OPF BPPk Bankovnictví, peněžnictví, pojišťovnictví
Název anglicky: Banking, Finance, Insurance
bakalářský kombinovaný jednooborový, vyučovací jazyk: čeština čeština
Zahrnut v programu: OPF B_BPP Bankovnictví, peněžnictví, pojišťovnictví

Součásti SZZ a jejich obsah

Státní závěrečná zkouška je ústní a skládá se z:
- ekonomicko-manažerské části – otázky z předmětů Obecná ekonomie I a Obecná ekonomie II, Finance a Nauka o podniku
- profilové části – otázky z předmětů Bankovnictví, Finanční trhy, Pojišťovnictví, Platební a zúčtovací styk, Finanční analýza
- obhajoby bakalářské práce.

Tematické okruhy ke SZZ:
https://www.slu.cz/file/cul/1313a809-e7e2-47da-9c4a-d9c0d29bffae

Požadavky na obhajobu bakalářské práce (BP)
Bakalářskou práci vypracuje student na téma, které koresponduje se zaměřením zvoleného programu. U státních závěrečných zkoušek student prezentuje cíle a obsah BP, zvolené metody zkoumání a zjištěné výsledky.

Studijní povinnosti

Student je povinen ve 2. ročníku zvolit téma bakalářské práce, dohodnout osnovu a postup při vypracování s vedoucím BP. Volba tématu včetně vedoucího BP a náležitosti BP jsou uvedeny v materiálu Pokyn děkana č. 3/2020 „Postup při tvorbě zadání vysokoškolských kvalifikačních prací“ a náležitosti jejího zpracování v Pokynu děkana č. 2/2020 „Úpravy, zveřejňování a ukládání závěrečných prací“. Formálně se zadání BP realizuje prostřednictvím SW aplikace Tematikon, (www.tematikon.opf.slu.cz), kam mají přístup studenti i pedagogové SU OPF. BP je jednou z nejdůležitějších součástí studia, proto je BP ohodnocena 10 kredity. Kromě toho student absolvuje speciální diplomový seminář hodnocený 5 kredity. Student během zpracování své BP prokazuje soustavnost práce na tématu, schopnost samostatného myšlení, analýzy problémů a příslušných odborných znalostí.
Odborná praxe je zaměřena na získání praktických dovedností, aplikaci teoretických poznatků v praxi za účelem zvýšení uplatnitelnosti absolventů na trhu práce a získání podkladů pro zpracování bakalářské práce v přímé vazbě na studijní program. Odborná praxe je realizována u institucí veřejného sektoru buď na základě individuálního výběru studentů, nebo probíhá u subjektů, které požádaly OPF o odborné praxe, navrhly témata bakalářských prací nebo na základě jednání OPF. Vždy je při výběru zohledňováno téma bakalářské práce. Téma práce a odborná praxe spolu musí korespondovat, za což odpovídá garant studijního programu. Administrace odborné praxe probíhá v rámci webového portálu "Tematikon-Praktikon". Díky tomuto nástroji může garant studijního programu efektivně kontrolovat soulad náplně odborné praxe s profilem absolventa studijního programu.
Student aktivně plní podmínky odborné praxe, které vyplývají ze "Smlouvy o odborné praxi". Na závěr odborné praxe provede poskytující subjekt hodnocení průběhu praxe vyplněním formuláře "Hodnocení o odborné praxi". Odevzdání hodnocení odborné praxe je podmínkou získání zápočtu za předmět „Odborná praxe“. Nedílnou součástí studia je vykonání odborné praxe v rozsahu alespoň 3 týdnů a minimálně 100 hodin, která je realizována u vybraných organizací.
V rámci studijního plánu jsou požadované zkoušky a zápočty rovnoměrně rozděleny do doby celého studia, s výjimkou posledního semestru, kdy jsou nároky na zkoušky minimalizovány, a důraz je kladen na dopracování BP. Tyto nároky jsou v souladu s počty zkoušek/zápočtů v jiných studijních programech na SU OPF.
Studijní zátěž na jeden kredit představuje 25 hod. Předměty studijního programu jsou ohodnoceny zpravidla 5 kredity, což dává studijní zátěž jednoho předmětu 125 hod. za jeden semestr. Celkový minimální počet kreditů, které musí student během svého bakalářského studia získat, je 180. Celková studijní zátěž je 4500 hod. za celou dobu studia.

Návrh témat kvalifikačních prací a témata obhájených prací

- Srovnání bankovních a nebankovních úvěrů
- Srovnání poplatků bankovních záruk ve vybraných bankách v České republice
- Bankopojištění a jeho fungování v České republice
- Komparace hypotečního úvěru s americkou hypotékou a její pozice na českém trhu
- Hospodaření vybraných komerčních bank v České republice
- Vybrané metody finanční analýzy s aplikací v podnikatelské praxi
- Komparace finančních systémů vybraných zemí EU
- Fundamentální analýza vybraných akciových titulů
- Technická analýza akcií vybraných společností
- Analýza vládních dluhopisů
Na základě metodického pokynu děkana SU OPF pro úpravy, zveřejňování a ukládání závěrečných prací studentů, jsou závěrečné práce včetně posudků oponentů a záznamu o průběhu a výsledku obhajoby zveřejněny ve studovně Univerzitní knihovny Slezské univerzity, pracoviště Karviná, a to v písemné i elektronické podobě. Nahlížení a pořizování výpisů, opisů nebo rozmnoženin podléhá evidenci, kterou zajišťuje studovna Univerzitní knihovny SU.

