat – peoplemeter, audiometr, oční kamera, RFID, psychogalvanometr, audiometr, tachystoskop.
 • Trh komunikačních agentur, případová studie (IMC: Význam, charakteristika a činnost Asociace komunikačních agentur (AKA) a Asociace českých reklamních agentur a marketingové komunikace (AČRA M.K.). Typy komunikačních agentur dle různých hledisek. Vybrané soutěže k testování provedení a kreativity reklamních konceptů. Případové studie integrovaných marketingových komunikačních kampaní.
Literatura
  povinná literatura
 • MATUŠÍNSKÁ, K. a M. STOKLASA. Marketingová komunikace. Karviná: SU OPF, 2014. ISBN 978-80-7510-000-9. info
 • KARLÍČEK, M. a P. KRÁL. Marketingová komunikace - Jak komunikovat na našem trhu. Praha: Grada Publishing, 2011. ISBN 978-80-247-3541-2. info
 • JAHODOVÁ, H. a J. PŘIKRYLOVÁ. Moderní marketingová komunikace. Praha: Grada, 2010. ISBN 97880-247-3622-8. info
  doporučená literatura
 • CHALUPA, R., 2012. Efektivní krizová komunikace pro všechny manažery a PR specialisty. Praha: Grada publishing. ISBN 978-80-247-4234-2.
 • JESENSKÝ, D. a kol., 2017. Marketingová komunikace v místě prodeje - POP, POS, In-store, Shopper Marketing. Praha: Grada Publishing. ISBN 978-80-271-0252-5.
 • LEVINSON, J. C., 2011. Guerilla marketing: Nejúčinnější a finančně nenáročný marketing. 2. vyd. Brno: Computer Press. ISBN 978-80-251-3546-4.
 • PELSMACKER, P., M. GEUENS a J. BERGH, 2003. Marketingová komunikace. Praha: Grada Publishing. ISBN 80-247-0254-1.
 • JURÁŠKOVÁ, O. a P. HORŇÁK, 2012. Velký slovník marketingových komunikací. Praha: Grada Publishing. ISBN978-80-247-4354-7.
 • LINDSTROM, M., 2012. Vyluxusované mozky. Praha: Management press. ISBN 978-80-7261-191-1.
 • JANOUCH, V. Internetový marketing: Přilákejte zákazníky a maximalizujte zisk. Brno: Computer Press, 2014. ISBN 978-80-251-4311-7. info
 • VYSEKALOVÁ, J. Psychologie reklamy. 4. vyd. Praha: Grada Publishing, 2012. ISBN 978-80-247-4005-8. info
 • BEDNÁŘ, V. Marketing na sociálních sítích: Prosaďte se na Facebooku a Twitteru. Brno, 2011. ISBN 978-80-251-3320-0. info
 • VYSEKALOVÁ, J., MIKEŠ, J. Image a firemní identita (vybrané kapitoly). Praha: Grada, 2009. ISBN 978-80-247-2790-5. info
 • HESKOVÁ, M. a P. ŠTARCHOŇ. Marketingová komunikace a moderní trendy v marketingu. Praha: Oeconomica, 2009. ISBN 9788024515205. info
Výukové metody
přednáška
Metody hodnocení
seminární práce (40 % hodnocení), písemný zkouškový test (60 % hodnocení)
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2020.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.slu.cz/predmet/opf/zima2022/PEMBKMKK