Information System SU

Publication Records

česky | in English

Filter publications

  2022

 1. KORBELÁŘOVÁ, Irena, Radmila DLUHOŠOVÁ, Ilona MATEJKO-PETERKA, Michaela TVARŮŽKOVÁ and Rudolf ŽÁČEK. Begräbniskultur an den Höfen der Herzöge von Liegnitz-Brieg in der frühen Neuzeit. Beiträge und Materialen (Funeral Culture of the Liegnitz-Brieg Ducal Courts of the Early Modern Period. Contributions and Materials on the Topic). první. Opava: Slezská univerzita v Opavě, 2022. 726 pp. ne. ISBN 978-80-7510-496-0.
 2. KORBELÁŘOVÁ, Irena, Radmila DLUHOŠOVÁ, Petr KOZÁK, Naděžda MORÁVKOVÁ, Jana STUCHLÍKOVÁ, Karla VYMĚTALOVÁ, Rudolf ŽÁČEK and Jitka SOBOTKOVÁ. Kulinární dědictví Čech, Moravy a Slezska. Tématická výběrová encyklopedie (Culinary Heritage of Bohemia, Moravia and Silesia. Thematic selective Encyclopedia). 1. vyání. Opava: Slezská univerzita v Opavě, 2022. 386 pp. ne. ISBN 978-80-7510-532-5.
 3. ŽÁČEK, Rudolf. Markéta Opavská - milovaná, nebo podváděná manželka? Ke slezským partnerským svazkům Jana Jindřicha Lucemburského (Margaret of Opava - a beloved or cheated on wife? On the Silesian partnerships of John Henry of Luxembourg). In Bogusław Czechowicz; Ilona Matejko-Peterka; Bogdan Kloch; Jerzy Sperka. Opavští Přemyslovci v dějinách a kultuře. 1. vydání. Opava-Katowice: Slezská univerzita v Opavě, 2022. p. 79-92. Opavská historická sympozia II. ISBN 978-80-7510-516-5.
 4. 2021

 5. ŽÁČEK, Rudolf. Kulinární dědictví Rakouského/Českého Slezska v české historiografii. Stav a perspektivy (The Culinary Heritage of Austrian/Czech Silesia in the Czech Historiography. The Present State and Perspectivestage). In Lidia Przymuszała, Dorota Świtała-Trybek. Dziedzictwo kulinarne Śląska w nowych kontekstach interpretacyjnych. 1st ed. Opole: Universytet Opolski, 2021. p. 27-41. ISBN 978-83-7395-915-6.
 6. ŽÁČEK, Rudolf. Manželka, nebo konkubína? Několik úvah na okraj neobvyklého partnerského vztahu moravského markraběte a slezské vévodkyně - cisterciačky (285 A Wife or a Concubine? Some Reflections on the Unusual Relationship between the Margrave of Moravia and the Silesian Duchess (a Cistercian Nun)). In Kateřina Dolejší; Ondřej Haničák. Modestia est signum sapientiae. Studie nejen o středověkém umění k poctě Dalibora Prixe. 1st ed. Praha; Opava: Artefactum, nakladatelství Ústavu dějin umění AV ČR, v. v. i.; Slezská univerzita v Opavě, 2021. p. 268-285. ISBN 978-80-88283-46-1.
 7. 2020