Doporučený průchod studijním plánem

Povinné předměty programu BPPk Bc. kom.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
OPF:EVSBKLAWPrávo M. Mártonzk 12/0/04 1-
OPF:EVSBKZMAObecná ekonomie II. M. Tvrdoňzk 12/0/05 2Z
OPF:EVSBKZMIObecná ekonomie I. I. Majerovázk 12/0/05 1Z
OPF:FIUBKBANBankovnictví I. Palečkovázk 16/0/06 4Z
OPF:FIUBKDDPDaně a daňová politika J. Janouškovázk 12/0/04 4-
OPF:FIUBKFANFinanční analýza P. Růčkovázk 12/0/05 4Z
OPF:FIUBKFIPFinance podniku P. Růčkovázk 12/0/05 3P
OPF:FIUBKFITFinanční trhy T. Heryánzk 16/0/06 3Z
OPF:FIUBKFPMFinanční a pojistná matematika R. Hlawiczkazk 12/0/05 3P
OPF:FIUBKFUAFinanční účetnictví I. I. Koštuříkováz 12/0/03 2-
OPF:FIUBKFUBFinanční účetnictví II. B. Blechovázk 16/0/03 3-
OPF:FIUBKMEZMezinárodní finance D. Stavárekzk 16/0/06 5P
OPF:FIUBKNFIFinance D. Stavárekzk 12/0/05 2Z
OPF:FIUBKNFPFinanční poradenství J. Šimákovázk 16/0/06 4P
OPF:FIUBKNOAOceňování aktiv L. Přečkovázk 12/0/05 4P
OPF:FIUBKNPSPlatební a zúčtovací styk I. Palečkovázk 12/0/05 5P
OPF:FIUBKPOJPojišťovnictví L. Přečkovázk 16/0/06 5Z
OPF:INMBKKVMKvantitativní metody R. Krkoškovázk 12/0/05 1-
OPF:INMBKNIEInformatika pro ekonomy II P. Suchánekzk 12/0/04 2-
OPF:INMBKSTKStatistika R. Krkoškovázk 12/0/05 2-
OPF:INMBKZIEInformatika pro ekonomy I P. Suchánekzk 12/0/04 1-
OPF:OPFBKBPPBakalářská práce J. Garanti Studijních Oborů Su Opfz 10 6-
OPF:OPFBKBPSSeminář k bakalářské práci I. Palečkováz 0/0/125 5-
OPF:OPFBKOPROdborná praxe -z 0/100/05 6-
OPF:PEMBKMNGManagement Š. Zapletalovázk 12/0/04 2-
OPF:PEMBKNOPNauka o podniku T. Pražákzk 12/0/06 1Z
OPF:PEMBKOBPObchodní právo T. Gongolzk 12/0/04 4-
136 kreditů

Cizojazyčná příprava Bc. komb.

Studenti si ve 2. semestru volí studium anglického nebo německého jazyka.

Cizojazyčná příprava Bc. komb. - angličtina

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
OPF:CVABKJA1Profesní angličtina 1 M. Chylkováz 0/0/122 2-
OPF:CVABKJA2Profesní angličtina 2 M. Chylkováz 0/0/122 3-
OPF:CVABKJA3Profesní angličtina 3 M. Chylkováz 0/0/123 4-
OPF:CVABKJA4Odborný jazyk anglický 4 M. Chylkováz 0/0/123 5-
10 kreditů

Cizojazyčná příprava Bc. komb. - němčina

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
OPF:CVABKJN1Profesní němčina 1 H. Bobákováz 0/0/122 2-
OPF:CVABKJN2Profesní němčina 2 H. Bobákováz 0/0/122 3-
OPF:CVABKJN3Profesní němčina 3 H. Bobákováz 0/0/123 4-
OPF:CVABKJN4Odborný jazyk německý 4 H. Bobákováz 0/0/123 5-
10 kreditů

Povinně volitelné předměty programu BPPk Bc. kom.

Podmínka pro splnění povinně volitelných předmětů je získání 20 kreditů.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
OPF:EVSBKHOPHospodářská politika E. Kotlánovázk 16/0/05 4-
OPF:FIUBAPOFKPrinciples of Finance D. Stavárekzk 166 5-
OPF:FIUBKMEUMezinárodní účetnictví B. Blechovázk 12/0/05 6-
OPF:FIUBKMRFMunicipální a regionální finance I. Szarowskázk 12/0/05 3-
OPF:FIUBKNUCNákladové účetnictví M. Skupieňovázk 12/0/05 4-
OPF:INMBKSMEStatistické metody pro ekonomy J. Mazurekzk 16/0/05 3-
OPF:PEMBKSLUMarketing služeb K. Matušínskázk 16/0/05 4-
36 kreditů