PEMBPMAV Marketingový výzkum

Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
léto 2023
Rozsah
2/1/0. 5 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Ing. Michal Stoklasa, Ph.D. (přednášející)
Ing. Radka Bauerová, Ph.D. (cvičící)
Garance
Ing. Michal Stoklasa, Ph.D.
Katedra podnikové ekonomiky a managementu – Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
Kontaktní osoba: Ing. Kateřina Matušínská, Ph.D.
Rozvrh
St 9:45–11:20 VS
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
PEMBPMAV/01: St 12:15–13:00 B307, R. Bauerová
PEMBPMAV/02: Po 12:15–13:00 D036, M. Stoklasa, určeno programu IP
PEMBPMAV/03: St 11:25–12:10 VS, R. Bauerová
Předpoklady
FAKULTA ( OPF ) && TYP_STUDIA ( B ) && FORMA ( P ) && ( PEMBAMAG Marketing || PEMBPMAG Marketing || PEMBKMAG Marketing || PEMBAMAR Marketing || PEMBPMAR Marketing || PEMBKMAR Marketing || PEMBPMKT Marketing )
Předpokladem je absolvování předmětu Marketing.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 62 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 25/62, pouze zareg.: 0/62
Mateřské obory/plány
předmět má 10 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Předmět Marketingový výzkum připravuje posluchače ke znalostem a dovednostem sloužícím k cílevědomé a organizované činnosti při získávání informací o vnitřním i vnějším prostředí firmy, o relevantních trzích či některých jejich částech. Cílem kurzu je seznámení posluchačů s konkrétním procesem realizace marketingového výzkumu, jeho interdisciplinárním charakterem, metodologickými přístupy jeho provádění i specifickými druhy, metodami, prostředky a technikami výzkumu. Součástí kurzu je i problematika řízení marketingového výzkumu a jeho organizace. Ve své návaznosti a v součinnosti s dalšími kurzy marketingového zaměření, rozšiřuje však pojetí marketingu o znalosti potřebné k aplikaci teoretických poznatků. Posluchači v rámci kurzu řeší praktické příklady s využitím získaných poznatků a zpracovávají závěrečné výzkumné projekty. Svým obsahem má předmět přímé vazby na ostatní volitelné i závazné kurzy včetně zpracovávání diplomových prací.
Osnova
 • 1. Charakteristika marketingového výzkumu - marketingový výzkum, důvod jeho realizace, cíle a změny v 21. století. Vztah dat, informací a znalostí, jejich typy, jak pracovat s daty sekundárními a primárními, jejich výhody a nevýhody. Využití dat je demonstrováno na příkladu databázového marketingu – CRM.
  2. Proces marketingového výzkumu - přístupy teoretické i profesionálních marketingových agentur. Etapy marketingového výzkumu, přípravná a realizační. Určení problému, definování cíle výzkumu, výzkumné otázky, stanovení hypotéz, orientační analýzy, plán výzkumu, sběr údajů, zpracování údajů, analýza získaných údajů, interpretace získaných informací a tvorba návrhů a doporučení, prezentace výsledků.
  3. Metody a techniky marketingového výzkumu - základní metody marketingového výzkumu – dotazování, pozorování, experiment. 4 základní techniky dotazování, proces tvorby dotazníku, typy otázek - účely, škály, vzorky. Základní pravidla pozorování, typy pozorování, praktické aplikace, snímkování a kazuistika. Experiment - definice, postup a typy, test marketing, experimenty podle času.
  4. Aplikovaný marketingový výzkum v marketingovém mixu - pro každý prvek marketingového mixu je představen postup jeho testování spolu s praktickými příklady. Produkt - testování v celém životním cyklu od generování nápadů a testování prototypů, až po senzorické testy na trhu. Testování ceny, testy cenové pružnosti, akceptace ceny, vnímání ceny a cenové prahy. Testování distribuce - testy pro distribuční řetězec, testy přímo v místě prodeje. Marketingová komunikace - testy všech prvků komunikačního mixu.
  5. Digitální marketingový výzkum - digitální marketingový výzkum – 2 roviny: webová stránka, sociální média. Nástroj Google Analytics, jeho funkce a metriky. UX testování, A/B testování, či tepelné mapy. Prostředí sociálních médií - výzkum zaměřen na sociální sítě, blogy, obsahové komunity a virtuální světy. Základní principy využití netnografie pro výzkum chování spotřebitelů.
  6. Využití matematicko-statistických metod v marketingovém výzkumu - charakteristika využití matematicko-statistických metod v marketingovém výzkumu. Práce se vzorkem, interpretace dat, grafů, tabulek, základní typy analýz, pokročilé typy analýz. Příklady z praxe.
Literatura
  povinná literatura
 • TAHAL, R. Marketingový výzkum: postupy, metody, trendy. Praha: Grada, 2017. ISBN 978-80-271-0206-8. info
 • KOZEL, R. Moderní marketingový výzkum. Praha: Grada Publishing, 2015. ISBN 80-247-0966-X. info
  doporučená literatura
 • MALHOTRA, N K, D NUNAN a D F BIRKS. Marketing Research: An Applied Approach. 5th. Harlow: Pearson Education Limited, 2017. ISBN 978-1-292-10312-9. info
Metody hodnocení
Zápočet
Informace učitele
Požadavky na studenta: docházka na semináře (min. 50 % účast).
Hodnotící metody: úkoly v seminářích (20 % hodnocení), zpracování seminární práce ve formě projektu marketingového výzkumu (20 % hodnocení), závěrečná písemná zkouška (60 % hodnocení).
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2015, léto 2016, léto 2017, léto 2018, léto 2019, léto 2020, léto 2021, léto 2022, léto 2024.