 8. JANÁK, Dušan, Irena KORBELÁŘOVÁ, Miroslav PAULÍČEK, Andrea PREISSOVÁ KREJČÍ and Rudolf ŽÁČEK. Jídlo není jenom „něco k jídlu“. Tradiční stravování a pokrmy jako součást regionální a národní identity ve vědomí a paměti současné společnosti. (Food is not just "something to eat". Traditional meals and dishes as part of regional and national identity in the consciousness and memory of contemporary society.). 1st ed. Opava: Slezská univerzita v Opavě, 2020. 286 pp. ISBN 978-80-7510-428-1.
 9. ŽÁČEK, Rudolf, Milan HES, Monika HORSÁKOVÁ, Stanislava SCHUPPLEROVÁ, Jakub CHROBÁK, Martin NOVOSAD, Ywona ŁYKO and Miroslav KOUBA. Média – Dějiny – Společnost : Obraz Polska a Poláků v českých médiích (Media – History – Society : The Image of Poland and Poles in the Czech Media). 1. vyd. Opava: Slezská univerzita v Opavě, 2020. 116 pp. nevyplněn. ISBN 978-80-7510-442-7.
 10. KORBELÁŘOVÁ, Irena and Rudolf ŽÁČEK. Moučné knedlíky v kuchařských knihách a receptářích slezské provenience 19. a počátku 20. století, aneb existoval slezský knedlík? (Flour Duplings in the 19th and the Early 20th Century Cookery and Recipc Books of Sliesian Provenance or Did a Silesian dumpling Exist?). In Głodnemu chleb na myśli. O znaczeniu politycznym, gospodarczym, społecznym i kulturowym zboża na ziemiach polskich ze szczególnym uwzględnieniem Dolnego Śląska. 1st ed. Kraków: Księgarnia Akademicka, 2020. p. 293-315. ISBN 978-83-8138-325-7.
 11. KORBELÁŘOVÁ, Irena and Rudolf ŽÁČEK. Oblasti realizace empirického výzkumu. Stručná kulturně-historická charakteristika (Areas of implementation of empirical research. Brief cultural and historical characteristics). In Jídlo není jenom „něco k jídlu“. Tradiční stravování a pokrmy jako součást regionální a národní identity ve vědomí a paměti současné společnosti. 1st ed. Opava: Slezská univerzita v Opavě, 2020. p. 55-78. ISBN 978-80-7510-428-1.
 12. DLUHOŠOVÁ, Radmila, Irena KORBELÁŘOVÁ and Rudolf ŽÁČEK. Paměť, oživená minulost a zážitkové eventy. Na okraj interdisciplinarity a specifických informačních zdrojů probíhajícího výzkumu kulinárního dědictví českých zemí s přihlédnutím k Hlučínsku (Memory, revived past and experience events: In the margin of interdisciplinarity and specific information sources of the ongoing research on the culinary heritage of Czech Lands and the Hlučín region). Acta historica Universitatis Silesiane Opaviensis. Opava: Ústav historických věd, Filozoficko-přírodovědecká fakulta, Slezská univerzita v Opavě, 2020, vol. 13, No 1, p. 149-172. ISSN 1803-411X.
 13. KORBELÁŘOVÁ, Irena and Rudolf ŽÁČEK. Postavení Moravské Ostravy v kontextu měst v oblasti severovýchodní Moravy a Slezska v před- a protoindustriálním období (The position of Moravian Ostrava in the context of cities in the area of northeastern Moravia and Silesia in the pre- and proto-industrial period). In Antoni Barciak. Katowice i Ostrawa - dva ośrodki przemysłowe. Początki, rozwój przysłość. 1st ed. Katowice: Muzeum Historii Katowic, 2020. p. 17-36. ISBN 978-83-64356-42-1.
 14. ŽÁČEK, Rudolf. The Czecho(slovak)-Polish Relations until 1945. In Dušan Janák; Tomasz Skibiński; Radosław Zenderowski. Conflict-Competition-Cooperation in Central Europe in the 20th and 21st Centuries. The Intricacies of the Polish-Chech Relations. 1st ed. Warszawa: Instytut Nauk o Polityce i Administracji Uniwersytet Kardinała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, 2020. p. 57-88. ISBN 978-83-961204-0-3.
 15. 2019

 16. KORBELÁŘOVÁ, Irena, Radmila DLUHOŠOVÁ, Rudolf ŽÁČEK, Ilona MATEJKO-PETERKA and Michaela TVARŮŽKOVÁ. Funerální kultura lehnicko-břežských vévodských dvorů v raném novověku. Materiály a příspěvky k tématu. (Funeral Culture of the Liegnitz-Brieg Ducal Courts of the Early Modern Period. Contributions and Materials on the Topic.). 1st ed. Opava: Slezská univerzita v Opavě, 2019. 670 pp. ISBN 978-80-7510-386-4.
 17. KORBELÁŘOVÁ, Irena, Radmila DLUHOŠOVÁ, Rudolf ŽÁČEK, Ilona MATEJKO-PETERKA and Michaela TVARŮŽKOVÁ. Funerální kultura lehnicko-břežských vévodských dvorů v raném novověku. Materiály a příspěvky k tématu. (Funeral Culture of the Liegnitz-Brieg Ducal Courts of the Early Modern Period. Contributions and Materials on the Topic.). 1st ed. Opava: Slezská univerzita v Opavě, 2019. 670 pp. ISBN 978-80-7510-385-7.
 18. DLUHOŠOVÁ, Radmila, Irena KORBELÁŘOVÁ and Rudolf ŽÁČEK. Relace o úmrtí, pohřbech a uložení vévodů a vévodkyň, princů a princezen. (Notifications on the deceases, funerals and laying to the eternal rest of dukes and duchesses, princes and princesses.). In Funerální kultura lehnicko-břežských vévodských dvorů v raném novověku. Příspěvky a materiály k tématu. 1st ed. Opava: Slezská univerzta v Opavě, 2019. p. 169-377. ISBN 978-80-7510-385-7.
 19. 2018

