PEMBPMAV Marketingový výzkum

Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
léto 2019
Rozsah
2/1/0. 5 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Ing. Michal Stoklasa, Ph.D. (přednášející)
doc. Ing. Martin Klepek, Ph.D. (cvičící)
Ing. Michal Stoklasa, Ph.D. (cvičící)
Garance
Ing. Michal Stoklasa, Ph.D.
Katedra podnikové ekonomiky a managementu – Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
Kontaktní osoba: Ing. Kateřina Matušínská, Ph.D.
Předpoklady
MARBAMAR Marketing || MARBEMAR Marketing || MARBKMAR Marketing || MARBPMAR Marketing || PEMBAMAG Marketing || PEMBAMAR Marketing || PEMBEMAR Marketing || PEMBKMAG Marketing || PEMBKMAR Marketing || PEMBKMKT Marketing || PEMBPMAG Marketing || PEMBPMAR Marketing || PEMBPMKT Marketing
Předpokladem je absolvování předmětu Marketing.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 12 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Předmět Marketingový výzkum připravuje posluchače ke znalostem a dovednostem sloužícím k cílevědomé a organizované činnosti při získávání informací o vnitřním i vnějším prostředí firmy, o relevantních trzích či některých jejich částech. Cílem kurzu je seznámení posluchačů s konkrétním procesem realizace marketingového výzkumu, jeho interdisciplinárním charakterem, metodologickými přístupy jeho provádění i specifickými druhy, metodami, prostředky a technikami výzkumu. Součástí kurzu je i problematika řízení marketingového výzkumu a jeho organizace. Ve své návaznosti a v součinnosti s dalšími kurzy marketingového zaměření, rozšiřuje však pojetí marketingu o znalosti potřebné k aplikaci teoretických poznatků. Posluchači v rámci kurzu řeší praktické příklady s využitím získaných poznatků a zpracovávají závěrečné výzkumné projekty. Svým obsahem má předmět přímé vazby na ostatní volitelné i závazné kurzy včetně zpracovávání diplomových prací.
Osnova
 • 1. Předmět a typologie marketingového výzkumu a proces marketingového výzkumu
  2. Marketingový informační systém, databázový marketing
  3. Primární a sekundární výzkum, zdroje marketingových informací
  4. Kvantitativní a kvalitativní marketingový výzkum
  5. Návrh a příprava marketingového výzkumu
  6. Tvorba dotazníku, typy otázek, struktura, škálování
  7. Metody vyhodnocování získaných dat, zpracování a analýza údajů
  8. Využití dalších matematicko-statistických metod v marketingovém výzkumu
  9. Regresní a korelační analýza a prognózování časových řad
  10. Metody vyhodnocování získaných dat, zpracování a analýza údajů
  11. Interpretace a presentace výsledků výzkumu
  12. Řízení marketingového výzkumu, etika výzkumu
  13. Aplikace marketingového výzkumu
  1. Definování problému, specifikace informací, zdroje informací, metody sběru informací, projekt výzkumu, vazby na řízení a rozhodování, fáze marketingového výzkumu, projekt marketingového výzkumu, cíle marketingového výzkumu.
  2. Informační systémy v podnicích, vazby a návaznosti marketingového výzkumu a informačního systému, model MIS a jeho jednotlivé složky.
  3. Zdroje interní a externí, základní kroky získávání informací, výhody a nevýhody jednotlivých metod, faktory omezující výběr metod získávání informací.
  4. Metody pozorování, metody experimentální, metody šetření.
  5. Projekt výzkumu, přípravné fáze, definování problému a cílů výzkumu, výběr zdrojů informací a metod výzkumu, pretesty, ověření omezujících faktorů ve výzkumu, harmonogram projektu.
  6. Typy dotazování, písemné dotazování, osobní dotazování, telefonické dotazování, hodnocení obsahu otázek, stanovení typu otázek, formulace otázek, stanovení struktury dotazníku, formální úprava dotazníku.
  7. Redukce dat, marketingový výzkum nového syceného nealkoholického nápoje (dále jen "Studie"), vytváření nových charakteristik, histogram četnosti, kontingenční tabulky, charakteristiky polohy a variability, parametrické a neparametrické testování statistických hypotéz, jednostranné a oboustranné testy, Chi-kvadrát test pro jeden a dva výběry, Kolomogorov-Smirnovův test, Mann-Whitneyův test, Wilcoxonův párový (znaménkový) test. Řešení příkladů ze Studie.
  8. Míry asociace, podmínky správného výběru metody stanovení míry asociace, míry asociace mezi 2 znaky: nominální data (koeficienty kontingence), ordinální data (pořadové koeficienty korelace), poměrová/inervalová data (koeficienty korelace).
  9. Regresní analýza, jednoduchá nelineární RA, vícenásobná lineární RA, použití VRA pro nominální prediktory. Prognózy (tržeb) a životní cyklus výrobku, 3 skupiny prognostických metod (krit. odhadu, čas. řad, kauzální), dekompoziční metody časových řad, trendová složka, její hlavní typy a metody, analytické a syntetické metody stanovení trendu. Příklady ze Studie v Excelu.
  10. Zdroje chyb při aplikaci metod šetření, chyby v důsledku odmítnutí dotazování, stupeň pochopení otázky, vyjadřovací schopnost respondenta, nedostatky dotazníku, registrační chyby, chyby při zpracování odpovědí, chyby způsobené tazateli.
  11. Interpretace výsledků analýzy, presentace výsledků výzkumu, zdroje chyb při interpretaci výsledků výzkumů, návaznosti na řízení marketingových aktivit, následné výzkumy, specifikace nových problémových oblastí, kontinuita výzkumného procesu.
  12. Útvary marketingového výzkumu, organizace marketingového výzkumu, marketingové agentury, etické problémy vztahu marketingového výzkumu k respondentům, etické problémy vztahu marketingového výzkumu k zadavatelům, etické problém
Literatura
  povinná literatura
 • KOZEL, R., MYNAŘOVÁ, ,L. a H. SVOBODOVÁ. Moderní metody a techniky marketingového výzkumu. Praha: Grada, 2011. ISBN 978-80-247-3527-6. info
 • FORET, M., STÁVKOVÁ, J. Marketingový výzkum - jak poznávat své zákazníky. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2003. ISBN 80-247-0385-8. info
  doporučená literatura
 • BEDNARČÍK, Zdeněk a Jaroslav RAMÍK. Marketingový výzkum. Karviná: Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, 2014. ISBN 978-80-7248-981-7. info
 • MALHOTRA, N. K., BIRKS D. F. a P. A. WILLS. Marketing Research. Harlow: Pearson Education Limited, 2012. ISBN 978-0273725855. info
 • ALVESSON, M., KÄRREMAN, D. Qualitative Research and Theory Development: mystery as method. Los Angeles: Sage, 2011. ISBN 978-0-85702-324-7. info
 • SONNTAKI, C. N. Marketing Research. Ebrary, 2010. ISBN 9788184889000. info
 • STÁVKOVÁ, J., DUFEK, J. Marketingový výzkum. Brno, MZLU, 2004. ISBN 80-7157-795-2. info
Výukové metody
Demonstrace dovedností
Seminární výuka
Metody hodnocení
Zápočet
Informace učitele
50 % účast na seminářích, seminární práce (případová studie), zápočet.
AktivityNáročnost [h]
Ostatní studijní zátěž77
Přednáška26
Seminář13
Zápočet30
Celkem146
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2015, léto 2016, léto 2017, léto 2018, léto 2020, léto 2021, léto 2022, léto 2023, léto 2024.