OPF CRTp Cestovní ruch a turismus
Název anglicky: Tourist Industry and Tourism
bakalářský prezenční jednooborový, vyučovací jazyk: čeština čeština
Zahrnut v programu: OPF B_CRT Cestovní ruch a turismus

Součásti SZZ a jejich obsah

Státní závěrečná zkouška je ústní a skládá se z:
- ekonomicko-manažerské části – otázky z Ekonomie, Vnějšího ekonomického prostředí, Ekonomiky podniku a Financí v podnikání,
- části cestovní ruch a turismus (profesní část) – otázky z Marketingu cestovního ruchu, Managementu služeb cestovního ruchu, Lázeňství a hotelnictví, Ekonomiky cestovního ruchu a Informačních systémů cestovního ruchu,
- obhajoby bakalářské práce.

Tematické okruhy ke SZZ:
https://www.slu.cz/file/cul/24719d65-f367-4a8b-b109-7007b1c54b63

Požadavky na obhajobu bakalářské práce (BP)
Student je povinen ve 2. ročníku zvolit téma bakalářské práce, dohodnout osnovu a postup při vypracování s vedoucím BP. Bakalářskou práci vypracuje student na téma, které koresponduje se zaměřením zvoleného programu. Rozsah BP je stanoven na 35 - 45 stran (nezapočítávají se přílohy). U státních závěrečných zkoušek student prezentuje cíle a obsah BP, zvolené metody zkoumání a zjištěné výsledky.

Studijní povinnosti

Počínaje pátým semestrem třetího roku studia student vypracuje bakalářskou práci (BP) na zadané téma pod vedením vedoucího BP. Volba tématu včetně vedoucího BP a náležitosti BP jsou uvedeny v materiálu Pokyn děkana č. 7/2017 „Postup při tvorbě zadání vysokoškolských kvalifikačních prací“, který je přílohou této žádosti.
Formálně se zadání BP realizuje prostřednictvím SW aplikace Tematikon, (www.tematikon.opf.slu.cz), kam mají přístup studenti i pedagogové SU OPF. BP je jednou z nejdůležitějších součástí studia, proto je ohodnocena 10 kreditovými body, což odpovídá nárokům 1 jednosemestrálního předmětu. Kromě toho student absolvuje seminář k bakalářské práci hodnocený 5 kreditovými body. Student během zpracování BP prokazuje soustavnost práce na tématu, schopnost samostatného myšlení, analýzy problémů a příslušných odborných znalostí.
Studenti mají možnost účastnit se odborných přednášek expertů z praxe, workshopů pořádaných jednotlivými katedrami a zejména odborných exkurzí pořádaných katedrou cestovního ruchu a volnočasových aktivit v podnicích cestovního ruchu.
V rámci studijního plánu jsou požadované zkoušky a zápočty rovnoměrně rozděleny do doby celého studia, s výjimkou posledního semestru, kdy jsou nároky na zkoušky minimalizovány a kdy je důraz kladen na dopracování BP. Celkově za studium student vykoná v závislosti na volbě předmětů minimálně 20 zkoušek a maximálně 27 zkoušek a minimálně 8 zápočtů a maximálně 14 zápočtů, přičemž celkový součet vykonaných zkoušek a zápočtu je minimálně 35. Tyto nároky jsou v souladu s počty zkoušek/zápočtů v jiných studijních programech na SU OPF.
Studijní zátěž na jeden kredit představuje 25 hodin. Předměty studijního programu jsou ohodnoceny zpravidla 5, resp. 6 kredity, což dává studijní zátěž jednoho předmětu 125, resp. 150 hod. za jeden semestr. Celkový minimální počet kreditových bodů (kreditů), které musí student během svého navazujícího magisterského studia získat, je 180.
Celková studijní zátěž je 4500 hod. za celou dobu studia.

Návrh témat kvalifikačních prací a témata obhájených prací

Příklady návrhů témat BP:
- Návrh marketingové strategie vybraného podniku cestovního ruchu
- Aplikace Revenue managementu v podniku cestovního ruchu
- Inovace nabídky služeb vybraného zařízení cestovního ruchu
- Jazykové kompetence pracovníků v cestovním ruchu
- Zavedení nových trendů cestovního ruchu do podniku
- Návrh produktu vybrané cestovní kanceláře
- Řízení vztahů se zákazníky v podniku cestovního ruchu
- Faktory rozvoje cestovního ruchu v regionu
- Animační programy ve vybraném zařízení cestovního ruchu
- Komunikační mix vybraného zařízení cestovního ruchu
Na základě metodického pokynu děkana SU OPF pro úpravy, zveřejňování a ukládání závěrečných prací studentů, jsou závěrečné práce včetně posudků oponentů a záznamu o průběhu a výsledku obhajoby zveřejněny ve studovně Univerzitní knihovny Slezské univerzity, pracoviště Karviná, a to v písemné i elektronické podobě. Nahlížení a pořizování výpisů, opisů nebo rozmnoženin podléhá evidenci, kterou zajišťuje studovna Univerzitní knihovny SU.