 20. ŽÁČEK, Rudolf. Exkurz k právním a sociálním aspektům uzavření manželství. (Excursion to the legal and social aspects of marriage.). In Svatby, oddavky, veselí. Příspěvky k tématu. 1st ed. Opava: Slezská univerzita v Opavě, 2018. p. 29-71. ISBN 978-80-7510-286-7.
 21. ŽÁČEK, Rudolf. Svatby, oddavky, veselí: bibliografický vstup. (Weddings, indulgences, merriment: bibliographical entry.). In Svatby, oddavky, veselí. Příspěvky k tématu. 1st ed. Opava: Slezská univerzta v Opavě, 2018. p. 9-27. ISBN 978-80-7510-286-7.
 22. KORBELÁŘOVÁ, Irena, Radmila DLUHOŠOVÁ, Rudolf ŽÁČEK, Karolína KREMPL KIRSCHNEROVÁ, Hana MIKETOVÁ, Alexandr MICHL-BERNARD, Naděžda MORÁVKOVÁ and Mikuláš HEINRICH. Svatby, oddavky, veselí. Příspěvky k tématu. (Weddings, indulgences, merriment. Contributions to the topic.). 1st ed. Opava: Slezská univerzita v Opavě, 2018. 310 pp. ISBN 978-80-7510-286-7.
 23. ŽÁČEK, Rudolf. Svatební rituály, zvyky a festivity. (Wedding rituals, customs and festivities.). In Svatby, oddavky, veselí. Příspěvky k tématu. 1st ed. Opava: Slezská univerzita v Opavě, 2018. p. 73-123. ISBN 978-80-7510-286-7.
 24. ŽÁČEK, Rudolf. "...zemňáky a zelé, to je naše živobytí celé...". K roli brambor ve venkovské společnosti českých zemí 18. a 19. století s přihlédnutím k podhorskému regionu Valašska. ("...potatoes and cabbage are our daily bread..." The role of potatoes in the rural society of the Czech Lands in the 18th and 19 th centuries with regard to the foothill region of Valachia.). In Znaczenie ziemniaka w Europie i na ziemiach polskich ze szczególnym uwzglednieniem Dolnego Ślaska w kontekście historii i teraźniejszości. 1st ed. Kraków: Instytut Historyczny Uniwersytetu Wroclawskiego, 2018. p. 57-67. ISBN 978-83-65892-09-6.
 25. 2017

 26. ŽÁČEK, Rudolf. Vzdělaná a vychovaná žena v proměnách času (An Educated and Educated Woman in the Changing of Time). In Morávková, Naděžda. Ženské téma v dějinách plzeňského vzdělávání. 1st ed. Praha: Nakladatelství viaCentrum, 2017. p. 15-32, 23 pp. Historie sv. 2. ISBN 978-80-87646-20-5.
 27. 2016

 28. ŽÁČEK, Rudolf. Humor a vtip v českém životě politickém. (Humor and wit in Czech political life). In Janusz Sawicki, Katarzyna Łucarz. Na styku prawa karnego i prawa o wykroczeniach. Zagadnienia materialnoprawne oraz procesowe. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Markowi Bojarskiemu. 1st ed. Wrocław: Uniwersytet Wrocławski, 2016. p. 379-388. ISBN 978-83-229-3530-9.
 29. 2015

 30. ŽÁČEK, Rudolf and Jana STUCHLÍKOVÁ. Opavská pohostinství ve světle nejstarších adresářů z druhé poloviny 19. století. In Kulinární kultura Slezska a střední Evropy. Opava. Slezská univerzita v Opavě, 2015. p. 175 – 189. ISBN 978-80-7510-176-1.
Display details
Displayed: 27/3/2023 22:42