OPF VESp Veřejná ekonomika a správa
Název anglicky: Public Economy and Administration
bakalářský prezenční jednooborový
Zahrnut v programu: OPF B_VES Veřejná ekonomika a správa

Součásti SZZ a jejich obsah

Státní závěrečná zkouška je ústní a skládá se z:
- všeobecné ekonomické části - otázky z předmětů Obecná ekonomie I a Obecná ekonomie II, Finance a Hospodářská politika,
- profilové části - otázky z předmětů Ekonomika neziskových organizací, Regionální a municipální finance, Regionální ekonomika a politika, Sociální politika, Správní právo, Trh práce a politika zaměstnanosti, Veřejná ekonomika, Veřejná správa,
- obhajoby bakalářské práce.

Tematické okruhy ke SZZ:
https://www.slu.cz/file/cul/0a35e5d5-ac17-45b5-9a8c-1ae2192ce66e

Požadavky na obhajobu bakalářské práce (BP)
Bakalářskou práci vypracuje student na téma, které koresponduje se zaměřením zvoleného programu. U státních závěrečných zkoušek student prezentuje cíle a obsah BP, zvolené metody zkoumání a zjištěné výsledky.

Studijní povinnosti

Student je povinen ve 2. ročníku zvolit téma bakalářské práce, dohodnout osnovu a postup při vypracování s vedoucím BP. Volba tématu včetně vedoucího BP a náležitosti BP jsou uvedeny v materiálu Pokyn děkana č. 7/2017 „Postup při tvorbě zadání vysokoškolských kvalifikačních prací“. Formálně se zadání BP realizuje prostřednictvím SW aplikace Tematikon, (www.tematikon.opf.slu.cz), kam mají přístup studenti i pedagogové SU OPF. BP je jednou z nejdůležitějších součástí studia, proto je BP ohodnocena 10 kredity. Kromě toho student absolvuje speciální seminář k bakalářské práci hodnocený 5 kredity. Student během zpracování své BP prokazuje soustavnost práce na tématu, schopnost samostatného myšlení, analýzy problémů a příslušných odborných znalostí.
Odborná praxe je zaměřena na získání praktických dovedností, aplikaci teoretických poznatků v praxi za účelem zvýšení uplatnitelnosti absolventů na trhu práce a získání podkladů pro zpracování bakalářské práce v přímé vazbě na studijní program. Odborná praxe je realizována u institucí veřejného sektoru buď na základě individuálního výběru studentů, nebo probíhá u subjektů, které požádaly OPF o odborné praxe, navrhly témata bakalářských prací nebo na základě jednání OPF. Vždy je při výběru zohledňováno téma bakalářské práce. Téma práce a odborná praxe spolu musí korespondovat, za což odpovídá garant studijního programu. Administrace odborné praxe probíhá v rámci webového portálu "Tematikon-Praktikon". Díky tomuto nástroji může garant studijního programu efektivně kontrolovat soulad náplně odborné praxe s profilem absolventa studijního programu.
Student aktivně plní podmínky odborné praxe, které vyplývají ze "Smlouvy o odborné praxi". Na závěr odborné praxe provede poskytující subjekt hodnocení průběhu praxe vyplněním formuláře "Hodnocení o odborné praxi". Odevzdání hodnocení odborné praxe je podmínkou získání zápočtu za předmět „Odborná praxe“. Nedílnou součástí studia je vykonání odborné praxe v rozsahu alespoň 3 týdnů a minimálně 100 hodin, která je realizována u vybraných organizací.
V rámci studijního plánu jsou požadované zkoušky a zápočty rovnoměrně rozděleny do doby celého studia, s výjimkou posledního semestru, kdy jsou nároky na zkoušky minimalizovány, a důraz je kladen na dopracování BP. Tyto nároky jsou v souladu s počty zkoušek/zápočtů v jiných studijních programech na SU OPF.
Studijní zátěž na jeden kredit představuje 25 hodin. Předměty studijního programu jsou ohodnoceny zpravidla 5 kredity, což dává studijní zátěž jednoho předmětu 125 hod. za jeden semestr. Celkový minimální počet kreditů, které musí student během svého bakalářského studia získat, je 180. Celková studijní zátěž je 4500 hod. za celou dobu studia.

Návrh témat kvalifikačních prací a témata obhájených prací

- Hospodaření vybrané příspěvkové organizace
- Místní poplatky a jejich podíl na příjmech vybrané obce
- Vývoj hospodaření vybrané obce
- Zhodnocení rozvoje vybrané obce
- Zhodnocení hospodaření vybraných krajů
Na základě metodického pokynu děkana SU OPF pro úpravy, zveřejňování a ukládání závěrečných prací studentů, jsou závěrečné práce včetně posudků oponentů a záznamu o průběhu a výsledku obhajoby zveřejněny ve studovně Univerzitní knihovny Slezské univerzity, pracoviště Karviná, a to v písemné i elektronické podobě. Nahlížení a pořizování výpisů, opisů nebo rozmnoženin podléhá evidenci, kterou zajišťuje studovna Univerzitní knihovny SU.