Doporučený průchod studijním plánem

Povinné předměty programu CRT Bc. prez.

Podmínka pro splnění této skupiny předmětů: získání 146 ECTS kreditů

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
OPF:EVSBPZMIPZáklady mikroekonomie pro praxi M. Lebiedzikzk 2/2/05 1Z
OPF:INMBPKMEKvantitativní metody v ekonomické praxi R. Krkoškovázk 2/1/06 1-
OPF:INMBPINFInformatika P. Suchánekzk 1/2/04 1-
OPF:PEMBPEPOEkonomika podniku J. Duháček Šebestovázk 1/2/05 1Z
OPF:PEMBPPEPPrávo v ekonomické praxi T. Gongolzk 2/1/05 1-
OPF:EVSBPZMAPZáklady makroekonomie pro praxi M. Tvrdoňzk 2/2/05 2Z
OPF:FIUBPFVPFinance v podnikání I. Palečkovázk 1/2/05 2Z
OPF:PEMBPMNMManagement Š. Zapletalovázk 2/1/05 2-
OPF:CVABPCMCMezinárodní cestovní ruch P. Kajzarzk 2/1/06 3P
OPF:CVABPCPOPodnikání v cestovním ruchu P. Pellešovázk 2/1/05 3P
OPF:INMBPSCRInformační systémy v cestovním ruchu P. Suchánekzk 1/2/06 3P
OPF:PEMBPMKTMarketing M. Klepekzk 2/1/05 3-
OPF:CVABPCEKEkonomika cestovního ruchu P. Pellešovázk 2/1/05 4Z
OPF:CVABPCGEGeografie cestovního ruchu P. Kajzarzk 2/1/05 4-
OPF:CVABPCMAMarketing cestovního ruchu H. Starzycznázk 2/1/06 4Z
OPF:CVABPCMNManagement služeb cestovního ruchu P. Kajzarzk 2/1/06 4Z
OPF:FIUBPDVPDaně v podnikání J. Janouškovázk 1/2/05 4-
OPF:OPFBPPRXOdborná praxe -z 0/480/018 4-
OPF:CVABPCDMDestinační management L. Švajdovázk 2/1/05 5-
OPF:CVABPCLHLázeňství a hotelnictví M. Kostkovázk 2/1/06 5P
OPF:OPFBPBPSSeminář k bakalářské práci I. Palečkováz 0/2/05 5-
OPF:CVABPCMGMezinárodní gastronomie M. Kostkovázk 2/1/05 6-
OPF:OPFBPBPPBakalářská práce J. Garanti Studijních Oborů Su Opfz 10 6-
138 kreditů

Cizojazyčná příprava Bc. prez.

Studenti si ve 2. semestru zvolí studium anglického nebo německého jazyka.

Cizojazyčná příprava Bc. prez. - angličtina

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
OPF:CVABPEN1Cizojazyčná příprava AJ 1 M. Chylkováz 0/2/02 2-
OPF:CVABPEN2Cizojazyčná příprava AJ 2 M. Chylkováz 0/2/02 3-
OPF:CVABPEN3Cizojazyčná příprava AJ 3 M. Chylkováz 0/2/02 4-
OPF:CVABPEN4Cizojazyčná příprava AJ 4 M. Chylkováz 0/2/02 5-
8 kreditů

Cizojazyčná příprava Bc. prez. - němčina

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
OPF:CVABPDE1Cizojazyčná příprava NJ 1 H. Bobákováz 0/2/02 2-
OPF:CVABPDE2Cizojazyčná příprava NJ 2 H. Bobákováz 0/2/02 3-
OPF:CVABPDE3Cizojazyčná příprava NJ 3 H. Bobákováz 0/2/02 4-
OPF:CVABPDE4Cizojazyčná příprava NJ 4 H. Bobákováz 0/2/02 5-
8 kreditů

Povinně volitelné předměty programu CRT Bc. prez.

Podmínka pro splnění této skupiny předmětů: získání 20 ECTS kreditů

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
OPF:CVABPCKOKomunikační dovednosti v cestovním ruchu H. Bobákováz 0/2/05 3-
OPF:PEMBPMAVMarketingový výzkum M. Stoklasaz 2/1/05 4-
OPF:CVABPCAPAnimační programy J. Helešicz 1/2/05 5-
OPF:CVABACCTBusiness Culture in Tourism M. Chylkovázk 1/1/05 5-
OPF:CVABPCSPSpolečenský a diplomatický protokol P. Kajzarzk 1/1/05 5-
OPF:CVABPCWTCzech and world tourist atracttions P. Kajzarzk 1/2/05 5-
OPF:CVABPCPSPřípadové studie v cestovním ruchu L. Schellongz 0/2/05 6-
OPF:CVABPCTRTrendy v cestovním ruchu P. Pellešovázk 1/1/05 6-
40 kreditů