PEMBPMAS Marketing služeb

Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
léto 2015
Rozsah
2/1/0. 5 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Ing. Kateřina Matušínská, Ph.D. (přednášející)
Ing. Ivana Němcová, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. Ing. Martin Klepek, Ph.D.
Katedra podnikové ekonomiky a managementu – Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
Kontaktní osoba: Ing. Kateřina Matušínská, Ph.D.
Předpoklady
MARBAMAR Marketing || MARBEMAR Marketing || MARBKMAR Marketing || MARBPMAR Marketing || PEMBAMAG Marketing || PEMBAMAR Marketing || PEMBEMAR Marketing || PEMBKMAG Marketing || PEMBKMAR Marketing || PEMBKMKT Marketing || PEMBPMAG Marketing || PEMBPMAR Marketing || PEMBPMKT Marketing || PEMPMAR Marketing
Předpokladem je absolvování předmětu Marketing.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Seznámit posluchače s aplikací marketingu v oboru služeb. Kurz zahrnuje objasnění definice služeb a specifických vlastností služeb, které jsou důvodem k rozšíření marketingového mixu ve službách. Umožní pochopit význam a metody marketingového výzkumu ve službách, tvorbu strategického plánu a využívání jednotlivých nástrojů marketingového mixu ke zdokonalování procesu poskytování služeb.
Osnova
 • 1. Co jsou to služby
  2. Marketingový přístup ke službám
  3. Strategické marketingové plánování
  4. Marketingový výzkum ve službách
  5. Produkt ve službách
  6. Ceny služeb
  7. Distribuce služeb
  8. Komunikační mix
  9. Lidé ve službách
  10. Materiální prostředí
  11. Procesy ve službách
  12. Řízení kvality ve službách
  13. Specifika služeb neziskových organizací
  1. Definice a vývoj služeb, marketingový přístup ke službám. Vlastnosti služeb. Klasifikace služeb.
  2. Zvláštnosti marketingu v oblasti služeb, specifika služeb poskytovaných veřejným sektorem. Marketingová strategie a marketingový mix, přizpůsobený vlastnostem služeb.
  3. Významem marketingového plánování ve službách. Základní prvky marketingového plánování a jeho funkce. Vztah mezi plánem organizace a marketingovým plánem. Postup strategického marketingového plánování.
  4. Marketingový výzkum, metody a postup. Specifika marketingového výzkumu ve veřejných službách.
  5. Definování produktu služba a popis prvků, které pojem produkt služba obsahuje. Strategii produktu služby vzhledem k životnímu cyklu. Význam značky produktu a vývoj nových služeb.
  6. Vlivy, s nimiž musíme při tvorbě cen služeb počítat, základy cenové tvorby. Metody a taktiky stanovení cen služeb a jejich aplikování v praxi.
  7. Faktory ovlivňující distribuci služeb a rozhodování o umístění služeb. Flexibilita produkce a spotřeby služeb. Nepřímá distribuce a úloha zprostředkovatelů služeb. Řízení distribuce hmotných prvků služeb.
  8. Nástroje a strategie uplatňování komunikačního mixu ve službách. Zhodnocení nástrojů komunikačního mixu z hlediska vhodnosti jejich užití a výhod, které přinášejí jak organizacím, které je uplatňují, tak i jejich zákazníkům.¨
  9. Význam a postavení zaměstnanců služeb. Metody řízení pracovní síly ve službách. Interní marketing.
  10. Vliv prostředí a jeho prvků na pocity a nálady lidí, zákazníků i zaměstnanců služeb. Řízení materiálního prostředí - základního a periferního prostředí. Strategie vytváření požadované atmosféry.
  11. Členění procesů poskytování služeb. Kritická místa při poskytování procesů služeb. Řízení kapacit, tak aby byly v souladu s poptávkou po službách. Měření produktivity procesů při poskytování služeb.¨
  12. Význam kvality pro zákazníky i poskytovatele služeb. Metody, jimiž se dá kvalita služeb zjišťovat a to jak z pohledu zákazníka, tak i z pohledu organizace. Způsoby stanovování standardů kvality služeb.
  13.Specifické faktory, které ovlivňují marketingový přístup k poskytování služeb neziskovými organizacemi. Specifické marketingové strategie pro neziskové organizace.
Literatura
  povinná literatura
 • URBÁNEK, J. Marketing of Services. Karviná: SU OPF., 2013. info
 • McDONALD, M. a A. PAYNE. Marketing Planning for Services. 2011. ISBN 9781136016028. info
 • VAŠTÍKOVÁ, M. Marketing služeb - efektivně a moderně. Praha: Grada Publishing, 2008. ISBN 978-80-247-2721-9. info
 • VAŠTÍKOVÁ, M. Marketing služeb. Distanční studijní opora. Karviná: SU OPF, 2006. ISBN 80-7248-386-2. info
 • JANEČKOVÁ, L., VAŠTÍKOVÁ, M. Marketing služeb. Praha: Grada Publishing, 2001. ISBN 80-7169-995-0. info
  doporučená literatura
 • VYSEKALOVÁ, J. a KOL. Chování zákazníka. Jak odkrýt tajemství "černé skříňky". Praha: Grada Publishing, 2011. ISBN 978-80-247-3528-3. info
 • KOTLER, P., KELLER, K. L. Marketing management (vybrané kapitoly). Boston: Pearson Education, 2011. ISBN 978-131-469-81. info
 • McDONALD, M., P. FROW a A. PAYNE. Marketing Plans for Services : A Complete Guide. 2011. ISBN 9781119951865. info
 • SVĚTLÍK, J. Marketingové řízení školy. Praha: Wolters Kluwer, 2009. ISBN 978-80-7357-494-9. info
 • KOTLER, P. Moderní marketing (vybrané kapitoly). Praha: Grada Publishing, 2007. ISBN 978-80-247-1545-2. info
 • WIRTZ, CH. J. Services Marketing: people, technology, strategy. Prentice Hall, Pearson Education, 2007. ISBN 0-13-187552-3. info
 • JANEČKOVÁ, L. Marketing of Services. SU OPF Karviná, 2003. ISBN 80-7248-189-4. info
Výukové metody
Demonstrace dovedností
Seminární výuka
Metody hodnocení
Zápočet
Informace učitele
70% účast na seminářích, seminární práce doplněna vlastním šetřením u firem poskytujících služby, prezentace, zápočtový test
AktivityNáročnost [h]
Ostatní studijní zátěž76
Přednáška26
Seminář13
Zápočet30
Celkem145
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2016, léto 2017, léto 2018, léto 2019, léto 2020, léto 2021, léto 2022, léto 2023.