Doporučený průchod studijním plánem

Povinné předměty programu VES Bc. prez.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
OPF:OPFBPBPPBakalářská práce J. Garanti Studijních Oborů Su Opfz 10 6-
OPF:FIUBPDDPDaně a daňová politika J. Janouškovázk 1/2/04 4-
OPF:EVSBPNEOEkonomika neziskových organizací K. Gajdovázk 2/1/05 6P
OPF:EVSBPEUNEvropská unie M. Tvrdoňzk 2/1/05 3-
OPF:FIUBPNFIFinance D. Stavárekzk 2/1/05 2Z
OPF:FIUBPFUAFinanční účetnictví I. I. Koštuříkováz 1/2/03 2-
OPF:FIUBPFUBFinanční účetnictví II. B. Blechovázk 1/2/03 3-
OPF:EVSBPZHPHospodářská politika E. Kotlánovázk 2/1/05 4Z
OPF:INMBPISSInformační systémy ve veřejné správě R. Dolákzk 2/1/05 4-
OPF:INMBPZIEInformatika pro ekonomy I P. Suchánekzk 1/2/04 1-
OPF:INMBPNIEInformatika pro ekonomy II P. Suchánekzk 1/2/04 2-
OPF:INMBPKVMKvantitativní metody R. Krkoškovázk 2/2/05 1-
OPF:OPFBPOPROdborná praxe -z 0/100/05 6-
OPF:PEMBPMNGManagement Š. Zapletalovázk 2/1/04 2-
OPF:FIUBPMRFMunicipální a regionální finance I. Szarowskázk 2/1/05 3P
OPF:PEMBPNOPNauka o podniku T. Pražákzk 2/2/06 1-
OPF:EVSBPZMIObecná ekonomie I. M. Lebiedzikzk 3/2/05 1Z
OPF:EVSBPZMAObecná ekonomie II. M. Tvrdoňzk 3/2/05 2Z
OPF:EVSBPLAWPrávo M. Mártonzk 2/1/04 1-
OPF:EVSBPREPRegionální ekonomika a politika K. Turečkovázk 2/1/05 4P
OPF:OPFBPBPSSeminář k bakalářské práci I. Palečkováz 0/2/05 5-
OPF:EVSBPSOPSociální politika I. Buryovázk 2/1/05 5P
OPF:EVSBPSRPSprávní právo P. Pospíšilzk 2/0/05 4Z
OPF:INMBPSTKStatistika R. Krkoškovázk 2/1/05 2-
OPF:EVSBPPPZTrh práce a politika zaměstnanosti M. Tvrdoňzk 2/1/05 3Z
OPF:EVSBPVEAVeřejná ekonomika M. Tvrdoňzk 2/1/06 3Z
OPF:EVSBPVESVeřejná správa P. Pospíšilzk 2/0/05 3Z
133 kreditů

Cizojazyčná příprava Bc. prez.

Studenti si ve 2. semestru volí studium anglického nebo německého jazyka.

Cizojazyčná příprava Bc. prez. - angličtina

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
OPF:CVABPJA1Profesní angličtina 1 M. Chylkováz 0/2/02 2-
OPF:CVABPJA2Profesní angličtina 2 M. Chylkováz 0/2/02 3-
OPF:CVABPJA3Profesní angličtina 3 J. Karpetaz 0/2/03 4-
OPF:CVABPJA4Odborný jazyk anglický 4 M. Chylkováz 0/2/03 5-
10 kreditů

Cizojazyčná příprava Bc. prez. - němčina

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
OPF:CVABPJN1Profesní němčina 1 H. Bobákováz 0/2/02 2-
OPF:CVABPJN2Profesní němčina 2 H. Bobákováz 0/2/02 3-
OPF:CVABPJN3Profesní němčina 3 H. Bobákováz 0/2/03 4-
OPF:CVABPJN4Odborný jazyk německý 4 H. Bobákováz 0/2/03 5-
10 kreditů

Povinně volitelné předměty programu VES Bc. prez.

Podmínka pro splnění povinně volitelných předmětů je získání 20 kreditů.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
OPF:EVSBPCEUPolitika hospodářské, územní a sociální soudružnosti EU F. Varadzinzk 2/1/05 4-
OPF:EVSBPHPEHospodářská politika Evropské unie M. Tvrdoňzk 2/1/05 6-
OPF:EVSBPPSOPsychologie osobnosti I. Buryovázk 1/2/05 5-
OPF:EVSBPPVSPracovní právo ve veřejné správě P. Pospíšilzk 2/0/05 6-
OPF:FIUBPFANFinanční analýza P. Růčkovázk 1/2/05 4-
OPF:PEMBPMSOManagement v sociálních službách P. Krejčízk 2/2/06 5-
OPF:PEMBPPROProjektový management P. Adámekzk 2/2/06 5-
37 kreditů